Paziņojums par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu 2. redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2020. gada 17.septembra lēmumu (protokols Nr.14, 4.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu 2. redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 5. oktobra līdz 2. novembrim.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Cesvaines novada domes interneta vietnē www.cesvaine.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Cesvaines novada domē (Pils ielā 1A, Cesvainē) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Cesvaines novada domē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, LV-4871 (klātienē darba laikā vai nosūtot pa pastu) vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi dome@cesvaine.lv, norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adresi un kadastra numuru.

Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu 2. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21. oktobrī plkst. 17.00 Cesvaines novada domē Pils ielā 1A, Cesvainē.

Papildus informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas Rūtas Putniņas (tālr.: 22464536, e-pasts: ruta.putnina@cesvaine.lv).

Papildus informācija pie teritorijas plānojums izstrādātāja  IK “Plānošanas eksperti” pārstāvja Paula Granta (tālr.: 29209638, e-pasts: pauls@planosana.lv).

 


Paziņojums par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2020. gada 15. maija lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu 1. redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 4. jūnija līdz 3. jūlijam.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Cesvaines novada domes interneta vietnē www.cesvaine.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Cesvaines novada domē (Pils ielā 1A, Cesvainē) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Cesvaines novada domē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, LV-4871 (klātienē darba laikā vai nosūtot pa pastu) vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi dome@cesvaine.lv, norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adresi un kadastra numuru.

Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 30. jūnijā plkst. 17:00 Cesvaines kultūras namā Pils ielā 8, Cesvainē.

Papildus informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas Rūtas Putniņas (tālr.: 22464536, e-pasts: ruta.putnina@cesvaine.lv).

Papildus informācija pie teritorijas plānojums izstrādātāja  IK “Plānošanas eksperti” pārstāvja Paula Granta (tālr.: 29209638, e-pasts: pauls@planosana.lv).

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes
teritorijas plānotāja


Informatīvais ziņojums par Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2017. gada 28. septembra domes sēdes lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (prot. Nr. 19, 4. paragrāfs), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti šādi Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāli: Cesvaines novada pašreizējās situācijas apraksts un analīze; Cesvaines novada attīstības programma 2019. – 2026. gadam.

Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 19. novembrim. Visi interesenti ar Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem sabiedriskās apspriešanas laikā varēja iepazīties Cesvaines novada domē 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, kā arī Cesvaines novada domes mājaslapā www.cesvaine.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 2017. gada 8. novembrī Cesvaines novada domes Mazajā zālē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tajā piedalījās 7 Cesvaines novada iedzīvotāji, uzņēmēji, dažādu nozaru pārstāvji. Sanāksmē izteiktie un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi vairumā attiecināmi uz konkrētām rīcībām, kas ietverti Cesvaines novada attīstības programmā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un sabiedriskās apspriešanas pasākumu kopsavilkums pieejams Cesvaines novada domes mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Sabiedrības līdzdalība” --> “Publiskā apspriešana”.

 

Rūta Putniņa,

Cesvaines novada domes

teritorijas plānotāja


Paziņojums par Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2017. gada 28. septembra domes sēdes lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (prot. Nr. 19, 4. paragrāfs), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti šādi Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāli: Cesvaines novada pašreizējās situācijas apraksts un analīze; Cesvaines novada attīstības programma 2019. – 2026. gadam.

Aicinām Cesvaines novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, kas ilgs no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 19. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 8.novembrī plkst. 14:30 Cesvaines novada domes Mazajā zālē, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Visi interesenti ar Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties Cesvaines novada domē 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00, kā arī Cesvaines novada domes mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Sabiedrības līdzdalība” --> “Publiskā apspriešana”.

Komentārus un priekšlikumus par attīstības programmas 1. redakciju līdz 2017. gada 19. novembrim aicinām iesniegt rakstiski Cesvaines novada domē 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, sūtot pa pastu uz adresi: Cesvaines novada dome, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871, sūtot elektroniski uz adresi: dome@cesvaine.lv. Iesniedzot priekšlikumus, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos