Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871, tālr.: 64852498

Direktore  Inta Stiene
   Tālrunis:
  + 371 26446141
   e-pasts:
inta.stiene@inbox.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Sanita Ozola


SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

Skola dibināta kā Cesvaines mūzikas skola 1991.gadā uz Madonas mūzikas skolas filiāles bāzes pēc Cesvaines pašvaldības iniciatīvas V. Kaprāļa vadībā.

Mācību procesu uzsāka 40 audzēkņi un 4 skolotāji: Rita Briņķe - solfedžo, mūzikas literatūra, kora klase; Velga Sokirka (Vizule) – vijoļspēle; Rita Ozoliņa – akordeona spēle; Inta Stiene – klavierspēle

Skolā strādājuši skolotāji: Dita Lase – klavierspēle; Lāsma Kausa – kokles spēle; Vita Šķipsna – direktores vietniece, solfedžo, kora klase, vijole; Jolanta Grase – koncertmeistare; Līga Cepīte – koncertmeistare; Maija Lisovska – vijoļspēle; Andrejs Cepītis – saksofona spēle Laimdota Andersone – dejas klase; Ilze Butāne – solfedžo, blokflautas spēle; Ērika Aleksejeva – māksla; Sanita Ozola – vizuāli plastiskā māksla; Nadīna Cimuška – koncertmeistare; Sarmīte Melle – mākslas valodas pamati; Egons Kliesmets – trompetes spēle; Iveta Graubiņa – čella spēle; Aigars Krūmiņš – koktēlniecība; Inga Tomsone – vijoļspēle; Gunta Beķere – vispārējās klavieres,koncetmeistare.

2002. gadā skolā akreditē 6 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, Saksofona spēle, Vizuāli plastiskā māksla.

Skola iegūst nosaukumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skola – profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Ar pašvaldības gādību skola iegūst piemērotas telpas mūzikas nodaļai Pils ielā 2 - arhitektūras piemineklī un mākslas nodaļai Celtnieku ielā 1 – bijušajā bērnudārzā.

2005. gadā skolu akreditē uz 5 gadiem un tiek realizētas 9 izglītības programmas: Klavierspēle, Akardeona spēle, Vijoļspēle, Klarnetes spēle Saksofona spēle, Flautas spēle, Čella spēle, Kora klase, Vizuāli plastiskā māksla.

Kad 2007. gada 1. septembrī Cesvaines vidusskola iegūst jauno skolu, pašvaldība piešķir mūzikas nodaļai telpas Pils ielā 1 - Cesvaines pils kreisajā spārnā, bet mākslas nodaļa ieņem telpas Pils ielā 2. Ar 2008.gada 1. septembri pašvaldība piedāvā mākslas nodaļai telpas Pils ielā 4 - bijušajā muižas ēkā, kura pielāgota skolas vajadzībām.

2009./2010. mācību gadā valsts dotācija skolotāju algām paredzēta 47 mūzikas nodaļas un 60 mākslas nodaļas audzēkņu izglītošanai.

Līdz 2009. gada 31. decembrim Skolas uzturēšana nodrošināta no Madonas rajona padomes, Cesvaines pašvaldības piešķirtā budžeta un vecāku līdzfinansējuma 5,- Ls mēnesī par katru audzēkni. 2009./2010. gada programmas Vizuāli plastiskās māksla absolvente Laura Kricālova iestājās Valmieras mākslas vidusskolā izglītības programmā Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizains.

No 2010. gada 1. janvāra skolas uzturēšanai piešķirti līdzekļi no Cesvaines novada domes budžeta un vecāku līdzfinansējuma. 2010./2011. gada Čella spēles absolvente Emma Bandeniece iestājās Em. Dārziņa s mūzikas vidusskolas I kursā.

2011./2012. mācību gadā apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma: Kristīne Sipāne – Kora klase, Lauma Putniņa – Saksofona spēle, Lauma Karlsone – Flautas spēle, Anna Āboltiņa – Vijoles psēle, Jēkabs Apfelbergs – Klarnetes spēle. Izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla: Matīss Vestmanis, Ilze Trusa, Agris Strautnieks, Renāte Saulīte, Marta Radionova, Dace Puinka Edvarts Iasačenko. Mācības 7. Klarnetes klasē turpināja Jēkabs Apfelbergs, savukārt 6. Vizuālās mākslas klasē mācības turpināja Renāte Saulīte.

2012./2013. m.g. Izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla mācās 50 audzēkņi, Mūzikas programmās 43 audzēkņi. Klavierspēle – 16 audzēkņi, skolotājas: Sarmīte Grīnberga, Ilze Tomsone, Inta Stiene . Vijoļspēle – 8 audzēkņi, skolotāja Velga Sokirka. Čella spēle – 1 audzēknis, skolotāja Ilze Petrovska, klarnetes spēle – 5 audzēkņi, saksofona spēle -7 audzēkņi, skolotājs Jolands Andževs. Flautas spēle- 4 audzēknes, skolotājas - Vineta Krēsliņa, Baiba Putniņa. Kora klase – 4 audzēkņi, skolotāja Sarmīte Grīnberga
2012./2013. gadā atvērta pašapmaksas grupa instrumenta spēles vai dziedāšanas apmācībai personām bez vecuma ierobežojuma, kurā pieteicās : Dziedāšana – 1, Saksofona spēle -1, Klavierspēle – 5, Kokles psēle – 1, Blokflautas spēle – 2. Dalībnieku vecums no 5 līdz 37 gadiem.

2013./2014. mācību gada nobeigums Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

Kā jau katru gadu, arī šoreiz mācību gads aizritējis nemanot. Cenšoties veikt visus uzdevumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, garlaicībai nav vietas. Jau iepriekš informēju par aktivitātēm mūzikas un mākslas nodaļā. Šoreiz atliek rezumēt veikumu un padomāt par nākotnes plāniem. Izglītības programmas noslēguma eksāmeni mūzikas nodaļā: 12.maijā – mūzikas literatūra, 13. maijā – solfedžo, 20. maijā – vispārējās klavieres, 16. un 21. maijā – specialitāte. Šadus eksāmenus kārtos 7 mūzikas nodaļas audzēkņi klavieru , kora klases, klarnetes un saksofona specialitātē. Būs iegūta Profesionālās ievirzes izglītība ar tiesībām turpināt mācības vidējās profesionālās izglītības mācību iestādēs. Šadu ceļu izvēlas talantīgākie un centīgākie audzēkņi, taču samērā reti. Mūziķa profesija, kā zināms, prasa upurēt daļu savu iegribu un vēlmju, jo klausītāji ir ļoti prasīgi, kas nosaka lielo konkurenci mūziķu vidū. Šī gada skolotāja Jolanda Andževa absolvents Toms Skujiņš kopā ar koncertmeistari Baibu Putniņu ar panākumiem piedalījās Vidzemes 30 labāko vecāko klašu audzēkņu koncertā Valkas Kultūras namā.

Jauno piedāvājumu - apgūt instrumenta spēli personām bez vecuma ierobežojuma – izmantoja vairāki uzņēmīgi cilvēki. Gaidot no nodarbībām savus bērnus, Renātes un Andreja māmiņa apguva kokles spēli, kuru jau demonstrēja Cesvaines talantu konkursā. Arī Katrīnas māmiņa ši mācību gada laikā iemācījās spēlēt klavieres. Baiba klavierspēli sāka apgūt tikai mācoties 11. klasē. Šogad, pēc divu gadu apmācības, maijā divos koncertos dzirdēsim viņas J. S. Baha skaņdarba atskaņojumu divām klavierēm kopā ar skolotāju un J. Haidna skaņdarbu kopā ar stīgu ansambli.

Mākslas nodaļas eksāmeni zīmēšana, gleznošanā, kompozīcijā un mākslas valodas pamatos jau nokārtoti. Atliek pabeigt noslēguma darbu un aizstāvēt to komisijas un interesentu priekšā 20 maijā. Šoreiz tikai divi audzēkņi veiks šo darbu. Abi mācās arī mūzikas nodaļā. Tiks iegūta Profesionālās ievirzes izglītība un iespēja stāties kādā no izglītības iestādēm, kas saistīta ar minētajiem mācību priekšmetiem. Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta arhitekta profesijai, jo valsts konkursa uzdevums bija izveidot trīs dimensiju veidojumu. Nobeiguma seminārā Saldū bija apskatāmi visu skolu (vairāk kā 100) valsts konkursa darbi, kuri tika veikti piecās pilsētās. Mūsu audzēkņu Margrietas Apfelbergas un Anželikas Kornetas darbs nebija starp apbalvotajiem, taču to dažu vidū, kurus lūdza atstāt izstādei līdz gada beigām Saldū. Divu dienu seminārā Saldus Mūzikas un mākslas skolā arhitekti vadīja semināru un meistarklases skolotājiem, lai veiksmīgāk sagatavotu audzēkņus , kuri izvēlas arhitekta profesiju. Protams, visi, kuri turpina mācības mākslas vidusskolās, nekļūst par māksliniekiem, taču radošumu un spējas orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās apgūst pārliecinoši, lai darbotos vai mācītos jebkurā citā jomā. 

Maijā parasti izskan šī mācību gada koncerti –pārcelšanas eksāmeni un skatāma pārcelšanas skate - izstāde vecākiem. Savu veikumu skatītāju priekšā demonstrē visi audzēkņi.

 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 2014./2015. mācību gads

2014./2015. mācību gadā mācījās 106 audzēkņi:

Mūzikas programmās - 45

Klavierspēle – 14, Vijoļspēle – 6, Čella spēle – 1, Klarnetes spēle – 6, Flautas spēle -   9, Saksofona spēle - 6, Kora klase – 3.

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma  4 audzēkņi.

Mākslas programmā - 62

1. kl. – 25, 2.kl. – 9, 3.kl. – 10, 4.kl. – 9, 5.kl. - 8, 6. kl. - 1

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 8 audzēkņi.

Atskaitīti:

Mūzikas programmā - 4 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ,

Mākslas programmā - 7 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ.

Skolā strādāja 12 pedagogi:

Mūzikas programmās - 9, Mākslas programmā - 3.

Visi pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 7 pedagogi ar pedagoģijas maģistra grādu.

Tehniskie darbinieki – 4.

Kolektīvās muzicēšanas formas:

*  Stīgu instrumentu ansamblis,
*  Klarnetistu ansamblis,
*  Saksofonistu ansamblis,
*  Flautistu ansamblis,
*  Vokālais ansamblis,
*  Folkloras kopa,
*  1. klases koris.

Svarīgākie projekti un radošie pasākumi:

„Turpinām Harija Šulca iesākto” - koncerts-izstāde Cesvaines pilī.
*  Audzēkņu un pedagogu koncerts Cesvaines Kultūras namā.
*  Audzēkņu  koncerts Sociālās aprūpes iestādē.
*  Audzēkņu un pedagogu koncerti Cesvaines pilī decembrī un maijā.
*  Tomes vokālā ansambļa koncerts Cesvaines pilī.

Skolas kopējie izdevumi EUR 100305, no tiem:

*  Valsts dotācijas skolotāju algām EUR 45251;
*  Vecāku līdzfinansējums EUR 4400;
*  Pašvaldības finansējums EUR 50654.

Izlietots: 44,66% - pedagoģiskā personāla algām, 3,5 % - pedagoģiskā procesa nodrošināšanai, 47,7% - izglītības iestādes uzturēšanai, 4,1% - investīcijas izglītības attīstībai (krāšņu remontam).

 I.Stiene, direktore

Cesvainē, 30.09.2015.

Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Marts 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos