Cesvaines vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

2017.gada 10.novembri

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu

 

I.Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes rīkotajos pasākumos

 

1.Ierašanās skolā.

 

1.1.Tavs pienākums ir ierasties skolā pirms mācību stundas sākuma, lai netraucētu citiem skolēniem mācību darbu.

 1.2.Klasei ierādītajā ģērbtuvē novieto virsdrēbes, pa skolu staigā tīros maiņas apavos!

1.3. Skolā ierodies tīrā, pieklājīgā apģērbā, no 1. līdz 4. klasei Cesvaines vidusskolas formā (vestē, vai ikdienā polo kreklā)! Skolas Ziemassvētku pasākumā skolas forma nav obligāta.

1.4. Skolas telpās sveicini visus pieaugušos!

1.5.Aizliegts skolā ienest cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus.

1.6.Aizliegts skolā ienest saulespuķu sēklas.

 

2.Kārtība un uzvedība mācību stundās, nodarbībās.

2.1.Mācību kabinetā ievēro mācību kabinetā noteiktos iekšējās kārtības noteikumus!

2.2.Ievēro savu vietu kabinetā, turi to kārtībā, nebojā, jo tu esi atbildīgs par šo vietu!

2.3. Stundu, nodarbību  laikā nedrīkst košļāt košļājamo gumiju, ēst.

2.4.Stundu, nodarbību laikā nedrīkst lietot mobilo telefonu, pleijeri, atskaņošanas iekārtas, videokameras, fotoaparātu.

2.5.Atceries, tev nav tiesības traucēt citiem mācību darbu!

2.6. Skolēnam ir obligāta dienasgrāmata no 1. līdz 12. klasei (no 1.līdz 6.klasei tipogrāfijā iespiesta papīra dienasgrāmata, no 7.līdz 12.klasei e-klases elektroniska dienasgrāmata) .

2.7. Sporta stundās obligāti pārģērbies piemērotā apģērbā, lai novērstu staigāšanu mitrās, piesviedrētās drēbēs!

2.8. Mācību stundu laikā aizliegts atstāt skolu un klasi bez mācību priekšmetu skolotāju vai klases audzinātāja atļaujas. Uz stundu ierodies līdz otrajam zvanam!

2.9. Ja ir kavētas mācību stundas, 2 nedēļu  laikā iesniedz kavējumu zīmi! Vecāki var attaisnot ne vairāk kā 35 stundas semestrī. Kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas atbalstītajos pasākumos, tiek uzskatīti par attaisnotiem bez kavējuma zīmes. Atceries - kavējums nav attaisnojums mācību vielas neapgūšanai!

 

3.Kārtība un uzvedība starpbrīžos.

3.1.Mācību kabinetā drīksti uzturēties, ja to ir atļāvis priekšmeta skolotājs.

3.2.Starpbrīžos uzturies skolas telpās vai teritorijā!

3.3.Neskrien pa skolas telpām, negrūsties, neklaigā!

3.4.Nedrīksti sēdēt uz sildierīcēm, palodzēm.

3.5.Cieni ēdienu! Apēd līdzi paņemto, nopirkto ēdienu kafejnīcā!

3.7.Nemet atkritumus zemē, bet gan atkritumu urnā!

4.Ārpusstundu pasākumi.

4.1.Pieteikumu klases vakara rīkošanai ar klases audzinātājas piekrišanu klases pārstāvis iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā ne vēlāk kā 5 dienas pirms tā norises. Vietnieks izsniedz pieteikuma veidlapu, kas pēc pasākuma ir jānodod atpakaļ aizpildīta.

4.2.Par klases vakara norisi, skolēnu drošību atbildīgs klases audzinātājs. Klases audzinātājam obligāti jāpiedalās pasākumā. Pasākuma laikā skolēniem jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi.

4.3.Klases vakara laikā uzturies tikai klases vakara norises telpā!

4.4.Klases vakaru ilgumu klases audzinātājs saskaņo ar skolas direktoru.

4.5.Pēc pasākuma telpu sakārto tā, lai nākošajā dienā tur varētu notikt darbs! Aizejot atbildīgie pārbauda, vai logi un ūdens krāni telpā, tualetē ir aizvērti, izslēdz gaismu.

4.6.Sarīkojumus  apmeklē pasākuma raksturam atbilstošā apģērbā!

4.7.Pasākuma laikā cieni tos, kas vada, organizē šo pasākumu!

4.8.Svinīgajos pasākumos un valsts svētkos (1.septembris, 18.novembra svētki, Ziemassvētki, Žetonu vakars, Zvaniņa svētki )  ierodies svētku tērpā! Zēniem tas ir uzvalks, meitenēm - baltas blūzes un tumšas krāsas svārki, tumšas krāsas kleita, 1.-4.klasei tā var būt skolas forma.

4.9.Par pasākuma norisi un telpu sakārtošanu pirms un pēc pasākuma atbild klase vai skolēnu grupa un pedagogs, kas organizē pasākumu.

4.10.Par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu dežūrskolotājam vai pasākuma organizētājam ir tiesības izraidīt pārkāpēju no pasākuma.

4.11.Reizi mācību gada laikā piedalies klasei ierādītās ārējās teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā.

4.12.Dodoties pārgājienos vai ekskursijās, ievēro atbilstošos drošības noteikumus!

4.13.Jebkura pasākuma laikā uzvedies atbilstoši pieklājības normām!

 

5.Skolēniem nav pieļaujams

5.1.Fiziski,emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot citus izglītojamos, skolotājus un skolas darbiniekus.

5.2.Sarunās lietot vulgārismus, lamu vārdus.

5.3.Piesavināties vai bojāt skolas inventāru, izglītojamo un skolotāju mantu.

5.4.Iznīcināt vai bojāt pedagoģisko dokumentāciju.

5.5.Atkarību izraisošu vielu lietošana skolā, tās teritorijā.

5.6. Tīša zaļās  zonas, telpaugu postīšana .

5.7.Tīša mācību stundu kavēšana.

 

II Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums izglītības iestādē

6.1.Informācija par evakuācijas plānu un operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas izglītības iestādes visos stāvos.

6.2.Atbildīgais par šo informāciju- skolas saimniecības vadītājs.

 

III Izglītojamo rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai

7.Ja izglītojamais kādas personas rīcībā saskata  draudus savai vai citu personu drošībai, par to nekavējoties jāziņo skolotājam, skolas administrācijas pārstāvim vai skolas sargam.

 

IV Vadītāja vai pedagoga rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

8.1.Pedagogs izsauc administrācijas pārstāvi. Skolēni raksta paskaidrojumu.

8.2.Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

 

V Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

9.Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu:

9.1. izglītojamais saņem mutisku aizrādījumu,

9.2. izglītojamais saņem rakstisku piezīmi dienasgrāmatā,

9.3. izglītojamais raksta paskaidrojumu vai pilda uzvedības novērtējuma  veidlapu, lai paskaidrotu pārkāpuma apstākļus,

9.4. izglītojamais tiek izsaukts uz pedagoģiskās padomes sēdi,

9.5. ja izglītojamais  mācās 10., 11. vai 12. klasē, viņš var tikt izslēgts no mācību iestādes;

10.Rīcība attiecībā uz smēķēšanu:

10.1.Smēķēšanas gadījumā skolotājs informē klases audzinātāju un ieraksta skolēna dienasgrāmatā. Skolēns uzraksta paskaidrojumu.

10.2.Pēc otrā fiksētā smēķēšanas gadījuma skolēns raksta paskaidrojumu skolas direktoram, un direktors informē vecākus par atkārtotu smēķēšanu.

10.3.Pēc atkārtotiem smēķēšanas gadījumiem direktors izsauc policiju, un tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Skolēnu vecāki tiek aicināti uz Domes administratīvo komisiju jautājuma izskatīšanai.

11.Ja skolēns ir nodarījis materiālus zaudējumus skolai vai kādai personai, skolēnu vecākiem (aizbildņiem) tie jāatlīdzina. Par nodarījumu izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas izglītojamā lietā.

12.Gadījumos, kad ir aizdomas par atkarību izraisošo vielu lietošanu, skola ziņo vecākiem, policijai vai ātrajai medicīniskajai palīdzībai.

13.Neattaisnoti kavētas:

13.1. 1-10 stundas- skolēns raksta paskaidrojumu, un vecāki saņem ziņojumu (telefoniski vai rakstiski).

13.3. 11-20 stundas- klases audzinātājs skolēnu kopā ar vecākiem aicina uz sarunu skolā, nepieciešamības gadījumā piedalās arī sociālais pedagogs.

13.4. vairāk kā 20 stundas- Informācija par kavējumiem tiek nodota Cesvaines novada domes izglītības speciālistam, vidusskolēnu var izslēgt no skolas.

VI Skolēna tiesības un pienākumi

14.1. Iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši priekšmetu programmu un standartu prasībām.

14.2.Attīstīt savas organizatoriskās un radošās spējas, aktīvi  iesaistoties mācību un audzināšanas procesā.

14.3.Jebkurā jautājumā griezties pēc palīdzības pie klases audzinātāja, sociālā pedagoga, skolas administrācijas.

14.4.Visās situācijās ir tiesības tikt uzklausītam, justies cienītam un aizsargātam pret citu skolēnu un pieaugušo patvaļu.

14.5. No 1. līdz 4. klasei nēsāt skolas formu (izņemot skolas Ziemassvētku pasākumu).

14.6. Skolēnam, izstājoties no skolas, ir pienākums klases audzinātājai  atdot mantu skapīša atslēgu un skolas bibliotēkā  nodot visas paņemtās grāmatas.

 

 Šie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 10.novembri, un iepriekšējie iekšējās kārtības noteikumi zaudē spēku ar 2017. gada 10. novembri.

 

Direktors                                                         D.Baunis

Februāris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos