Cesvaines Sociālais dienests

Cesvaines Sociālais dienests

Adrese: Rīgas iela 4, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871
     Tālrunis: + 371 64852032; 
     e-pasts:
 socdienests@cesvaine.lv


Sociālā dienesta vadītāja  Daina Markevica
     Tālrunis: + 371 64852032; + 371 29365023
     e-pasts: daina.markevica@cesvaine.lv

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem un sociālās palīdzības organizatore Jolanta Semjonova
     Tālrunis:
+ 371 64852032; + 371 29365023
     e-pasts:
jolanta.semjonova@cesvaine.lv

Sociālās palīdzības organizatore Ilvija Kecko
      Tālrunis:
+ 371 64852032; 
      e-pasts:
 ilvija.kecko@cesvaine.lv

Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas laiks:
      Pirmdiena  8.30 - 13.00, 14.00 - 17.00
      Otrdiena, piektdiena  8.30 - 13.00

 

 

Sociālās aprūpes nodaļas pārvaldnieks Juris Rozenbergs
     Adrese:
A.Saulieša 14, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871
     Tālrunis:
+ 371 64852318
     e-pasts:
pansija@inbox.lv , juris.rozenbergs@cesvaine.lv
Cesvaines novada dome no 02.09.2019. ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Vairāk informācijas Cesvaines Sociālajā dienestā.


Cesvaines Sociālais dienests ir dibināts 2005. gada 15.aprīlī. Iestāde darbojas saskaņā ar nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina: sociālo palīdzību; sociālos pakalpojumus; profesionālo sociālo darbu.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierināto to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus.

Sociālā dienesta klienti – Cesvaines novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai (Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība).

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski jāpieprasa pašvaldībā, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, Sociālajā dienestā).

Palīdzības pieprasītājs Cesvaines novada Sociālajā dienestā:
- uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
- deklarē materiālo situāciju un šādus ienākumus: ienākumus no algota darba ( uzrādot darba devēja izsniegtu izziņu), pensijas, pabalstus, stipendijas, kompensācijas un uzturlīdzekļus par pēdējiem 3 mēnešiem, un pēdējos 12 mēnešos saņemtos: ienākumus no saimnieciskās darbības; autoratlīdzību vai honorārus; ienākumus no nekustamā vai kustamās mantas nomas (īres); dāvinājumus; mantojumus; dividendes un laimestus; atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei.

Ienākumus deklarē par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli. Sociālais darbinieks pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apstākļus un sniegto informāciju. Darbinieks un pieprasītājs vienojas par līdzdarbības pienākumiem pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Cesvaines novadā pašvaldībā:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • mācību pabalsts pirmklasniekam (ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta).
 • pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai (ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta)
 • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (ugunsnelaimēs, dabas stihijās), pamatojoties uz pašvaldības lēmumu

Sociālo pakalpojumu veidi Cesvaines pašvaldībā:
- ilgstošas sociālās aprūpes institūcija – Sociālās aprūpes nodaļa, A. Saulieša ielā 14, Cesvaine, Cesvaines novads, tālr.: 64852318
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušās personas, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, jāiesniedz šādi dokumenti Cesvaines Sociālajā dienestā:

 1. Rakstisks iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
 2. Iztikas līdzekļu deklarācija (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus)
 3. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
 4. Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Sociālā aprūpes nodaļā mājvieta ir 20 klientiem. Sociālās aprūpes nodaļas telpas ir piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ieejas ēkā atbilst vides pieejamības prasībām. Pamatojoties uz MK noteikumiem 90% no klienta pensijas vai sociālā pabalsta tiek pārskaitīti Sociālās aprūpes nodaļas kontā, bet, klienta apgādnieks maksā Pašvaldības lēmumā apstiprināto maksu par pakalpojumu, ja klienta pastāvīgā dzīvesvieta ir Cesvaines novada administratīvā teritorijā deklarēta ilgāk par 3 gadiem.

Psihologa pakalpojums
Pamatojoties uz Cesvaines Sociālā dienesta Sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijā.

Cesvaines Sociālais dienests, ja nepieciešams, pērk pakalpojumu:

 • ilgstošai sociālai aprūpei institūcijā
 • sociālās rehabilitācijas institūcijās

Cesvaines Sociālais dienests sagatavo un nosūta dokumentus:

 • valsts apmaksātai sociālai rehabilitācijai 
 • asistenta pakalpojuma

Cesvaines Sociālā dienestā tiek sniegts pārtikas un pamata materiālās palīdzības atbalsts.

Trūcīgām,  krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un  maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz EUR 188,00 ir pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti.

Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No 2018. gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 188,00 saņem izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā var saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

– par atbilstību trūcīgas personas statusam,

–  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,

– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem( ieskaitot)). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

 

Marts 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26
27 28 29
30
31  
ceturtdiena, 26.03.2020

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos