Pasākumi drīzumā

Pievienots: 29.07.2021

Madonas novada domes sēde

Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 

2021. gada 29. jūlijs

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

1. Par darba kārtību

ZIŅO: Agris Lungevičs

 2. Par memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās

ZIŅO: Andris Sakne

 3. Par finansiālu atbalstu 24.latviešu mūzikas svētku dalībnieku izmitināšanai

ZIŅO: Aigars Noviks

 4. Par finansējuma piešķiršanu muzikāla uzveduma organizēšanai

ZIŅO: Aigars Noviks

 5. Par Madonas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu

ZIŅO: Valda Kļaviņa

 6. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai

ZIŅO: Tālis Salenieks

 7. Par finansējuma piešķiršanu Vistiņlejas kapiem

ZIŅO: Ilona Zalāne

 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 6A, Lazdona 1, Praulienas  pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Ilona Zalāne

 9. Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Noras, Aronas pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Reinis Silups

 10. Par dzīvokļa īpašuma Dārza iela 1A-13 Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Reinis Silups

 11. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Ozoliņi, Ošupes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Anita Ikauniece

 12. Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7082 012 0176

ZIŅO: Anita Ikauniece

 13. Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajam izglītojamajam uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi

ZIŅO: Aleksandrs Šrubs

 14. Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7044 009 0038

ZIŅO: Aleksandrs Šrubs

 15. Par nekustamā īpašuma Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nodošanu iznomāšanai/atsavināšanai

ZIŅO: Aleksandrs Šrubs

 16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

ZIŅO: Artūrs Vāvere

 17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu […] un pašvaldībai piekrītoša īpašuma Mazstāpeles 2, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Artūrs Vāvere

 18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu […] un pašvaldībai piekrītoša īpašuma Mazstāpeles 2, Liezēres pagasts, Madonas novads 1/6 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Artūrs Vāvere

 19. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Puķītes, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Sandis Kalniņš

 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma -dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-5, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Sandis Kalniņš

 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma -dzīvokļa īpašuma “Patkules māja”-3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Sandis Kalniņš

 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma -dzīvokļa īpašuma “Sarkaņi”-1, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Sandis Kalniņš

 23. Par nekustamā īpašuma “Rusti 1” dz.2 (ēkas domājamā daļa 472/3613), Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, iegādi

ZIŅO: Artūrs Portnovs

 24. Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Aiviekstes Dupeni, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Artūrs Portnovs

 25. Par nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

 26. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 005 0054

ZIŅO: Artūrs Portnovs

 27. Par nekustamā īpašuma Attīrīšanas stacija, kadastra numurs 7070 007 0425, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

ZIŅO: Artūrs Portnovs

 28. Par finansējuma piešķiršanu PII “Brīnumdārzs” kāpņu remontam un dārza traktora iegādei Ļaudonas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Artūrs Portnovs

 29. Par finansējuma piešķiršanu aprīkojuma iegādei Madonas Valsts ģimnāzijai

ZIŅO: Guntis Ķeveris

 30. Par […] iesniegumu

ZIŅO: Guntis Ķeveris

 31. Par grozījumiem 20.07.2021. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.32 (protokols Nr.5.2.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku jumta seguma nomaiņa” īstenošanai

ZIŅO: Inese Solozemniece

 32. Par Raiņa iela 60A, Madonā, Madonas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

ZIŅO: Ramona Vucāne

 33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Alejas”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Ramona Vucāne

 34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu savstarpējai robežu pārkārtošanai nekustamajā īpašumā “Vecāres” un “Jaunāres” Mārcienas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Ramona Vucāne


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Jūlijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
31  
ceturtdiena, 29.07.2021

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos