Sabiedriskās organizācijas

Biedrība "Izglītībai un kultūrai Cesvainē"

2011.gads biedrībā bijis ar pozitīvu zīmi. Vislielāko summu 2011. gadā ziedojis Juris Lazovskis (Kanāda). No saziedotā 2011.gadā, 165,80Ls izlietots skolēnu ēdināšanai,644,10 Ls ziedoti skolēnu mācību līdzekļu iegādei, izglītojošiem pasākumiem, tautas tērpu šūšanai, olimpiāžu uzvarētājiem. Biedrība cesvainiešim dāvāja Vītolu ģimenes koncertu 2011.gada 11. novembrī. 2011.gadā biedrībā iesaistījās jaunieši.

27.janvāra sanāksmē tika ievēlēta jaunā biedrības vadītāja Līga Ozola, izvirzīti uzdevumi 2012. gadam. Galvenais uzdevums- piesaistīt līdzekļus biedrībai. Biedrības biedri ir apņēmības pilni rakstīt projektus. Tāpat biedrība aicina vecākus, Cesvaines uzņēmējus ar savu materiālo atbalstu veicināt Cesvaines vidusskolas skolēnu un arī Cesvaines iedzīvotāju izglītības, veselības, sociālās vides, sporta un kultūras dzīves pilnveidošanu.

Biedrība apņemas arī turpmāk atbalstīt skolēnus no maznodrošinātajām ģimenēm pusdienu maksas segšanā un mācību līdzekļu iegādē, tāpat atbalstīt kultūras pasākumus.

Ziedojumu konta numurs bankā Swedbank LV57HABA0551025428802. Jau iepriekš pateicamies tiem, kas šajā gadā ir apņēmušies kaut nedaudz ziedot mūsu bērniem.


Biedrība "Cesvaines pūtēju orķestris"

Biedrība "Cesvaines pūtēju orķestris" ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuras dalībniekus saista vienotas intereses - kolektīva muzicēšana. Orķestris pastāv vairāk nekā četrdesmit gadu, tam pamatā ir Cesvaines vidusskolas skolēnu - muzikantu un diriģenta veiksmīgā sadarbība. Oļģerts Ozols ir orķestra vadītājs kopš tā dibināšanas. Orķestra pirmsākumi meklējami 1969. gadā, kad skolā tika izveidots Cesvaines ģimnāzijas pūtēju orķestris. Notiek regulāri kopmēģinājumi un dažāda veida skaņdarbu apgūšana, pamatsastāvs ir papildinājies ar jauniem dalībniekiem no Cesvaines Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu vidu. Šobrīd orķestrī ir 22 cilvēku kolektīvs.

Muzikantu amatieru kolektīvs visos laikos ir spēlējis sabiedriskos pasākumos, zaļumballēs, koncertos, pūtēju orķestru saietos un festivālos, vairākkārt Dziesmu svētkos un starptautiskos pasākumos. Biedrības ilgtermiņa mērķi ir aktivizēt, pilnveidot un dažādot Cesvaines un apkārtējo novadu iedzīvotāju kultūras dzīvi un atpūtas iespējas, piesaistīt jaunus resursus, uzlabot Cesvaines pūtēju orķestra profesionālo līmeni, nodrošināt pūtēju orķestra tradīciju turpināšanu Cesvaines novadā.

Leader programmas ietvaros 2010. gadā tika uzrakstīts projekts „Cesvaines novads jaunās skaņās 2011”. Tā ietvaros 2011. gadā, orķestris ieguva jaunus pūšamos instrumentus.

Šobrīd biedrība „Cesvaines pūtēju orķestris” gatavojas 18. novembra svētku pasākumam. Orķestra vadītājs par lielākajiem sasniegumiem atzīst koncertu Dzintaru koncertzālē, arī Valmieras teātrim ir ieskaņoti skaņdarbi.

2011. gada lielākie pasākumi, kurā piedalījusies arī biedrība „Cesvaines pūtēju orķestris”: 

  • Cesvaines kultūras nama atklāšana
  • Pils parka svētki
  • 3x3 nometne 
  • Ķirsonu muižā notiekošās Republikas zvejas sacensības
  • Tirzmaliešu svētki
  • Skeitparka atklāšana
  • Dāmu deju grupas „Kamene” 10 gadu koncerts
  • Kraukļu kapusvētku balle

Biedrība "Mārtiņroze"

„Mārtiņroze” ir nevalstiska organizācija – biedrība, kurā darbojas 20 kundzes pensijas vecumā. Organizācija dibināta 1999. gada novembrī. Biedrības mājvieta ir Cesvaines veselības un sociālā centra telpās A.Saulieša ielā 12. Kundzes parasti tiekas reizi nedēļā un pārrunā jaunumus valstī, pasaulē, Cesvainē un katras personīgajā dzīvē. kur katra tikšanās ir par kādu noteiktu tēmu – par veselību, lētu un veselīgu ēdienu pagatavošanu, dažādiem sievišķīgiem jautājumiem u.c. Vairākas dalībnieces dzied senioru korī Virši” un dejo dāmu deju grupā „Kamenes”. Biedrības dalībnieces ir realizējušas vairākus projektus (piemēram, veselības uzlabošanā, datortehnikas iegādē un datorprasmju apgūšanā u.c.), kuros bez viņām pašām varējuši piedalīties arī citi cesvainieši. Pensionāres organizējušas un piedalījušās rokdarbu un citās izstādēs. Viņas aktīvi piedalās valsts nevalstisko organizāciju rīkotajos semināros.
Kontakttālrunis 64852459 (Dzidra Lāce)


Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība

 

Sanākot kopā domubiedru grupai, tika izveidota nevalstiska organizācija „Izglītības, kultūras un tūrisma informācijas centrs „Cesvaine”” (1997, priekšsēde Sanita Dāboliņa), lai koordinētu trīs nosauktās dzīves jomas, lai panāktu sabiedrības vienotību, veicinātu Cesvaines attīstību, lai daudzie talantīgie cilvēki, izkopjot un attīstot savas spējas, varētu dot labumu Cesvainei. Savukārt centrs (IKTIC) palīdzētu popularizēt Cesvaines vārdu Latvijā un pasaulē, dibinot kontaktus, piesaistot Cesvainei arī starptautiska līmeņa projektus. 2006. gadā likumdošanas izmaiņu dēļ IKTIC „Cesvaine” tika pārdēvēts par Cesvaines kultūras veicināšanas biedrību. Biedrībā darbojas 10 dalībnieku.

Biedrība ar privātpersonu, uzņēmēju, valsts un pašvaldības atbalstu īstenojusi vairākus sabiedriskus projektus: novadpētnieku konference praktikums (1997. gada 21., 22. novembrī Cesvainē); novadpētnieku rokasgrāmatas jeb Pirmās Latvijas skolu novadpētnieku konferences krājuma „Savam novadam un Latvijai” (1998) izdošana un dāvināšana Latvijas skolām; „Cesvaines grāmatas” (2001) sagatavošana un izdošana; II un III novada dienas Cesvainē (2001, 2003); pils dienas (2003, 2004); „Cesvaines grāmatas, II” (2006) sagatavošana un izdošana; talkas rakstnieka Augusta Saulieša mājās „Saulieši”; sadarbība ar Madonas pūtēju orķestri (2006–2007); novadnieka Jura Sārņa grāmatu „Īsi stāsti un pasakas” (2008, māksliniece — cesvainiete Meldra Bērziņa) un „Cesvainei. Bērnībai. Mīlestībai” (2009, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ilustrācijas) sagatavošana un izdošana; grāmatas „Cesvainieši” (2009) sagatavošana un izdošana. 2017. gadā projektā „Grāmatu tilts: Cesvaine–Sigulda”, izdotas divas grāmatas — lasāmā un krāsojamā grāmata bērniem „Reiz… un tagad” un pārdomu mirkļu krājums „No Cesvaines līdz Siguldai”, kas bija veltītas tekstu autoram Jurim Sārnim (1932–2018) 85. jubilejā. Grāmatu izdošanā iesaistījās Cesvaines novada iedzīvotāji — skolēni, skolotāji, uzņēmēji.

2018. gadā izdota „Cesvaines grāmata, IV” (848 melnbaltas, 64 krāsainas lpp. un pielikums „Leļļu burtnīca”) — dāvana Cesvainei Latvijas simtgadībā. Grāmatas veidošanā iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu paaudžu cesvainiešu vai viņu pēcteču dažādās Latvijas un pasaules vietās, kā arī pētnieki, kurus interesē Cesvaines vēstures jautājumi. Izdevuma sponsors ir būvniecības inženieru kompetences centrs SIA „CMB” valdes priekšsēdētāja kādreizējā cesvainieša Arta Dzirkaļa vadībā. Grāmata izdota lielākoties par ziedotāju (vairāk nekā 100) līdzekļiem.

2019. gads pēc CKVB iniciatīvas Cesvaines novadā izsludināts par Augusta Saulieša gadu — par godu izcilā novadnieka 150. gadskārtai. Tā bija iespēja novadā un visā Latvijā aktualizēt rakstnieka literāro mantojumu, informēt par Saulieša dzīves un darba gaitām, popularizēt rakstnieka vārdu. Saulieša gadā tika organizēti daudzveidīgi pasākumi: lekcijas, tikšanās, talkas, ekskursijas, izstādes; sagatavotas publikācijas Latvijas un ārzemju latviešu laikrakstiem; Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences humanitāro zinātņu sekcijā norisinājās akadēmiskie lasījumi „Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss: Augustam Saulietim 150” (vad. Ausma Cimdiņa); Cesvaines tautas teātris iestudēja Saulieša satīrisko komēdiju „Vienprātības komiteja”; komponists Jolands Andževs sarakstīja mūziku Saulieša dzejolim „Ziedu diena”. Saulieša gads noslēdzās ar plašu pasākumu (akadēmiskie lasījumi, svinīgais sarīkojums, teātra izrāde) Cesvaines vidusskolā.

2020. gadā sagatavota un izdota Augusta Saulieša dzejas izlase „Baltos ceļos” — jauna, mūsdienīga (vienīgā pēdējo 50 gadu laikā) dzejas izlase ar ilustrācijām — Cesvaines novada mākslinieces Ērikas Doganas gleznu reprodukcijām, Jolanda Andževa dziesmas „Ziedu diena” nošu rakstu un divām apcerēm: Sanitas Dāboliņas darbu „Augusts Saulietis — sava ceļa gājējs latviešu lirikā”, kur ietverts Saulieša personības raksturojums; Sandras Ratnieces darbu „Literārā jūgendstila iezīmes Augusta Saulieša dzejā”, kur ietverts literārā jūgendstila raksturojums. Izdevums Saulieša dzeju padara pieejamu mūsdienu lasītājam, padziļina literatūras vēstures konteksta izpratni, palīdz saglabāt vērtīgu literāro mantojumu un kalpos par jaunu darbu iedvesmas avotu (piemēram, komponistiem).

Jau uzreiz pēc 4. lielās grāmatas izdošanas sākām saņemt stāstus 5. Cesvaines grāmatai. Aicinām rakstīt un iesniegt materiālus par bijušajiem un esošajiem cesvainiešiem, par cesvainiešu gaitām citur pasaulē, īpaši ārzemēs pēdējo 20 gadu laikā: e-pasta adrese — ckvb@inbox.lv vai sanita.dabolina@inbox.lv; pasta adrese — Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība Vārnu ielā 22 Rīgā, LV-1009. Tajās pašās pasta kastītēs gaidīsim atsauksmes par iepriekšējām grāmatām, iespējamos labojumus un papildinājumus. Kontakttālrunis +371-29432776.

Grāmatas nopērkamas: Cesvaines tūrisma centrā; pārtikas veikalā „LaTS”; Madonā grāmatnīcā „Saule” un „Globuss”; Rīgā grāmatnīcās „Jānis Roze”, „Globuss” u. c. Par iegādi ārpus minēto iestāžu darba laika, vairumā vai ar pārskaitījumu zvanīt +371-29432776 (Sanita).

Ja vēlaties atbalstīt kādu no projektiem, lūdzam pārskaitīt līdzekļus uz CKVB kontu:

Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, vien. reģ. Nr. 50008030931, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, norādot mērķi („Cesvaines grāmatai” vai CKVB darbībai). 2017. gadā CKVB ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tādējādi ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides. Aicinām uz sadarbību arī sponsorus. Paldies par līdzšinējiem ziedojumiem un atbalstu!

Politiski represēto Cesvaines nodaļa

Kontakttālrunis: 64852634

Madonas invalīdu atbalsta centrs

Madona, Saules 18 b. Tālr. 64822041


Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca

Tagadējā Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca sākta celt 1876. gadā un tā izmaksājusi apmēram 82 000 rubļu. Arhitekts Pauls Berči baznīcu veidojis gotiskā stilā. 2009. gadā baznīca svin 130 gadu jubileju kopš tā uzcelta. Tam par godu baznīcā tiek rīkoti kultūras pasākumi ar vietējo un viesmākslinieku piedalīšanos.

Pēc 2. pasaules kara līdz astoņdesmitajiem gadiem baznīca bija izdemolēta, kad pēc toreizējā domes priekšsēdētāja Valda Kaprāļa iniciatīvas sākās tās atjaunošana.

2005. gada maijā vētrā baznīcai noposta daļu jumta, ko tā paša gada rudenī atjauno. 2005. gada vasarā baznīcā iesvēta arī jaunos, pēc vēsturiskā parauga veidotos solus. Baznīca lepojas ar ērģelēm, kurām tagad skan visi reģistri. Ērģeļu atjaunošanā, rakstot projektus un meklējot restauratorus, lielu darbu ieguldījusi Daiga Matroze.
Draudzes mācītājs ir Reinis Bikše, draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309.

Draudzē ir 160 locekļi, bet aktīvi darbojas apmēram 40 cilvēki. Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un piektdienās, plkst. 19.00.


Cesvaines Romas katoļu baznīca

Madonas iela 3 a, Cesvaine, kontakttālrunis 64852809

Dievkalpojumi:

Svētdienās Sv. Mise plkst. 10.00
Pirmdienās plkst. 8.00
Trešdienās plkst. 18.00
Ceturtdienās plkst. 9.00
Piektdienās plkst. 18.00
Sestdienās plkst. 9.00
Katru piektdienu pēc sv. Mises Vissvētākā Sakramenta adorācija
Katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 15.00 sv. Mise Dzelzavas pareizticīgo baznīcā
Priesteris grēksūdzes uzklausa pirms katras sv. Mises.

Kristības, laulības, svētības, slimnieku apmeklējumus, bēres varat pieteikt baznīcā vai pa tālruni - priesteris Māris Ozoliņš Tālr. 290191335

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos