Projekti Cesvaines novadā
Projekts "PuMPuRS" (SAM 8.3.4.)

Cesvaines novada pašvaldībā notiek Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana. 

Projekts tiek īstenots, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Plašāk par projektu šeit!


Noslēgušies būvdarbi divos no trim grants ceļu posmos

Cesvaines novada pašvaldība 2019. gada aprīlī uzsāka realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros izstrādāto projektu “Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines novadā”. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Šobrīd jau divos no trim grants ceļu posmiem ir noslēgušies būvdarbi. Ir izbūvēti grants ceļi: Kalnakrogs – Lejas Putniņi (Nr.51; 0,6 km.), Lāgi – Egle (Nr.104; 1 km) un Tirzbanurti – Kārkli (Nr.3; 1,25 km). Paredzēts, ka darbi tūdaļ noslēgsies arī trešajā posmā Dzeņi – Spieķi (Nr.43; 3.km).

Darbus visos trijos objektos veikuši SIA “8 CBR”, kuri visus trīs ceļu posmus pārbūvēs par 471 841,85 euro (bez PVN). Cesvaines novadam pieejamais Eiropas finansējums ir 460 000,00 euro, pārējais būs pašvaldības līdzfinansējums. Autoruzraudzības pakalpojumus veic SIA “Projekts EAE”. Būvuzraudzības darbi uzticēti IK Andrejs Linde.

Darbu veikšanas laikā ir risinātas vairākas problēmas, kas atklājušās būvdarbu laikā, piemēram, ūdens notecēšana uz laukiem. Tāpat  saņemti jautājumi par dziļajiem grāvjiem ceļa nomalēs – tie ir projektēti atbilstoši prasībām, kādas nosaka likumdošana. Arī būvvaldes speciālisti ir apsekojuši objektus un atzinuši tos pa atbilstoši izbūvētiem.

Linda Vanaga,
Ivetas Raimo foto


Cesvaines pils atdzimšanas stāsts turpinās…

2019. gads noslēdzās ne vien ar neparasti siltu laiku (kas arī bija labvēlīgs būvniecībai), bet arī ar Cesvaines pils jumta centrālās daļas jumta rekonstrukcijas darbu noslēgšanos.

12. decembrī Cesvaines pili apmeklēja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ekspertu komanda, kura aplūkoja Cesvaines pils atjaunošanas gaitu un iepazinās ar paveiktajiem darbiem. Kā teikts pēc pārbaudes saņemtajā atzinumā, Cesvaines pilī notikušie darbi ir veikti labā kvalitātē, atbilstoši projektam. Uzsvērts, ka jumta konstrukcija ir ļoti sarežģīta, taču ir izdevies to atjaunot. Līdz ar jumta izbūvi, noslēgušies projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros plānotie darbi.

Labā kvalitātē veiktā jumta konstrukciju izbūve un seguma ieklāšana, līdz ar nākamgad plānoto pils pieslēgšanu apkurei beidzot nodrošinās labvēlīgus apstākļus pils un tajā esošo vērtību – interjeru un būvgaldniecības elementu saglabāšanai.

Dažādiem pils atjaunošanas darbiem ilggadēji piesaistīts arī Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējums. Šogad ar tā atbalstu veikti restaurācijas darbi Balles zālē.

Pēc ugunsgrēka veikti atjaunošanas darbi:

2003. gads.  Atjauno pils rietumu spārna jumta daļu, pārējai pils jumta daļai tiek uzklāts pagaidu jumts

2004. gads. Atjaunoti logi pils kreisā spārna frontonā, pils lielā torņa restaurācijas 1. kārta

2005. gads. Pils tējas namiņa renovācija.

2006. gads. Pils lielā torņa atjaunošana un sūkņu mājas renovācija.

2007. gads. Pils austrumu spārna rekonstrukcija.

2008. gads. Lielo kāpņu griestu velves atjaunošana,  mazā kāpņu torņa rekonstrukcija

2009. gads. Pils austrumu spārna grīdu un kāpņu atjaunošana, ēdamzāles kamīna restaurācijas 1. kārta

2010. – 2011. gads. Ēdamzāles kamīna restaurācijas 2., 3. kārta, logu un durvju vērtņu restaurācija.

2012. gads. Pils reprezentācijas telpu un lodžiju arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.

2013. gads. Pils ēdamzāles un Kungu runājamās telpas koka paneļu rekonstrukcija un restaurācija

2014. gads. Pils centrālās daļas fasādes un Mūziķu telpas logu restaurācija. Austrumu spārna telpu konservācija. Medību telpas gleznojumu attīrīšana, nostiprināšana un konservācija.

2015. gads. Tehniskais projekts „Cesvaines pils pārbūve un restaurācija”.  Lielo kāpņu logu restaurācija. Lodžiju gleznojumu nostiprināšana un konservācija.

2016. gads. Mūziķu  telpas griestu plafona attīrīšana un restaurācija. Balles zāles logu restaurācija.

2017. – 2019. gads. Cesvaines pils centrālās jumta daļas rekonstrukcija un restaurācija 1. kārtas 4 etaps. Viesu uzgaidāmās telpas griestu plafona veidojumu un logu restaurācija.   Mūziķu telpas kamīna restaurācija. Balles zāles griestu plafona attīrīšana un restaurācija. Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas 1. un 2.  kārta „Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana. Pagalma lietus kanalizācijas tīklu izveidošana un  esošo restaurācija, pils pamatu hidroizolācija” .

Cesvaines pils atjaunošanai laika posmā no 2002. gada 5. decembra līdz 2019. gada  decembrim ieguldīti 2 207 629,00 EUR. Finansējuma avoti – Cesvaines novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, ES programma “PHARE”, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma.

SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” ir izstrādājis Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas būvprojektu, kurš ir sadalīts vairākās kārtās. Šobrīd ir realizētas pirmās divas kārtas: 1.kārta “Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana” (izbūvēts siltumtrases pievads uz pili un siltummezgla ierīkošana pils pagrabstāva telpā), kā arī 2.kārta “Pagalma lietus kanalizācijas tīklu izveidošana un esošo lietus kanalizācijas tīklu atjaunošanas pils Ziemeļu pusē un pils pamatu hidroizolācija”. Šos darbus veica SIA “Rubate”, tie tika pabeigti 2019. gada noslēgumā (autoruzraudzība darbu sveic SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, būvuzraudzība SIA “Firma L4”).

Šobrīd izsludināta iepirkuma procedūra pils pārbūves un restaurācijas 3.kārtas darbiem. Ar šo projektu tiks īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. 3. kārtas iepirkumā paredzēts atrast būvnieku, kas veiks galvenokārt darbus apkures sistēmu ierīkošanai pils iekštelpās, sakārtos elektroinstalāciju. Tāpat tiks veikta lifta izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi pilij personām ar kustību traucējumiem, izbūvētas semināru, konferenču un muzeja izstāžu telpas. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pie iepirkuma.

Cesvaines pils šobrīd, lai arī ir noslēgušies jumta pārbūves darbi, vēl nav brīvi pieejama apmeklētājiem, jo paredzams, ka jau pavasarī tiks noslēgts līgums par 3. kārtas būvdarbu veikšanu. Taču tiklīdz būs iespēja apmeklēt un paviesoties arī pils iekštelpās, par to noteikti informēsim.

Linda Vanaga,
Autores un Tūrisma centra arhīva foto


Uzstādīti informatīvie stendi un mākslas objekts

Vērīgākie Cesvaines iedzīvotāji un viesi ir pamanījuši, ka blakus stāvlaukumam, kurš atrodas starp novada domes ēku un Cesvaines pili, kopš pagājušās nedēļas ir uzstādīti trīs izgaismoti informatīvi stendi. Šodien, 4.decembrī, stendiem piepulcējies arī mākslas objekts - atpūtas vieta - galds ar sēdvietām.

Šie objekti ir daļa no projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” realizācijas. Galvenais mērķis Cesvainē ir pils jumta vidusdaļas atjaunošanas darbi, taču šajā projektā,kurā sadarbojas Cesvaines,Alūksnes, Gulbenes pašvaldības un Smiltenes draudze, paredzēts īstenot arī dažus mazākus, bet ne mazsvarīgākus projekta uzdevumus.

Izmantojot vecos, demontētos pils akmeņus, kas tika bojāti un bija cietuši ugunsgrēkā, tādēļ vairs nav izmantojami, paredzēts izveidot mākslas objektus. Šīs darbs ir noslēdzies un pie tējas namiņa ir uzstādīts galds ar akmens virsmu un akmens kājām, kā arī krēsli ap to, kuru izgatavošanā arī izmantoti akmeņi un koks. Iepirkuma procedūras laikā tika noskaidrots darbu veicējs - akmeņkalis Artis Kerliņš, kurš izstrādājis ideju, skici un veicis izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Šīs ir funkcionāls mākslas objekts, kurš ne vien būs estētisks, bet arī pildīs atpūtas vietas funkciju novada viesiem un ikvienam, kurš vēlēsies apsēsties un atpūsties.

Projekta uzdevums ir informatīvo stendu „Cesvaines pils atdzimšana laika posmā no 2002. līdz 2019. gadam” izgatavošana. Stendu maketēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA „LIAN gaismas reklāmas”. Ir uzstādīti trīs izgaismoti stendi, kuros izvietota informācija par pils atjaunošanas gaitu pēdējos gados, darbu veicējiem, nozīmīgiem faktiem, visu papildinot ar zīmīgām fotogrāfijām. Stendu pamatnes ir izgatavotas no koka, par piemēru ņemot uz staļļu ēkas drempeļmūra redzamo rakstu. 

Projekts tuvojas noslēgumam - tūdaļ redzēsim arī pili ar pilnīgi rekonstruētu jumta centrālās daļas jumtu.

Linda Vanaga
autores un Ivetas Raimo foto


Turpinās pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve

Cesvaines pašvaldība kopš 2019. gada aprīļa realizē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros izstrādāto projektu “Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines novadā”. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Tiek pārbūvēti trīs ceļu posmi:

1.         Dzeņi – Spieķi (Nr.43; 3.km)

2.         Kalnakrogs – Lejas Putniņi (Nr.51; 0,6 km.) Lāgi – Egle (Nr.104; 1 km)

3.         Tirzbanurti – Kārkli (Nr.3; 1,25 km)

Darbus veic SIA “8 CBR”, kuri visus trīs ceļu posmus pārbūvēs par 471 841,85 euro (bez PVN). Cesvaines novadam pieejamais Eiropas finansējums ir 460 000,00 euro, pārējais būs pašvaldības līdzfinansējums. Autoruzraudzības pakalpojumus veic SIA “Projekts EAE”. Būvuzraudzības darbi uzticēti IK Andrejs Linde.

Projektu bija paredzēts realizēt līdz 2019. gada 1. decembrim, bet ir saņemta SIA “8 CBR” vēstule par būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamību līdz nākamā gada aprīlim, kad darbus varēs turpināt. Būvnieks norāda, ka iestājušies būvdarbu veikšanai nelabvēlīgi meteoroloģiskie laikapstākļi, kā rezultātā ir pārmitrināta esošā ceļa klātne un konstruktīvo kārtu minerālmateriāli ir ar lielu mitruma saturu. Arī turpmākās meteoroloģiskās prognozes paredz regulāras lietavas, kas apgrūtina būvdarbu savlaicīgu izpildi. 

Ar pašvaldību ir vienošanās par tehnoloģisko pārtraukumu un darbu pilnīgu pabeigšanu nākamajā gadā.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja, autores foto


Cesvainē viesojies satiksmes ministrs Tālis Linkaits, oficiāli atklāta pārbūvētā Pils iela

Lai arī jau kādu laiku ikdienā pārvietojamies pa skaistu, pārbūvētu, līdzenu Pils ielu, svinīga ielas atklāšana notika šā gada 17.oktobrī, piedaloties būvniekiem, autoriem, būvuzraugam, Cesvaines novada domes pārstāvjiem un vadībai, kā arī īpašs viesis Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Ministram šī bija reģionālā darba vizīte, kuras laikā tika pārrunāti vairāki nozīmīgi jautājumi satiksmes jomā.

Vizītes sākumā Cesvainē ministrs piedalījās pārbūvētās Pils ielas atklāšanā, pārgriežot atklāšanas lentu. Pils iela ir pilsētas centrālā iela, un tā ir svarīga ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūrismam, kas ir viena no nozīmīgākajām jomām novadā. Pēc atklāšanas norisinājās tikšanās un sarunas ar Cesvaines novada domes vadību.

Jau pirms vizītes satiksmes ministram T.Linkaitam tika iesniegti svarīgākie jautājumi, uz kuriem atbildes ir nozīmīgas ne vien Cesvaines novada, bet arī apkārtnes iedzīvotājiem. Kā viens no galvenajiem jautājumiem tika uzsvērts valsts reģionālā autoceļa Gulbene – Pļaviņas (P37) posma pie Cesvaines turpmākie atjaunošanas darbi, to virzība un termiņi. Redzams, ka ceļa segums ir nolietots, ļoti nelīdzens, daļēji virzienā no Gulbenes (Gulbenes novada teritorijā) ceļa segums un klātne ir atjaunota, taču līdz ar to darbi neturpinājās. Uz mirkli pavīdēja ideja, ka nākamais posms, kuru rekonstruēs, būs no Pļaviņu puses, taču arī šie darbi īsti neuzsākās. Šobrīd nav redzams, ka plānots turpināt atjaunot šo reģionālo autoceļu. Cesvaines novadā būtu svarīgi sakārtot Pils ielas pieslēguma vietu autoceļam P37, jo nereti novērojama bīstamu situāciju veidošanās un pat ceļu satiksmes negadījumi. Ministrs, komentējot šo situāciju, nevarēja solīt ļoti drīzu rekonstrukcijas darbu norisi, taču minēja iespēju izvirzīt šo autoceļu rekonstrukciju kā prioritāti, iekļaujot to plānos un paredzot finansējumu 2021. un 2022. gadā.

Sarunas laikā ministrs tika informēts par zemākas nozīmes ceļu uzturēšanas un to segumu stiprināšanas jautājumiem vairākos ceļa posmos, tai skaitā valsts reģionālos autoceļus Cesvaine – Velēna (P38), Liede – Cesvaine (V840), Cesvaine – Aizkuja (V863), lai novērstu ceļa klātnes bojāšanu un izbraukāšanu īpaši rudeņos un pavasaros. T.Linkaits atzina, ka ceļu stāvokli ir nepieciešams uzlabot, tas tiek uzturēts iespēju robežās.

Ministrs atzīmēja arī sabiedriskā transporta jautājumu nozīmi, uzsverot, ka aktuāls ir dzelzceļa satiksmes jautājums reģionos līdztekus lielajiem dzelzceļa projektiem valstī. T.Linkaits uzskata dzelzceļu par nozīmīgu transporta un kravu pārvadāšanas veidu. Ministrs solīja nesamazināt reisu skaitu, gluži pretēji, saglabāt dzelzceļa kustību, atjaunot to un pat organizēt līdz Gulbenei.

Ministrs Tālis Linkaits Cesvainē apmeklēja un aplūkoja arī citus objektus – pirms gada pārbūvēto Brīvības ielu, kas ved uz vienu no novada nozīmīgajiem uzņēmumiem. Ministrs izteica vēlmi īsumā iepazīties arī ar Cesvaines vidusskolu, kā arī tika aplūkota pils.

Linda Vanaga,
Autores foto


Pabeigti Pils ielas pārbūves darbi

Šā gada 4. oktobrī ekspluatācijā tika nodota Pils iela. Darbi īstenoti, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, projekta iesniegumu Nr.3.3.1.0/17/I/012 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā”.

Projekta rezultātā ir izbūvēta Pils iela 1,3 km garumā. Atrisināta autostāvvietu izbūve, izveidota izgaismota un apzīmēta gājēju pāreja pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēta gājēju ietve un uzstādīti LED tipa gaismekļi, bet galvenais – pilnībā ir uzklāts jauns ceļa segums. Projekta ietvaros arī ir sakārtota lietus ūdens sistēma, uzstādītas ceļa zīmes un veikti labiekārtošanas darbi. Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “Ceļu komforts”, būvuzrauga pienākumi tika uzticēti SIA “RoadLat”. Būvdarbu līgums par šiem darbiem tika noslēgts 2018. gada 4. septembrī ar SIA “8 CBR”.

Pils ielai pieguļoši ir vairāki uzņēmumi, tai skaitā piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmums AS “Cesvaines piens”, kas nodrošina darbavietas 114 darbiniekiem. AS ''Cesvaines piens" veicis rūpnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūvi, kas atrodas zem Pils ielas klātnes, kā arī apliecinājis, ka projekta ietvaros veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā euro 783 481,00 apmērā, kā arī radīs 5 jaunas darba vietas. 

Projekta kopējie izdevumi euro 1 332 898,47, no tiem: ERAF finansējums euro 618 249,20, valsts budžeta dotācija euro 32 730,83, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Pārbūvētās Pils ielas svinīgā atklāšana un lentas griešana notiks šā gada 17.oktobrī plkst. 13:00 pieslēguma vietā pie valsts autoceļa Gulbene – Pļaviņas (P37). Plānots, ka pasākumā piedalīsies arī Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Paldies visiem iesaistītajiem cilvēkiem par dalību pie šī vērienīgā projekta īstenošanas, kā arī paldies iedzīvotājiem par sapratni, kad pārvietošanās pa šo ielu būvdarbu laikā bija apgrūtināta.

 

Iveta Raimo,

Cesvaines novada domes
projektu vadītāja

 


Turpinās Pils ielas rekonstrukcijas darbi


Remontdarbi apgrūtinājuši satiksmi Cesvainē, taču gaidāmi uzlabojumi

Jau kādu laiku Cesvaines iedzīvotāji un viesi saskaras ar grūtībām pārvietoties pa Cesvaini pilsētas galvenās ielas rekonstrukcijas dēļ. Kopš 2018.gada rudens darbus šajā objektā veic SIA “8 CBR”.

Nupat neilgu laiku bija slēgts viens no ielas posmiem, kur notika aktīvākie darbi. Šajā laikā tika mainīta satiksmes organizācija, novirzot kustību pa apbraucamo ceļu un pārvietojot sabiedriskā transporta pieturu. Šobrīd prognozējams, ka tik ilgu laiku vairs nebūs nepieciešams satiksmi slēgt, un šobrīd tā jau ir atjaunota – iela ir caurbraucama. Darbi tiks veikti mazākos posmos, kas neprasīs satiksmes slēgšanu.

Kā informē Cesvaines novada domes projektu vadītāja Iveta Raimo, darbi norisinās pēc plāna un nav problēmu ar kavējumiem. Paredzams, ka darbi varētu noslēgties vasaras beigās, kad būs ieklāts svaigs asfaltbetona segums un veikti apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Linda Vanaga,
Autores foto


Cesvaines pils ceļā uz atdzimšanu

Vairāk nekā gadu, lūkojoties uz Cesvaines pili, redzam tur norisošos pils centrālās daļas būvdarbus. Nereti izskanējis jautājums – kad būs gatavs?

Jau tikām informējuši, ka šie būvdarbi norisinās projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros, kur Cesvaines novada pašvaldība sadarbojas ar Alūksnes, Gulbenes novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi. Katrā no šīm vietām notiek darbi, lai atjaunotu, rekonstruētu vai izveidotu kādu objektu no jauna. Pie mums, Cesvainē, atjaunojam pils jumta centrālo daļu.

Cesvaines pilī jumta rekonstrukcijas darbus veic iepirkuma konkursā uzvarējusī pilnsabiedrība ”A. A. & Būvkompānijas, kas atjaunoja arī Cesvaines pils muižas staļļu ēkas jumtu. Kā iepriekš informējām, Cesvaines pilī darbu izpildes termiņš tika paredzēts jau pērnā gada rudenī (lai pils valsts simtgadi varētu sagaidīt zem jumta), taču dažādu apstākļu dēļ, kas kavēja raitu darbu izpildi, paredzētais termiņš, tika pagarināts vēl par deviņiem mēnešiem – līdz šā gada 15.augustam. Šobrīd ir norisinājušās vairākas sarunas starp pašvaldības pārstāvjiem ar būvnieku firmas pārstāvjiem un vadību, jo ir radušās pamatotas aizdomas, ka arī līdz šim noteiktajam termiņam nebūs iespējams Cesvaines pili redzēt ar pabeigtu jumtu.

Šā gada 5.jūnijā Cesvaines domes telpās tikās Cesvaines novada domes deputāti, speciālistu un būvnieka pārstāvji no PS “A.A. & Būvkompānijas”, kā arī projektētāji no SIA “Sestais stils” un būvuzraugi no SIA “Filma L4”. Kā informēja būvnieku pārstāvji, darbi kavējas, jo mūsu pils ir ļoti sarežģīts objekts, kas prasa ļoti smalku projektētāju darbu. Daudzas atsevišķas detaļas ir iespējams projektēt tikai noritošo darbu laikā, kas arī nedaudz palēnina darbus. Būvnieki informēja, ka visas koka konstrukcijas, kas tiek izvietotas pils jumta darbu laikā, ir speciāli zāģētas, jo nepieciešamie koki ir nestandarta garuma. Tā kā darbu gaitā atklājas daudzas detaļas, kuras nepieciešams izmaiņas rasējumos, līdztekus notiek izmaiņas būvdarbu apjomos. Arī projektētāju pārstāvji apstiprināja sniegto informāciju, piebilstot, ka kopš projekta izstrādes mainījušies normatīvi metālkonstrukciju standartiem, kā dēļ nācies pārstrādāt daļu no konstrukcijām. Tā kā Cesvaines pils ir sarežģīts objekts, kura projektēšanai nepieciešamas īpašas zināšanas, būvkonstrukciju projektēšanas darbus veic viens no  Latvijas labākajiem būvinženieriem Valters Celmiņš.

Jau pirms šīs sarunas Cesvaines domē saņemts būvnieku lūgums, kurā PS “A.A. & būvkompānijas” lūdz atkārtotu termiņa pagarinājumu līdz vismaz 2019.gada novembrim. Lielākā daļa deputātu šādam lūgumam nepiekrīt, jo līdztekus termiņa pagarinājumam varētu sekot papildus finansējums, kas nav paredzēts.  

Situācijas risināšanā šobrīd darbojas speciālisti, jo ir skaidrs, ka darbi jāpabeidz pēc iespējas ātrākā termiņā. Kā informē Cesvaines novada domes projektu vadītāja Iveta Raimo, šis projekts, sadarbojoties ar pārējiem iesaistītajiem projekta partneriem, jānodod līdz šā gada beigām. Termiņā jāparedz laiks arī dokumentācijas sakārtošanai. Neiekļaušanās termiņos varētu radīt sankcijas ne vien pašiem, bet arī pārējiem projekta partneriem.

Šobrīd turpinās darbs, lai mēs beidzot ieraudzītu pils jumtu pilnā apjomā pēc iespējas ātrākā termiņā.

Linda Vanaga


Cesvaines pili rotā jauni zelmeņi

Turpinot projekta "Gaismas ceļš caur gadsimtiem" īstenošanu, būvnieki veic jumta rekonstrukcijas darbus. Šobrīd jau ir demontēts vecais (pagaidu) jumts, izveidots latojums. Nupat, maija vidū, ir uzsākti jumta zelmeņu uzstādīšanas darbi. Darbus veic pilnsabiedrība "A.A.&būvkompānijas".

Linda Vanaga,
Viļņa Špata foto

 


Darbu ietvaros slēgts Pils ielas posms

Reizē ar pavasara iestāšanos atsākušies Pils ielas rekonstrukcijas darbi. Darbu veicējs SIA „8 CBR” informē, ka līdz 2. jūnijam būs slēgts satiksmes posms no Pils ielas 8 (Cesvaines kultūras nams) līdz krustojumam ar Veidenbauma ielu.
Kā ierasts, autobraucēji tiek aicināti par apbraucamo ceļu izmantot Veidenbauma ielu. Arī reģionālo maršrutu autobusu satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu – Veidenbauma un Brīvības ielu, tāpēc no 2019. gada 2. maija līdz 2. jūnijam pieturvieta „Cesvaine” ir pārcelta uz Veidenbauma un Madonas
ielas krustojumu (pie katoļu baznīcas). Par visām satiksmes organizācijas izmaiņām informējam Cesvaines novada mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos. Ceram uz sapratni!


Turpinās Pils ielas pārbūves darbi

Jau 26. martā ir atsākti Pils ielas pārbūves darbi. Būvdarbu līgums par šiem darbiem tika noslēgts 2018. gada 13. martā ar SIA “8 CBR”. Būvprojekta izstrādi un šobrīd arī autoruzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”, bet būvuzrauga pienākumi uzticēti SIA “RoadLat”.

Projekta rezultātā tiks izbūvēta Pils iela 1,3 km garumā. Projektā paredzēts atrisināt autostāvvietu izbūvi, izveidot izgaismotu un apzīmētu gājēju pāreju pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēt gājēju ietvi un uzstādīt LED tipa gaismekļus, kā arī galvenais – pilnībā uzklāt jaunu ceļa segumu. Tiks sakārtota lietus ūdens sistēma, uzstādītas ceļa zīmes un veikti labiekārtošanas darbi.

Būvdarbu laikā tiks veidoti apbraucamie ceļi, kā arī uzstādīti dažādi satiksmes ierobežojumi, piemēram, luksofori. Lai redzētu Pils ielu sakārtotu un drošu, ir jārēķinās ar ilgāku braukšanas laiku, pārvietojoties pa šo ielu, kā arī likumsakarīgiem satiksmes apgrūtinājumiem.

Projekta kopējie izdevumi euro 1 362 485,47, no tiem: ERAF finansējums euro 618 249,20,valsts budžeta dotācija euro 32 730,83, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots realizēt līdz 2019. gada septembrim.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā” Nr. 3.3.1.0/17/I/012 tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

 Iveta Raimo
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Uzsāksies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve

Cesvaines pašvaldība drīzumā uzsāks realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros izstrādāto projektu “Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines novadā”. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projektam jau veikta topogrāfiskā plāna izstrāde, ko veica AS “Mērniecības Centrs MC”, un ir izstrādāti arī būvprojekti visiem sākotnēji paredzētajiem sešiem grants ceļu posmiem. Būvprojektu autori ir SIA “Projekts EAE”, kas veiks arī autoruzraudzības pakalpojumus.

Cesvaines novada dome nolēma, ka pēc iepriekš izstrādātajiem un apstiprinātajiem atlases kritērijiem, atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas plānam, projekta ”Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines novadā” ietvaros, tiks pārbūvēti trīs ceļu posmi:

1.         Dzeņi – Spieķi (Nr.43; 3.km.)

2.         Kalnakrogs – Lejas Putniņi (Nr.51; 0,6 km.) Lāgi – Egle (Nr.104; 1 km.)

3.         Tirzbanurti – Kārkli (Nr.3; 1,25 km.)

Publisko iepirkumu procedūras rezultātā par pašvaldība autoceļu pārbūvi līgums tiks slēgts ar SIA “8 CBR”, kuri visus trīs ceļu posmus pārbūvēs par 471 841,85 euro (bez PVN). Cesvaines novadam pieejamais Eiropas finansējums ir 460 000,00 euro, pārējais būs pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts jārealizē līdz 2019. gada 1. decembrim.

Iveta Raimo
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Cesvaines pilī turpinās jumta rekonstrukcijas darbi

Jau iepriekš tika ziņots, ka Cesvaines novada dome pēc PS “A.A & būvkompānijas” izdarīja grozījumus savstarpēji noslēgtajā līgumā par Cesvaines pils jumta vidējās daļas rekonstrukcijas darbiem. Dome noteica, ka Cesvaines pils rekonstrukcijas un restaurācijas 1.kārtas 4.etapa būvdarbu veikšanas līguma termiņš pagarināts un noslēgsies 2019.gada 15.augustā. Līdz šim laikam mēs redzēsim skaistu pils jumta vidusdaļu, kāds tas izskatījās pirms ugunsnelaimes tālajā 2002.gadā.

Būvnieki darbu iekavēšanos skaidrojuši ar konstatētajām nepilnībām būvprojektā, kam sekoja nepieciešamo konstrukciju izgatavošanas kavēšanās. Būvnieki ir apņēmuši darbus pabeigt līdz noteiktā termiņa iztecēšanai pabeigt. Tehnoloģiskais pārtraukums paredzēts vien gadījumā, ja temperatūras stabiņš nokritīsies krietni zem nulles un darbus uz jumta būs bīstami veikt. Tā kā šobrīd laikaziņas nesola ļoti lielu aukstumu, paredzams, ka darbi turpināsies kā ierasts.

Lai arī dažbrīd no ārpuses šķiet, ka būvdarbi norisinās gausi, tā nebūt nav – darbs tiek veikts atbilstoši saskaņotajam darbu veikšanas grafikam. Lai arī no ārpuses nav redzams, tiek veikta konstrukciju uzstādīšana un stiprināšana, mūrēšanas darbi un vēl daudzas lietas, kas nav pamanāmas garāmgājējiem. Paralēli tepat netālu, Jaungulbenē, tiek veidoti akmens kalumi, kuri rotās jumtu. Norisinās darbs arī pie metālkalumu izgatavošanas

Šie būvdarbi turpināsies līdz nākamās vasaras noslēgumam, bet pašlaik ir iesācies darbs arī pie dokumentācijas sagatavošanas pārrobežu projekta īstenošanai, kura ietvaros tiks veikti darbi pils pieejamības nodrošināšanai un telpu sakārtošanai.

Linda Vanaga,
Ivetas Raimo, Arvīda Apfelbauma foto

Att. Strādnieki uz pils jumta konstrukcijām
Att. Akmeņu izgatavošana notiek tepat netālu, Jaungulbenē, kvalificētu meistaru pārvaldībā.


Rit Cesvaines pils jumta atjaunošanas darbi

Būvniecības jomā šis rudens Cesvainē ir īpaši darbīgs: ne vien iesākušies pārbūves darbi Pils ielā, bet arī nupat Cesvaines jumta rekonstrukcijas darbu gaitā sākušās redzamākās pārmaiņas – ir uzstādītas jumta konstrukcijas sijas.

Šobrīd ir uzstādītas septiņas sijas un norisinās tālākais darbs pie to nostiprināšanas.

Darbu izpildes termiņš iesākumā tika paredzēts šā gada nogalē uz valsts simtgadi, taču dažādu apstākļu dēļ, kas kavēja raitu darbu izpildi, paredzētais termiņš visticamāk tika pagarināts.

Pēc vairākkārtēju sapulču norises, apsekojot objektu un konsultējoties ar būvniekiem, domes deputāti pārliecinājās, ka darbus nav iespējams veikt norādītajā laikā. 31.oktobra domes sēdē tika lemts izdarīt grozījumus Cesvaines novada domes ar PS “A.A&Būvkompānijas” noslēgtajā būvuzņēmuma līgumā, nosakot, ka Cesvaines pils rekonstrukcijas un restaurācijas 1.kārtas 4.etapa būvdarbu veikšanas darbu izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2019.gada 15.augustam.

Būvdarbi iekavējās, jo nācās izdarīt izmaiņas, pamatojoties uz esošo situāciju, izstrādātajā būvprojektā, kā arī veikt ekspertīzes. Šā iemesla dēļ, kamēr tika veikti nepieciešamie saskaņošanas un ekspertīzes darbi, bija aizkavēta jumta konstrukcijām nepieciešamo metālu izgatavošana. Šobrīd metāli ir izgatavoti, piegādāti un norisinās darbs. Līguma termiņa pagarinājums noteikts līdz nākamā gada augustam, ņemot vērā aizkavējuma laiku, kas radies projekta nepilnību dēļ, un paredzot tehnoloģisko pārtraukumu, ja iestāsies aukstākas temperatūras ziemas periodā.

Diemžēl jāsaka, ka arī līdz nākamās vasaras noslēgumam pils būs apmeklētājiem slēgta. Pamazām varam redzēt kā Cesvaines pils ir ceļā uz agrākās godības atplaukšanu!

Linda Vanaga,
autores foto


Cesvaines pils jumta rekonstrukcijas projekta īstenošanas gaitā uzstādītas pirmās spāres

Būvniecības jomā šis rudens Cesvainē ir īpaši darbīgs: ne vien iesākušies pārbūves darbi Pils ielā, bet arī tieši šodien Cesvaines jumta rekonstrukcijas darbu gaitā sākušās redzamākās pārmaiņas - tiek montētas pirmās jumta konstrukcijas sijas. 

Tuvāko dienu laikā paredzēts montēt vēl vairākas sijas, no kurām katra sver aptuveni trīs tonnas. 

Šobrīd ir uzstādītas četras sijas un norisinās tālākais darbs pie to nostiprināšanas.

Darbu izpildes termiņš iesākumā tika paredzēts šā gada nogalē, taču dažādu apstākļu dēļ, kas kavēja raitu darbu izpildi, paredzētais termiņš visticamāk tiks pagarināts. 

Pamazām varam redzēt kā Cesvaines pils ir ceļā uz agrākās godības atplaukšanu!

 

Linda Vanaga
autores foto


Noslēdzies Brīvības ielas pārbūves projekts

Cesvaines novada dome realizējusi projektu „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē” (Nr. 3.3.1.0/16/I/022): ir izbūvēts Brīvības ielas posms 400 m garumā un pašvaldības autoceļš Nr. 87 Gundegas–Saulītes 79 m garumā.

Šis projekts, tāpat kā šobrīd norisošā Pils ielas pārbūve, tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, kopējie projekta izdevumi – 271 219,87 euro, t. sk. 178 000 euro ERAF finansējuma, 9423,60 euro valsts budžeta dotācijas; pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. ERAF finansējums šajā iniciatīvā tiek piešķirts tiem projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiek sakārtota infrastruktūra pie lielākajiem ražošanas uzņēmumiem novadā. Viens no lielākajiem uzņēmumiem novadā, kas atrodas Brīvības ielas tiešā tuvumā, ir SIA „Krauss”.

Projekta noteikumos ir noteikts, ka uzņēmējiem jāveic investīcijas savā ražošanas uzņēmumā, kā arī jārada jaunas darba vietas. Kā uzsver SIA „Krauss” valdes priekšsēdētājs Gatis Gulbis, uzņēmums ir sakārtojis savu infrastruktūru, attīstījis ražošanas līnijas. G. Gulbis apstiprina, ka šādi projekti ir liels pozitīvs ieguvums uzņēmējam, pie kura iespējams nokļūt pa sakārtotu,  skaistu ielu. Tā ir kā vizītkarte, kas arī sadarbības partneriem, ierodoties uzņēmumā, rada pozitīvu iespaidu par ražotni. Patīkami, ka šādā veidā ir iespēja nākt pretim uzņēmējiem. Infrastruktūras sakārtošana ir vienīgais veids, kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos. G. Gulbis uzsver, ka uzņēmējs, piedaloties šādu projektu īstenošanā, ir tikai un vienīgi ieguvējs.

Brīvības ielā ir atjaunots asfalta segums, izveidoti notekgrāvji, to malas stiprinot ar ģeotekstilu. Objekts ir pabeigts, un nu Cesvainē ir par vienu atjaunotu un sakārtotu ielu vairāk.


Linda Vanaga,
Ivetas Raimo foto


Uzsākti Pils ielas pārbūves darbi

Nu jau lielākā daļa cesvainiešu ir pamanījuši un, iespējams, arī jutuši kādas neērtības pārvietojoties pa galveno ielu Cesvainē – Pils ielu. 11.oktobrī sākušies Pils ielas rekonstrukcijas būvdarbi - tika demontēts vecais asfalta segums, noņemtas ceļa apmales un daļa no bruģētās gājēju ietves.

Daudziem par pārsteigumu ceturtdien, kad notika virskārtas noņemšana, satiksme  tika regulēta ar luksoforu, kas Cesvainē nav redzēts jebkad iepriekš.

Asfalts ir noņemts visai garā posmā, bet turpmāk darbi tiks veikti īsākos posmos. Šā gada rudenī ir plānots nomainīt zem ielas seguma esošās komunikācijas. Paralēli plānotos darbus savu komunikāciju nomaiņā veiks arī AS “Cesvaines piens, lai nebūtu jābojā asfalta segums citā laikā.

Zem Pils ielas tiks izbūvēta lietusūdeņu kanalizācija, kas lietus laikā nolijušajiem ūdeņiem neļaus uzkrāties uz klātnes.

Iedzīvotājus satraucis jautājums par rekonstruētās ielas izmēriem. Koka mietiņi, kuri ir redzami ielas malās, NAV jaunās ielas platums. Ar šo mietiņu (tos sauc par piketāžas mietiņiem) palīdzību notiek ceļa uzmērīšana. Mietiņi ir novietoti platākā joslā, nekā būs ceļa asfalta segums – tiek noteikti mērīšanas attālumi no ceļa vidus, lai turpmāk veiksmīgi varētu veikt darbus, jo, kā zināms, pēc asfalta noņemšanas atzīmes, kas tiek veiktas uz asfalta, nav redzamas. Tāpat arī likumsakarīgs ir jautājums – vai koki, kas atrodas joslā starp mietiņiem tiks nocirsti? Nē, šie koki netiks nocirsti. Projektā ir iezīmēti tikai trīs koki, kuri traucē jaunā ceļa klātnes izbūvē, turklāt viens no šiem trim kokiem jau ir nozāģēts agrāk, jo bija bīstams. Pasūtītājs ar būvniekiem ir vienojies, ja darbu gaitā rodas nepieciešamība izgriezt vēl kādus krūmus vai kokus, tas obligāti jāsaskaņo ar domi.

Ļoti svarīgs lūgums visiem iedzīvotājiem – lūdzu, neraujiet, nelauziet un nepārvietojiet piketāžas mietiņus! Tādējādi Jūs apgrūtinat darbu būvniekam un tikai kavējat darbu gaitu, turklāt vainīgos itin labi būs iespējams saskatīt pilsētā izvietotajās videonovērošanas kamerās.

Lūdzam sekot un ievērot ceļu satiksmi regulējošas un ierobežojošas zīmes, kā arī izmantot apbraucamos ceļus. Lai redzētu Pils ielu sakārtotu un drošu, ir jārēķinās ar ilgāku braukšanas laiku, pārvietojoties pa šo ielu, kā arī likumsakarīgiem satiksmes apgrūtinājumiem. Inženiertīklu izbūves laikā uz laiku var tikt slēgta satiksme, bet šāda darba plāna īstenošana tiks veikta tikai pēc saskaņošanas domē. Būvdarbu laikā tiks veidoti apbraucamie ceļi, kā arī īstenoti dažādi satiksmes ierobežojumi.

Nākamgad vasaras noslēgumā varēsim pārvietoties pa ērtu, drošu un labiekārtotu ielu. Gājējiem būs pieejamas ērtas, pielāgotas ietves līdz pat Gulbenes-Madonas autoceļam, apgaismota gājēju pāreja. Autobusu pietura un autostāvvietas būs paplatinātas un izbūvētas atbilstoši standartiem.

Aicinām visus iedzīvotājus būt saprotošiem, iecietīgiem un pieņemt neērtības, kas rodas būvdarbu gaitā, lai noslēgumā mēs visi varētu pārvietoties pa sakārtotu galveno pilsētas ielu. Arī būvnieks SIA “8CBR” veic visus iespējamos darbus, lai pārvietošanos pēc iespējas atvieglotu, taču ir jārēķinās, ka būvdarbi noteikti rada neērtības. Būsim saprotoši pret neērtībām un pret būvniekiem, jo viņi tikai dara savu darbu.

Darbi notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/012) ietvaros.

Linda Vanaga,

Autores foto


Noslēgts līgums par Pils ielas pārbūvi Cesvainē

Šā gada 4.septembrī Cesvaines novada domes telpās tika noslēgts un parakstīts līgums par Cesvaines centrālās ielas - Pils ielas pārbūvi ar iepirkuma rezultātā noskaidroto būvnieki - SIA "8 CBR". Līgumu parakstīja Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un SIA "8 CBR" pārstāvis Andris Lacbergs. 

SIA "8 CBR" iepirkuma procedūras rezultātā apņēmies veikt darbus par 1 095 280, 05 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa). Projektu izstrādājis SIA "Ceļu komforts".

Jau iepriekš vēstīts, ka Pils ielas atjaunošana norisinās projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā” ( Nr.3.3.1.0/17/I/012) ietvaros. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta Pils iela 1,3 km garumā - no Madonas-Gulbenes šosejas līdz tiltam Cesvaines centrā. Esošais ielas asfaltbetona segums, kurš būvēts apmēram pirms 25-30 gadiem ir novecojis un nodilis, kā arī prasa apjomīgus ikgadējos ieguldījumus tā uzturēšanā. Transporta slodžu ietekmē segums saplaisājis, kļuvis bedrains, kā arī izveidojies pastāvīgu plaisu tīkls. Projektā paredzēts atrisināt autostāvvietu izbūvi, izveidot izgaismotu un apzīmētu gājēju pāreju pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēt gājēju ietvi un uzstādīt LED tipa gaismekļus. Tiks sakārtota lietus ūdens sistēma, uzstādītas ceļa zīmes un veikti labiekārtošanas darbi. 

Darbus plānots sākt jau tuvākā mēneša laikā, savukārt pilnīga Pils ielas pārbūves īstenošana plānota 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, tas ir - līdz 2019.gada vasaras noslēgumam.

 

Attēlā - Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un SIA "8 CBR" valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs, piedaloties domes speciālistiem, paraksta līgumu par Pils ielas pārbūvi.

Linda Vanaga
autores foto


Turpinās Brīvības ielas izbūves projekts

Cesvaines novada dome turpina realizēt projektu Nr.3.3.1.0/16/I/022 „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē” – tiek izbūvēts Brīvības ielas posms 400 m garumā un pašvaldības autoceļš Nr. 87 "Gundegas – Saulītes" 79 m garumā.

Darbus veic SIA “8 CBR”. Pilnībā veikti rekonstrukcijas darbi – dažādu konstrukciju nojaukšana, koku ciršana, esošās segas konstrukcijas demontāža līdz projektētai gultnes atzīmei. Izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas un elektrisko sakaru tīkli. Gandrīz pabeigta salizturīgās kārtas un šķembu pamatnes būvniecība, lai drīzumā uzsāktu asfalta uzklāšanu. Nobeigumā tiks veikti labiekārtošanas darbi un ceļa zīmju uzstādīšana. Visus būvdarbus, kā plānots, iecerēts pabeigt līdz 28. septembrim.

Katru otro nedēļu notiek būvsapulces, kurās tiekas visi atbildīgie speciālisti – SIA “8 CBR” būvdarbu vadītājs Askolds Liedskalniņš, būvuzraugs Andrejs Linde, SIA “Ceļu komforts” autoruzraugs Jānis Markevics, kā arī pašvaldības pārstāvji. Regulāri tiek pārrunāti jau padarītie darbi, drīzumā veicamie darbi un risinātas nelielas problēmas, kas saistītas ar projekta veiksmīgu realizāciju.

Projekta kopējie izdevumi ir euro 271 237,79, no tiem: ERAF finansējums euro 178 000,00,valsts budžeta dotācija euro 9423,60, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. 

 Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Noslēgusies projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija” īstenošana

Cesvaines novada dome īstenojusi vēl vienu projektu „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija”. Projekta  Nr.16-05-AL23-A019.2201-000005.

Būvdarbus veica PS “A.A&būvkompānijas”, par 158 882,96 (bez PVN) euro, projekta arhitekts bija Ainars Markvarts, būvuzrauga pienākumus veica Ivans Koreņiks, bet restaurācijas darbus vadīja Valdis Jānis Platais. Visas būvniecības kopējās izmaksas sastāda 194 921,19 euro, tai skaitā publiskais jeb Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 40 000,00 euro.

Cesvaines staļļa ēkai veikta jumta seguma maiņa: manēžas daļai ieklāts skārda segums klasiskajā tradicionālajā lokšņu dalījumā. Tas krāsots dakstiņu tonim pieskaņotā krāsā, toņa izvēli veicot autoruzraudzības kārtībā. Staļļa pamatkorpusa jumts ieklāts ar māla dakstiņiem.

Darbu rezultātā atsegta daļa griestu dēļu apšuvuma, kas krāsoti tumši brūnā tonī. Uz tiem veiksmīgi saglabātas 18 uzgleznotās bezdelīgas.

Jumtam restaurētas divas esošās jumta smailes, izgatavota viena jauna jumta smaile analoga esošajai. Veikts jumta konstrukciju remonts – bojāto konstrukciju - mūru virslatas, jumta siju, griestu pārsegumu protezēšana. Veikta dūmeņu pārmūrēšana, demontēts vēlāko laiku būvapjoms pagalma pusē. 

Ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, kurā norādīts, ka darbi izpildīti labā kvalitātē.

Pilsmuižas staļļu ēka kļuvusi ne vien drošāka, bet arī vizuāli pievilcīgāka un cerēsim, priecēs gan novada iedzīvotājus, gan tūristus. Jau pavisam drīz savās iepriekšējās telpās atgriezīsies Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centrs.

Nākotnē sadarbībā ar Cesvaines Tūrisma centru tiek plānots izveidot jaunu tūrisma maršrutu, lai ēka būtu pieejama plašākai sabiedrībai, kā arī varētu sniegt vēsturiskās liecības un informāciju par Cesvaines vēsturi.                                                      

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Iveta Raimo

Cesvaines novada domes projektu vadītāja,
Lindas Vanagas foto


Drīzumā tiks uzsākta Pils ielas pārbūve

Cesvaines novada dome 2018. gada 13. martā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.3.1.0/17/I/012 „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā” realizēšanu. Projekts tiks realizēts, balstoties uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” nosacījumiem. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cesvaines novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) komersantu un zemnieku saimniecību vajadzībām. SIA “Ceļu komforts” projekta ietvaros ir veicis būvprojekta izstrādi par euro 17 661.16 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

            Projekta rezultātā tiks izbūvēta Pils iela 1,3 km garumā. Esošais ielas asfaltbetona segums, kurš būvēts apmēram pirms 25-30 gadiem ir novecojis un nodilis. Transporta slodžu ietekmē segums saplaisājis, kļuvis bedrains, kā arī izveidojies pastāvīgu plaisu tīkls. Projektā paredzēts atrisināt autostāvvietu izbūvi, izveidot izgaismotu un apzīmētu gājēju pāreju pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēt gājēju ietvi un uzstādīt LED tipa gaismekļus. Tiks sakārtota lietus ūdens sistēma, uzstādītas ceļa zīmes un veikti labiekārtošanas darbi. Projekta ietvaros tiks veikta ceļa pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta īstenošanas laikā tiks veikti projekta publicitātes pasākumi par projekta gaitu.

Pils ielai pieguļoši ir vairāki uzņēmumi, tai skaitā piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmums AS “Cesvaines piens”, kas nodrošina darbavietas 114 darbiniekiem. AS ''Cesvaines piens" plānojis investēt rūpnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūvē, kas atrodas zem Pils ielas klātnes, kā arī apliecinājis, ka projekta ietvaros veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā euro 783 481.00 apmērā, kā arī radīs 5 jaunas darba vietas. 

Projekta kopējie izdevumi plānoti euro 1 213 294.86, no tiem: ERAF finansējums euro 618 249.20, valsts budžeta dotācija euro 32 730.83, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas. Projektu plānots realizēt līdz 2019. gada beigām.

Drīzumā tiks veikta publiskā iepirkuma procedūra, kuras rezultātā tiks noskaidrots darbu veicējs, saskaņots darbu grafiks ar būvnieku, kurš vispirms veiks rūpnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūvi un pēc tam tiks realizēti visi plānotie darbi.

 Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē

Cesvaines novada dome 2018. gadā uzsāks realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/022 „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cesvaines novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) komersantu un zemnieku saimniecību vajadzībām. Projekta ietvaros  ir veikta tehniskā projekta izstrāde, ko veica SIA “Ceļu komforts” par 11 887.77 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Projekta rezultātā tiks izbūvēts Brīvības ielas posms 400 metru garumā un pašvaldības autoceļš Nr. 87 “Gundegas – Saulītes” 79 metru garumā. Tiks nostiprināti novadgrāvji un nogāzes, kā arī nostiprināti caurteku gali ar preteroziju plēvi. Tiks veikta ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī uzstādītas ceļa zīmes. Tāpat tiks veikta šo ceļu pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta realizācijas laikā tiks veikti projekta publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

SIA “Krauss” ir apliecinājis, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā 2 660 000.00 euro apmērā, kā arī radīs vienu jaunu darba vietu.

Iepirkumu procedūras rezultātā uzvarēja SIA “8 CBR”. Uzņēmums apņēmies būvdarbus veikt par 208 369,27 euro. Pašvaldībai jāveic arī pievienotās vērtības nodokļa nomaksa, kas ir 43 757.55 euro.       

Projekta kopējie izdevumi ir 279 123.08 euro, no tiem: ERAF finansējums 178 000.00 euro, valsts budžeta dotācija 9423.60 euro, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots realizēt līdz šā gada beigām.

 Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Realizēts projekts „Tautastērpi Cesvaines Kultūras nama amatierkolektīviem”

Cesvaines novada dome ir realizējusi Lauku atbalsta dienestā apstiprināto projektu “Tautastērpi Cesvaines Kultūras nama amatierkolektīviem”. Projekta  Nr.16-05-AL23-A019.2205-000003. Projekta mērķis bija uzlabot un veicināt amatierkolektīvu darbību Cesvaines novadā, nodrošinot to skatuvisko un estētisko kvalitāti atbilstoši novada kultūrvēsturiskā mantojuma tradīcijām. Projekta kopējās izmaksas 17065,25 euro. Pašvaldības līdzfinansējums 5119,58 euro.

Projekta ietvaros iegādāti tautastērpi Cesvaines Kultūras nama tautas deju ansamblim “Cesvaine”, Cesvaines Kultūras nama folkloras kopai “Krauklēnieši”, Cesvaines Kultūras nama jauktajam korim “Cesvaine”.

Tautastērpu komplekti ir veidoti, balstoties uz LNKC tautastērpu nozares padomes tautas tērpu konsultantes Anetes Karlsones un Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja materiāliem, izmantojot jau esošos tērpus, tos papildinot ar projektā iegādātajiem tērpiem. Projekta ietvaros šūtos izstrādājumus ar izšuvumiem darināja individuālā darba veicēja Imelde Podiņa. Brunčus ar individuālajiem rakstiem folkloras kopai “Krauklēnieši”” auda individuālā darba veicēja Inese Mailīte. Vīru tautas tērpu komplektu folkloras kopai “Krauklēnieši”, saktas tautas deju ansamblim “Cesvaine” un jauktajam korim “Cesvaine”, meitu tautas tērpu komplektu tautas deju ansamblim “Cesvaine”, sievu tautas tērpu komplektu jauktajam korim “Cesvaine” un sievu tautas tērpu komplektu folkloras kopai “Krauklēnieši” radīja uzņēmums SIA “Muduri”. Puišu tautas tērpu komplektu tautas deju ansamblim “Cesvaine”, vīru tautas tērpu komplektu jauktajam korim “Cesvaine”, vainagcepures jauktajam korim “Cesvaine” un folkloras kopai “Krauklēnieši”” nodrošināja uzņēmums SIA “Musturi” Zābakus tautas deju ansamblim “Cesvaine” izgatavoja uzņēmums “Kristāla kurpīte” Vidzemes ziedainās jostas tautas deju ansamblim “Cesvaine” un folkloras kopai “Krauklēnieši” darināja individuālā darba veicēja Līga Kuba. Visiem trijiem Cesvaines novada amatiermākslas kolektīviem šī gada mērķis ir piedalīties XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Projekts tika realizēts 2017. gada decembrī, bet daļēji skatītājus ar jaunajiem tautastērpiem priecējām jau Valsts svētku pasākumā novembrī, kā arī dejotāji tos jau ir atrādījuši arī Vācijas publikai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 Iveta Raimo,

Cesvaines novada domes projektu vadītāja,
Kristīnes Aumeles foto


Cesvaines pils turpina atdzimt

Pagājušajā mēnesī Cesvaines pilī bija manāma rosība: cilvēki darbojas, spoži spīd prožektori, bet ik pa laikam dzirdams izsauciens „Nofilmēts!”.

Pagājušajā mēnesī Cesvaines pilī bija manāma rosība: cilvēki darbojas, spoži spīd prožektori, bet ik pa laikam dzirdams izsauciens „Nofilmēts!”. Šī nav pirmā reize, kad pie mums tiek uzņemta kāda filma: tāda bija visiem zināmā „Melnā vēža spīlēs”; pagājušā gada rudenī tika uzņemta filma „Ko zina klusā Gerda”, kas būs pieejama skatītājiem jau 2018. gadā, u. c. Šoruden Cesvaines pilī viesojās producenti, aktieri un tehniskais personāls no Latvijas, Lielbritānijas, Krievijas un Francijas, lai filmētu materiālu trillerim „Sonāte”.

Kā redzams, Cesvaines pili kino veidotāji ir visai iecienījuši, taču vēl arvien ir nozīmīgi radīt pozitīvu vidi tūrisma attīstībai novadā. 2017. gada oktobrī, kopš notika filmēšanas darbi, un novembrī, kad notiek sagatavošanās nozīmīgiem rekonstrukcijas darbiem, pils tūristiem ir slēgta. Ir paredzēts, ka Cesvaines pils durvis tūristiem tiks atvērtas 2018. gada nogalē, kad būs pabeigta jumta rekonstrukcija, nodrošinot pilnvērtīgu pils telpu izmantošanu.

Šobrīd norit dokumentācijas sakārtošana, lai veiksmīgi varētu sākties būvdarbi, bet tūliņ parādīsies arī iežogojums, kas apjozīs pili uz jumta vidusdaļas rekonstrukcijas laiku. Kā ziņojām jau iepriekš, Cesvaines pils centrālās daļas jumta rekonstrukcija izmaksās 981 204 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Darbus veiks pilnsabiedrība „A. A. & būvkompānijas”, par darbu vadītāju ir norīkots Juris Jakunovs, bet restaurācijas darbu vadību un uzraudzību veiks Valdis Jānis Platais. Būvdarbi notiek projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros.

Šā projekta ietvaros ne tikai pils iegūs jaunu pils vidusdaļas jumtu, bet arī tiks izveidota ekspozīcija „Cesvaines pils atdzimšana laika posmā no 2002. līdz 2018. gadam” un organizēta radošā darbnīca „Šķiedru māksla”. Ir jāpiebilst, ka Cesvaines novada pašvaldība nav vienīgā, kas īsteno šo projektu. Projektā ir vienojušās vairākas pašvaldības – Alūksnes, Gulbenes, Cesvaines novadu – un Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze. Projektā „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” tiks atjaunots Alūksnes pilsdrupu dienvidu tornis, paviljons rotonda Tempļa kalnā, mauzolejs Alūksnes muižas parkā un Alūksnes stacijas bagāžas šķūnis Alūksnes novadā, Stāmerienas pils Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca Smiltenes novadā, kā arī Cesvaines pils Cesvaines novadā. Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādējādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

Sadarbības projekta rezultātā ieguldījumi tiks veikti jau pastāvošos tūrisma objektos (un saistītajā infrastruktūrā), kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi un projektā iesaistīto pašvaldību attīstības programmās ir norādīti kā kultūras mantojuma objekti, kuru attīstībai ir lielākā potenciālā ietekme uz reģionālās attīstības, vietējās izaugsmes, komercdarbības, nodarbinātības un izaugsmes veicināšanu. Atjaunotajos objektos tiks radīts komplekss piedāvājums, kas nodrošinās atraktīvu, kvalitatīvu un ceļotāju interesēm saistošu tūrisma piedzīvojumu, tādējādi piesaistot attīstāmajai teritorijai vietējos un ārvalstu tūristus un palielinot tūristu uzturēšanās laiku Latvijā.

Ir jāpiemin, ka šis nav vienīgais apjomīgais projekts, kurš ir saistīts ar Cesvaines pili. Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domi un Pleskavas pilsētas administrāciju, tiek izstrādāts kopīgs pārrobežu projekts – Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma infrastruktūras projektu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Tajā ir paredzēts piesaistīt finansējumu vienas pils zāles atjaunošanai.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, potenciāla ilgtermiņa izmantojumu. Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis, Cesvaines pils un Pleskavas vēsturiskais centrs ir populāri tūrisma objekti ar nozīmīgiem infrastruktūras, kultūras pieminekļu defektiem, kā arī tirgzinības trūkumiem, kas neļauj dinamiski attīstīties tūrismam un vietējai uzņēmējdarbībai. Realizējot šo projektu, tiks renovēti iepriekšminētie kultūras pieminekļi un kultūras mantojums, veicināta pārrobežu tūrisma attīstība. Galvenais projekta mērķis – saglabājot kultūras mantojuma objektus, veicināt jaunu tūrisma produktu veidošanu un pārrobežu reģiona pievilcības paaugstināšanu tūrisma, kultūras sakaru un biznesa attīstības nolūkos.

Paralēli lielajiem projektiem pilī norisinās citi – mazāki, bet ne mazāk nozīmīgi restaurācijas darbi – tiek restaurēti gleznojumi vairākās pils telpās. Septembrī izskanēja labdarības koncerts, kurā tika savākti 645 eiro ziedojumi pils mūziķu telpas restaurācijai. Latvijas Universitātes sieviešu koris „Minjona” ir izteicis vēlmi atbalstīt pili, pulcējot klausītājus Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā jau 17. decembrī. Arī šajā koncertā iegūtie ziedojumi tiks novirzīti pils mūziķu telpas restaurācijai.

Darbi virzās uz priekšu, un pamazām pils, mūsu un visas Vidzemes pērle, atgūst agrāko grāciju un spozmi. Tas, protams, nenotiek vienas dienas laikā, tādēļ aicinām būt saprotošiem un pacietīgiem, lai pēc ne pārāk ilga laika ieraudzītu Cesvaines pili visā tās krāšņumā.

Linda Vanaga,
autores foto


Noslēgta vienošanās par projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanu

5. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Alūksnes novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos  par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanu. Kultūras mantojuma attīstības Gaismas ceļā ir apvienojušās trīs pašvaldības – Alūksnes novada pašvaldība, Cesvaines novada dome, Gulbenes novada dome – un Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, kas, izmantojot kultūras un dabas mantojumu, apvienojot tos vienotā piedāvājumā, radot vienotu stāstu un akcentējot vietējo kopienu tradīcijas, zināšanas un prasmes, ir izveidojušas kompleksu pakalpojuma piedāvājumu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.

Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus: Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas  veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

Sadarbības projekta rezultātā ieguldījumi tiks veikti jau esošos tūrisma objektos un saistītajā infrastruktūrā, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi un projektā iesaistīto pašvaldību attīstības programmās ir norādīti kā kultūras mantojuma objekti, kuru attīstībai ir lielākā potenciālā ietekme uz reģionālās attīstības, vietējās izaugsmes, komercdarbības, nodarbinātības un izaugsmes veicināšanu. Atjaunotajos objektos tiks radīts komplekss piedāvājums, kas nodrošinās atraktīvu, kvalitatīvu un ceļotāju interesēm saistošu tūrisma piedzīvojumu, tādejādi piesaistot attīstāmajai teritorijai vietējos un ārvalstu tūristus un palielinās tūristu uzturēšanās laiku Latvijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 231 668,41 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 878 000,00 EUR, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 217 488,98 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066,90 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 24 855,88 EUR. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 EUR.

Cesvaines novada dome kā partneris projekta ietvaros veiks Cesvaines pils centrālās daļas jumta atjaunošanu, kā arī izveidos ekspozīciju “Cesvaines pils atdzimšana laika posmā no 2002. līdz 2018. gadam” un noorganizēs radošo darbnīcu “Šķiedru māksla”. Šīm aktivitātēm kopējā summa plānota 1 129 655 EUR, no tiem ERAF finansējums plānots 750 000 EUR. Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

10.oktobrī tika noslēgts būvuzņēmuma līgums ar PS “A.A&būvkompānijas”, par EUR 981 204,90 (bez PVN), kura apņēmusies Cesvaines pils centrālajai daļai veikt jumta seguma rekonstrukciju. Pilnsabiedrība kā atbildīgo darbu vadītāju norīkojusi Juri Jakunovu, bet restaurācijas darbu vadību un uzraudzību veiks Valdis Jānis Platais. Projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja,
Lindas Vanagas foto


Uzsākta projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija” īstenošana

Cesvaines novada dome ir uzsākusi projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija” īstenošanu. Projekta  Nr.16-05-AL23-A019.2201-000005  ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt Cesvaines pilsmuižas staļļu ēku kā 19.gs. unikālu arhitektūras pieminekli un kultūras mantojumu, nodrošinot kultūrvides kvalitāti un ēkas pieejamību sabiedrībai. Īstermiņa mērķis ir rekonstruēt Cesvaines pils muižas staļļu ēkas jumtu 1045 m2 platībā, saglabājot vēsturisko jumta konstrukciju, izbūves un atjaunojot māla dakstiņu segumu vēsturiskajā substancē.

5. jūlijā tika noslēgts būvuzņēmuma līgums ar PS “A.A&būvkompānijas”, par EUR 118 561 (bez PVN), kura līdz 30. novembrim apņēmusies ēkai veikt jumta seguma rekonstrukciju. Pilnsabiedrība kā atbildīgo darbu vadītāju norīkojusi Juri Jakunovu, bet restaurācijas darbu vadību un uzraudzību veiks Valdis Jānis Platais.

Kā autoruzraugs, kurš ir šī projekta arhitekts, būs Ainars Markvarts, būvuzraudzības darbus veiks SIA “BUVKON” valdes loceklis Ivans Koreņiks.

Projekta vadītāja no pasūtītāja puses būs Iveta Raimo. 12. jūlijā tika organizēta pirmā sapulce, kurā pārrunājām veicamos darbus, tai skaitā būvlaukuma iežogošanu. Diemžēl iedzīvotājiem būs jārēķinās ar neērtībā, jo teritorija tiks iežogota un pārvietošanās būs ierobežota. Arī staļļu ēkā bez saskaņošanas ar darbu vadītāju ieiet būs aizliegts, iestādes, kuras šobrīd atrodas ēkā, uz laiku tiks pārceltas uz citām telpām. Būsim saprotoši un cerēsim uz labvēlīgiem laikapstākļiem!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Iveta Raimo,
Cesvaines novada dome projektu vadītāja,
Lindas Vanagas foto


Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Cesvaines novadā

Cesvaines novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta 9.2.4.2/16/I/017 „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” īstenošanu. Turpmākos trīs gadus Cesvaines novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos, kurus īstenos pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Cesvaines novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem.

Projekta ietvaros plānoti: fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi - nūjošanas, skriešanas, fizioterapijas nodarbības u n ģimeņu sporta diena. Slimību profilakses pasākumi – seminārs par kustību nozīmi sirds un asinsvadu slimību profilaksē, seminārs par veselīgu uzturu un liekā svara problēmām, nodarbības par bērnu emocionālo audzināšanu un seminārs par atkarību problēmām. Tiks organizētas diskusiju grupas pusaudžiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Iedzīvotājiem, kas saņem pārtikas pakas, tiks rādītas ēdienu receptes, ko var pagatavot no paku produktiem.

 Projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā 1500 iedzīvotājus.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 31760,00 EUR. No tām 85% jeb 26996.00 EUR ir ESF līdzfinansējums, bet 15% jeb 4764.00 EUR – valsts budžeta līdzekļi.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv un Cesvaines novada domes informatīvā izdevumā “Cesvaines Ziņas”.

 
Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja, Sandra Briede
 


Noslēgusies projekta „Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu atjaunošana” īstenošana

Cesvaines novada dome ir realizējusi projektu „Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu atjaunošana”. Projekta  Nr.16-05-AL23-A019.2203-000005 īstermiņa mērķis ir sakārtot infrastruktūru, nodrošinot bibliotēkas materiālo vērtību saglabāšanu un dodot iespēju pilnvērtīgāk un dauzveidīgāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus, tai skaitā atjaunot mēbeles bibliotēkas krājumam. Ilgtermiņa mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas labvēlīgi ietekmēs izglītotas un kulturālas sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju skaita palielināšanos Cesvaines novadā, kā arī radīs drošu un mūsdienīgu vidi bibliotēkas apmeklētājiem un darbiniekiem.

Projekta ietvaros iegādāti speciāli bibliotēku vajadzībām izgatavoti stabili metāla grāmatu plaukti ar dekoratīviem lamināta sānu paneļiem un metāla grāmatu atdalītājiem. Iepirkuma procedūras rezultātā uzvarēja firma SIA “Omega Ekspress”, kura izgatavoja, piegādāja un uzstādīja plauktus bibliotēkā par EUR 8195.51 (tai skaitā PVN).

Tā kā abonementa krātuves telpā (35,6 m²) grāmatu plauktu noslogojuma dēļ nav bijis iespējams veikt remontu kopš pagājušā gadsimta 50. gadu beigām, tad līdz ar plauktu nomaiņu, bija svarīgi atjaunot elektroinstalāciju un veikt telpas remontu. Šos darbus pēc cenu aptaujas rezultātiem veica SIA „PRO Build” par EUR 3818,98 (tai skaitā PVN). Projektu 70% apmērā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projektu bija plānots īstenot vienā kārtā līdz 2017. gada 15. augustam, bet darbi noritēja ļoti veiksmīgi, un visas plānotās ieceres jau ir veiktas.

Bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora pauž prieku par paveikto:” Esam gandarītas par šī projekta īstenošanu, kā rezultātā apmeklētājiem pieejama mūsdienīgāka, ērtāka un drošāka vide. Un tas ir nozīmīgs faktors ikvienā publiskā iestādē. Bibliotēkas krājumā ir nepilni 20 tūkstoši grāmatu. Grāmatu klāsts ir plašs un kvalitatīvs (kā atzīst arī lasītāji), jo pašvaldība grāmatu iegādei piešķir pietiekami daudz līdzekļu. Vecie plaukti savas funkcijas veica no pagājušā gadsimta 50.gadiem.  Ir telpas, kurās plaukti bija savstarpēji sastiprināti, lai neapdraudētu bibliotekāru un lasītāju dzīvību. Abas aizvadītās akreditācijas komisijas, kuras bibliotēkas darbu novērtējušas labi, ieteikušas tomēr pēc iespējas drīz nomainīt grāmatu un citu krājuma dokumentu plauktus, kas nu beidzot paveikts. Paldies firmai SIA “Omega Ekspress” par sadarbību un mūsu interešu akceptēšanu un SIA „PRO Build” par īpašu atsaucību un ļoti labu darbu kvalitāti! Paldies pašvaldībai par projekta sagatavošanu un līdzfinansēšanu! Bibliotēkas darbiniekiem šis bija grūts laiks, un neērtības piedzīvoja arī bibliotēkas lietotāji, taču tā ir neizbēgama situācija, lai nonāktu pie kaut kā jauna. Jaunās mēbeles ir ieguldījums uz vairākiem gadu desmitiem, kas ļauj bibliotēkai būt apmeklētājiem patīkamai vietai gan ikdienā, gan pasākumu laikā, raisa vēlmi šeit nākt, justies gaidītiem.”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Atbalstīts projekts „Tautastērpi Cesvaines Kultūras nama amatierkolektīviem”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros ir atbalstīts projekts “Tautastērpi Cesvaines Kultūras nama amatierkolektīviem (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2205-000003).) Projekta kopējās izmaksas EUR 19998,44. Projekta publiskais finansējums EUR 13998,90.

Projekta mērķis - uzlabot un veicināt amatierkolektīvu darbību Cesvaines novadā, nodrošinot to skatuvisko un estētisko kvalitāti atbilstoši novada kultūrvēsturiskā mantojuma tradīcijām.

Ar šo projektu trijiem Cesvaines novada amatiermākslas kolektīviem tiks iegādāti tautastērpi un kolektīvi būs sagatavoti XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā. Iegādātie tautastērpi būs Cesvaines Kultūras nama pamatlīdzekļi. Šā projekta ietvaros esam paredzējuši iegādāties tautastērpus Cesvaines Kultūras nama tautas deju ansamblim “Cesvaine”, Cesvaines Kultūras nama folkloras kopai “Krauklēnieši”, Cesvaines Kultūras nama jauktajam korim “Cesvaine”. Tautastērpu komplekti tiks veidoti, balstoties uz LNKC tautastērpu nozares padomes tautas tērpu konsultantes Anetes Karlsones un Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja materiāliem, izmantojot jau esošos tērpus, tos papildinot ar projektā iegādātajiem tērpiem. Projekta ietvaros šūtos izstrādājumus ar izšuvumiem nodrošinās individuālā darba veicēja Imelda Podiņa, brunču ar individuālajiem rakstiem folkloras kopai “Krauklēnieši”” aušanu veiks individuālā darba veicēja Inese Mailīte, vīru tautas tērpu komplektu folkloras kopai “Krauklēnieši”, saktas Tautas deju ansamblim “Cesvaines” un jauktajam korim “Cesvaine”, meitu tautas tērpu komplektu Tautas deju ansamblim “Cesvaine”, sievu tautas tērpu komplektu jauktajam korim “Cesvaine” un sievu tautas tērpu komplektu folkloras kopai “Krauklēnieši” nodrošinās uzņēmums SIA “Muduri”,  puišu tautas tērpu komplektu Tautas deju ansamblim “Cesvaine”, vīru tautas tērpu komplektu jauktajam korim “Cesvaine”, vainagcepures jauktajam korim “Cesvaine” un folkloras kopai “Krauklēnieši”” nodrošinās uzņēmums SIA “Musturi”, zābakus Tautas deju ansamblim “Cesvaine” izgatavos uzņēmums “Kristāla kurpīte”, Vidzemes ziedainās jostas Tautas deju ansamblim “Cesvaine”” un folkloras kopai “Krauklēnieši” darinās individuālā darba veicēja Līga Kuba.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2018. gada 25. janvārim, bet ļoti ceram, ka savus skatītājus ar jaunajiem tautastērpiem varēsim priecēt jau Valsts svētku pasākumā novembrī. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kristīne Aumele,
Cesvaines Kultūras nama vadītāja


Eiropas Komisijā apstiprināta informācija par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmu

2017.gada februārī konceptuāli atbalstīja Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas pieteikumus. Programmas mājaslapā ir publicēta informācija par lielajiem infrastruktūras projektiem, tostarp arī par projektu, kura ietvaros tiks atjaunota Cesvaines pils jumta vidus daļa.

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, esošā potenciāla ilgtermiņa izmantojumu.

Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis, Cesvaines pils un Pleskavas vēsturiskais centrs ir populāri tūrisma objekti ar nozīmīgiem infrastruktūras, kultūras pieminekļa defektiem, kā arī mārketinga trūkumiem, kas ļautu dinamiski attīstīties tūrismam un vietējai uzņēmējdarbībai. Šī projekta realizēšanas ietvaros tiks renovēti iepriekš minētie kultūras pieminekļi un kultūras mantojums, veicināta pārrobežu tūrisma attīstība.

Vairāk informācijas par programmu un projektiem ŠEIT (informācija anglu val.)


Cesvainē darbu sāk klientu apkalpošanas centrs

Cesvaines novada domē kopš 2015. gada 1. oktobra darbu ir sācis valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Cesvaines novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi Madonā, Gulbenē vai citur. Tos, taupot savu laiku un resursus, varēs saņemt vienuviet – VPVKAC Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē.

Iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldības darbinieka konsultācijas par valsts pakalpojumiem. Ir plānots, ka VPVKAC tiks nodrošinātas konsultācijas un praktiskā palīdzība, saņemot Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmuma reģistra (UR), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts zemes dienesta (VZD) sniegtos e-pakalpojumus.

Konsultācijas tiks sniegtas par šādiem UR e-pakalpojumiem – reģistrācija UR reģistros, izziņu pieprasīšana no UR reģistriem –, kas ir izvietoti vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Konsultācijas tiks sniegtas par šādiem VID pakalpojumiem: iesniegums par algas nodokļa grāmatiņu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana un anulēšana, iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai, gada ienākumu deklarāciju pieņemšana un atbalsta sniegšana darbam ar EDS, atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

VSAA pakalpojumu sarakstā ietilps gan dažādu pabalstu pieprasīšana (apbedīšanas pabalsts; bezdarbnieka pabalsts; bērna kopšanas pabalsts; bērna piedzimšanas pabalsts; ģimenes valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; slimības pabalsts; vecāku pabalsts u. c. pabalsti), gan arī informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; informācija par piešķirtās pensijas, pabalsta, atlīdzības apmēru; informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību; informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli; informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru u. c. jautājumi.

Varēs saņemt konsultācijas par šādiem VZD sniegtajiem pakalpojumiem: būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju un (vai) aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā; ēkas datu aktualizācija kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem; ēkas nolietojuma aktualizācija kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū; inženierbūves reģistrācija un (vai) aktualizācija kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata; nekustamā īpašuma reģistrācija kadastra informācijas sistēmā; nekustamā īpašuma sastāva maiņa kadastra informācijas sistēmā (ir pieejams e-pakalpojums); datu reģistrācija un (vai) aktualizācija kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (ir pieejams epakalpojums); pieteikšanās vietnes kadastrs.lv juridiskās personas konta izveidei (e-pakalpojums); pakalpojums „Mani dati kadastrā” (ir pieejams e-pakalpojums) u. c. pakalpojumi.

NVA pakalpojumu sarakstā ietilpst: CV un vakanču reģistrēšana, informatīvās dienas e-versija, profilēšana, karjeras pakalpojumi, apmācības monitorings, darba tirgus prognozes.

PMLP e-pakalpojumi: dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs, pakalpojums „Manā īpašumā deklarētās personas” un „Mani dati iedzīvotāju reģistrā”, pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa, Šengenas vīzas pieteikums, Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis (konsultants) u. c.

VPVKAC darba laiks Cesvaines novada domē:

Pirmdienās: 8.00–17.00

Otrdienās: 8.30–17.00

Trešdienās: 8.30–17.00

Ceturtdienās: 8.30–17.00

Piektdienās: 8.00–16.00

Pusdienas pārtraukums: 13.00–14.00

Vēršam uzmanību uz to, ka oktobrī VPVKAC darbosies testa režīmā, jo speciālists dosies uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajām mācībām, kā arī tiks iekārtota centra telpa atbilstoši projekta nosacījumiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes  projektu vadītāja


Internātpamatskolas jumta nomaiņa

Soli pa solim Cesvaines internātpamatskolas fasāde ieņem pievilcīgāku veidolu. Jau pērnvasar skola tika nosiltināta, bet šīs vasaras laikā pārmaiņas piedzīvo arī jumts.

– Jumta nomaiņa notiek pilnībā par pašvaldības līdzekļiem, tas ir simtprocentīgs novada domes finansējums, – stāsta Cesvaines internātpamatskolas direktore Anita Kanča. – Laika zobs jumtā vietām ir izveidojis caurumus. Ik pavasari uz jumta izveidojās ledus kārta, un, mehāniski to tīrot, skārda jumts pamazām tika sabojāts. Nedrīkstēja atstāt šo bojāto skārdu uz siltinātas fasādes un bēniņiem, tad tiktu izniekoti iepriekšējā gadā siltināšanā ieguldītie līdzekļi. Jumta nomaiņa ir kā pagājušā gada skolassiltināšanas projekta turpinājums. Tā pasargās pārējās konstrukcijas no iespējamajiem bojājumiem.

Uz skolas jumta ir raugāma aktīva darbošanās. Cik ilgā laikā ir plānots pabeigt jumta rekonstrukcijas darbus? Skolas direktore atbild, ka pēc līguma darbus ir plānots pabeigt līdz 30. septembrim, bet firma esot ieinteresēta to izdarīt ātrāk: – Strādnieki strādā operatīvi, un šķiet, ka darbi tiks pabeigti ātrāk par līgumā paredzēto laiku. 1. septembrī sākas jaunais mācību gada cēliens, un, ja šajā laikā bērnu drošības apsvērumu dēļ nevarēs uzsākt mācības skolas ēkā, tad nepieciešamās deviņas mācību telpas varam atrast internāta ēkā. Jumta nomaiņa kā tāda draudus ēkai nerada. Ja pārvietošanās no skolas ārā un otrādi notiek pa sētas durvīm, neizmantojot parādes ieeju, tad tas absolūti neapdraud bērnu drošību. Viss, kas no jumta ir nolaižams lejā, līdz 1. septembrim būs zemē un tiks aizgādāts. Būs palikuši tikai skārda montāžas darbi. Pašreizējā situācija liecina, ka mācības sāksim skolas ēkā, bet mācības internāta ēkā paliek kā rezerves variants.

Kā stāsta Anita Kanča, veicot jumta rekonstrukcijas darbus, neparedzēti sarežģījumi nav konstatēti: – Jumta konstrukcija ir saglabājusies ļoti labā stāvoklī. Vienīgi ir jāpārmūrē viens uz jumta esošais ventilācijas skurstenis. Būtu neloģiski atstāt to nesakārtotu.

Pēdējos gados mēs īpaši jūtam pašvaldības materiālo atbalstu – ne tikai vārdos, bet arī darbos redzam, ka esam pašvaldības iestāde un ka šie ir pašvaldības īpašumi, tāpēc pret tiem dome kā pret tādiem arī izturas. Pašvaldība savu iespēju robežās mūs ļoti atbalsta – un atbalsta tieši lielajās lietās. Reizē ar skolas jumta nomaiņu novads iegūst vēl vienu sakārtotu pašvaldības īpašumā esošo ēku.

Santa Krusiete, „Cesvaines Ziņas” redaktore

autores foto


Cesvaines pašvaldība varēs saņemt atbalstu grants ceļu pārbūvei vai būvniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā. Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, kuras atrodas lauku teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīcijas plāniem.

Pašvaldībai ir jānosaka un jāapstiprina atlases kritēriji par objektiem, kā arī ir jāveic apspriede ar vietējiem uzņēmējiem par projektā ietveramajiem objektiem. Pašvaldība izvirzītos objektus prioritāri sarindos. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Kopējais publiskais finansējums izsludinātajai projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai ir 126 635 591 eiro. Katrai pašvaldībai jau ir iezīmēts finansējuma apjoms, kas ir paredzēts ceļu tīkla sakārtošanai. Cesvaines novadam pieejamais finansējums ir 0,46 miljoni eiro, kam ir pierēķināms 10 % līdzfinansējums. Atbalsts tika aprēķināts, ievērojot pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības.

Jau drīzumā pašvaldība organizēs pašvaldības un vietējo uzņēmēju apspriedi „Pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu apspriešana, nosakot ceļu prioritāro secību un ņemot vērā domes apstiprinātos kritērijus”. Apspriedes laikā ir nepieciešams izveidot uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu sarakstu prioritārā secībā, pamatojoties uz lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” noteiktajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem uzņēmējdarbību veicinošu un apdzīvotību saglabājošu, nozīmīgu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei.

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Cesvaines siltumapgādes sistēmas pilnveidošana

Par vienu no Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2024.gadam mērķiem ir izvirzīta enerģētikas infrastruktūras uzlabošana. Tas ietver sevī paaugstinātu energoefektivitāti sabiedriskajām, dzīvojamām ēkām un siltumenerģijas objektiem, samazinātus siltuma zudumus. Savukārt, Cesvaines novada attīstības programmas Rīcības plāns 2012.- 2018. gadam infrastruktūras attīstības jomā paredz siltumapgādes stratēģijas izstrādi.

2014.gada 22. maijā Cesvaines novada dome apstiprināja Cesvaines pilsētas siltumenerģijas stratēģiju, kas paredz trīs rīcības virzienus:

1. Pilsētas siltumapgādes sistēmas savienošanu ar Cesvaines internātpamatskolas apkures sistēmu (katlu māju).

2. Pilsētas katlumājas izbūvi vai rekonstrukciju. Aprēķinu veikšanu par iespējām savienot pilsētas katlumāju ar Cesvaines vidusskolas apkures sistēmu.

3. Jaunu patērētāju piesaisti (piemēram, dakteres Lūses doktorāts u.c.).

Šis dokuments ir radīts balstoties uz faktisko situāciju 2013.gadā, ko analizēja pašvaldības uzņēmums SIA „Cesvaines siltums”, kas Cesvainē darbojas kopš 1998.gada, kā arī SIA ”Halle B” siltumtehnikas inženieris Jānis Buļs.

Cesvaines pašvaldība ir uzsākusi darbu pie pirmā attīstības virziena, kas paredz siltumtrases izbūvi pa Augusta Saulieša ielu līdz Cesvaines internātpamatskolas katlumājai. Tas veicinātu siltuma ražotāja efektīvāku darbību, jo internātpamatskolas ēku bloku veido sešas ēkas, kuru kopējā apkures platība ir 4880 m2, kas ir viena piektā daļa no pašreizējās SIA „Cesvaines siltums” apkurināmās platības. Tādejādi tiktu veicināta arī videi draudzīgāka siltumenerģijas ražošana un piegāde.

Cesvaines pašvaldība veica iepirkumu procedūru, kuras rezultātā par uzvarētāju ar viszemāko cenu tika atzīta SIA „Halle B”. Firma piedāvāja veikt būvdarbus par 55 687,96 EUR (bez PVN 21%). Jāpiebilst, ka šis ir tikai pašvaldības finansējums un tā īstenošanai ir paņemts kredīts Valsts kasē.

Tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektā veica SIA „Bek-Konsult”, par autoruzraugiem nozīmējot Aiju Karlevicu un Ivaru Bekmani.

Cesvaines pašvaldība ir noslēgusi būvuzraudzības līgums ar SIA „Rifs-1/4”, kas nozīmējusi par būvuzraugu Vilni Kantiševu.

Regulāri , ik nedēļu notiek būvsapulces, kurās pārrunā būvniecības darbus, problēmas un risinājumus. Sapulcēs piedalās arī SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis Aivars Baiers, kurš turpmāk būs atbildīgs gan par siltumtrasi, gan pārņems visus izbūvēto siltummezglu apsaimniekošanas darbus.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 2014.gada decembra beigas, bet dažus darbus (apzaļumošanas, asfalta seguma atjaunošanas u.c.) šī brīža āra apstākļu dēļ nevar pabeigt, tādēļ tie tiks pabeigti pavasarī.

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja
autores foto

 

 


Noslēdzies Cesvaines internātpamatskolas ēkas siltināšanas projekts

08.07.2014

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Cesvaines internātpamatskolā” Nr.KPFI-15.2/227  ietvaros veikta ēkas fasādes siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, logu iebūve sporta zāles blokā, jumta siltināšana, kā arī citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus. Pēc projekta realizācijas ir būtiski uzlabojies ēkas tehniskais stāvoklis, vizuāli tā kļuvusi pievilcīgāka un labi iekļaujas pilsētvidē.
Visi līgumā ar SIA „ZDZ” paredzētie darbi ir veikti. Turpinās vienīgi kosmētiskais remonts sporta zālē, ko nevarēja paredzēt no projekta līdzekļiem.
Projekta kopējās izmaksas Euro 148 145,86 (bez PVN). KPFI finansējums 84,999746% jeb Euro 125 923,60 (bez PVN). Pašvaldības līdzfinansējums 15,000254% jeb  Euro 22 222,26 (bez PVN).
Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 64,862 tonnām gadā.
3.jūlijā veikt pārbaudi par projekta realizāciju bija ieradušies speciālisti no Vides investīciju fonda – Rūta Janovska un Jānis Smiltāns. Tika veikta gan dokumentācijas, gan tehniskā pārbaude pašā objektā. Prieks, ka tika saņemts pozitīvs pārbaudes rezultāts un neattiecināmās izmaksas netika konstatētas. Šī ir jau trešā ēka Cesvaines novadā, kurā veikti siltināšanas darbi pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektam. Pirmajā kārtā tika renovēta pirmsskola „Brīnumzeme” un otrajā kārtā pašvaldības administratīvā ēka.
Pašvaldība saka paldies visiem, kuri bija saistīti ar projekta veiksmīgu realizāciju -  autoruzraudzības darbu veicējiem AS „SCO CENTRS”, SIA „LITHOS” būvuzraugam Andrim Garančam un galvenajam būvuzņēmējam SIA „ZDZ”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja
Kristīnes Vilciņas foto


Noskaidroti projekta "Sabiedrība ar dvēseli" uzvarētāji

19.06.2014.

Cesvaines novada dome, Varakļānu novada pašvaldība un Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar Karalisko Nīderlandes Viršu biedrību (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij; KNHM) bija izsludinājusi projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. Konkursa mērķis ir veicināt novadu iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējās dzīves kvalitāti. Šogad kopumā tika iesniegti 5 projekti: Lubāna neiesniedza nevienu, Varakļāni – 3, Cesvaine –2. KNHM kopējais finansējums ir 2000 eiro, 500 eiro – balvu fonds. Projektus izvērtēja žūrija četru cilvēku sastāvā: Irēna Leimane (Cesvaine), Ilze Kraukle (Lubāna), Aija Ščucka (Varakļāni), Juris Zvirgzds (KNHM pārstāvis). Šogad tika atbalstīti visi iesniegtie projekti. Apstiprinātie Varakļānu novada projekti. Aktīvu Mursmastienes cilvēku grupa iesniegusi projektu „Dzīves vides uzlabošana Jaunatnes ielā 9 Murmastienē”. Projekta rezultātā tiks uzlabota dzīves vide Murmastienes centrā ap daudzdzīvokļu mājām – nomainītas ietves flīzes un sakārtotas nolietojušās konstrukcijas bērnu rotaļu laukumā pie mājām. Kopējā summa – EUR 1000, no KNHM – EUR 400. Savukārt projekta „Atpūtas vietas izveide Varakļānu pilsētā” rezultātā tiks ierīkotas divas jaunas atpūtas vietas ar ugunskura vietu. Tiks uzstādīti divi koka galdi un četri soli, kā arī uzstādītas šūpoles un izveidotas atkritumu urnas. Tur varēs atpūsties ģimenes ar bērniem un cilvēki, kuri mīl aktīvu atpūtu brīvā dabā. Kopējā summa – EUR 1000, no KNHM – EUR 400.

Varakļānu iedzīvotāju grupas iesniegtā projekta „Varakļānu ģerboņa eksponēšana” īstenotāji vēlas Varakļānu vēsturiskajā centrā renovēt ēkas fasādi un uz tās izvietot pilsētas un novada ģerboņus. Ģerboņu fasāde būs ievērojama un informatīva ikvienam novada iedzīvotājam un pilsētas viesiem. Kopējā summa – EUR 1358, no KNHM – EUR 400. Apstiprinātie Cesvaines novada projekti. Projekta „Daiļa nāca tautu meita” ietvaros deju kolektīvam „Sprīdītis” tiks uzšūtas jaunas tautastērpu detaļas. Tiks sagādātiaudumi, pogas, diegi un gumijas, bet visu darbu veiks bērnu vecāki un skolotāji. Ar jaunajiem tērpiem kolektīvs varēs uzstāties gan dažādos novada pasākumos, gan kuplināt nākamā gada dziesmu svētku dalībnieku pulku. Kopējā summa – EUR 1000, no KNHM – EUR 400.

Savukārt Cesvaines novada bērnu un jauniešu centra iesniegtajā projektā „Redzu, dzirdu, sajūtu un pierakstu!” ir paredzēts Cesvaines bērnu laukumā izveidot sajūtu taku, kuru varēs izmantot visi Cesvaines novada iedzīvotāji. Tā palīdzēs cilvēkiem uzlabot veselību, kā arī trenēt izturību, staigājot ar basām kājām pa dažādiem akmeņiem un citiem dabas materiāliem. Kopējā summa – EUR 1000, no KNHM – EUR 400.

Iveta Raimo, Cesvaines novada projektu vadītāja

 


Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības otrās kārtas projekta realizācija

06.06.2014.

2011. gada 9. septembrī Rīgā tika parakstīts civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Cesvaines novada domi un SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/008 īstenošanu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu un projekta uzraudzību.Projekta attiecināmās kopējās izmaksas ir 786 980,11 EUR, Kohēzijas fonda līdzfinansējums šī projekta ietvaros ir 95 % no attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 5% no attiecināmajām izmaksām, kas tiek finansēts no finansējuma saņēmēja pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības finansējuma. Neattiecināmās izmaksas sedz SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.

Projekta ietvaros realizēti līgumi:

 • Līgums Nr.1 – “TEP aktualizācija”,
 • Līgums Nr.2 – “Tehnisko specifikāciju sagatavošana DzG līgumam”,
 • L;igums Nr.3 – “Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas līgumam Cesvainē”,
 • Līgums Nr.4 – “Mobilas vakuumsūkņa iekārtas piegāde”,
 • Līgums Nr.5 – “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Cesvainē”.

Šī gada 26. martā tika pieņemti ekspluatācijā Līguma Nr.5 – “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Cesvainē” realizācijas laikā izbūvētie un rekonstruētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 4827,13 m kopgarumā. Izbūvēti un rekonstruēti kanalizācijas tīkli 4249 m, tai skaitā izbūvēts kanalizācijas spiedvads 873,4 m.

Būvnieks SIA “Halle B” veic teritoriju - zaļās zonas un ielu un ceļu sakārtošanu iepriekšējā kārtībā. Asfalta un zaļās zonas atjaunošanas darbi pabeigti.

Šī gada 12. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbinieki veica pārbaudi projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/008 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanas vietā. Ziņojumā par pārbaudi projekta īstenošanas vietā secināts, ka projekts Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/008 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” veikts atbilstoši aktivitātes prasībām, projekta īstenošanas vietā pārkāpumi netika konstatēti.

Māju īpašnieki var veikt māju pieslēgumu izbūvi pie ūdensvada un kanalizācijas trasēm pēc tehnisko noteikumu saņemšanas SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.

Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros ir SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jānis Vanags, SIA "Cesvaines komunālie pakalpojumi" tehniskais speciālists


Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības otrās kārtas projekta realizācija

07.05.2014.
2011. gada 9. septembrī Rīgā tika parakstīts civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Cesvaines novada domi un SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008 īstenošanu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu un projekta uzraudzību.

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir 952 331,00 EUR, Kohēzijas fonda līdzfinansējums šī projekta ietvaros ir 95 % no attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 5% no attiecināmajām izmaksām, kas tiek finansēts no finansējuma saņēmēja pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības finansējuma. Neattiecināmās izmaksas sedz SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.

Projekta ietvaros realizēti līgumi:

 • Līgums Nr.1 – “TEP aktualizācija”,
 • Līgums Nr.2 – “Tehnisko specifikāciju sagatavošana DzG līgumam”,
 • L;igums Nr.3 – “Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas līgumam Cesvainē”,
 • Līgums Nr.4 – “Mobilas vakuumsūkņa iekārtas piegāde”,
 • Līgums Nr.5 – “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Cesvainē”.

Šī gada 26. martā tika pieņemti ekspluatācijā Līguma Nr.5 – “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Cesvainē” realizācijas laikā izbūvētie un rekonstruētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 4827,13 m kopgarumā. Izbūvēti un rekonstruēti kanalizācijas tīkli 4249 m, tai skaitā izbūvēts kanalizācijas spiedvads 873,4 m.

Būvnieks SIA “Halle B” veic teritoriju - zaļās zonas un ielu un ceļu sakārtošanu iepriekšējā kārtībā. Māju īpašnieki var veikt māju pieslēgumu izbūvi pie ūdensvada un kanalizācijas trasēm pēc tehnisko noteikumu saņemšanas SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.

Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros ir SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jānis Vanags, SIA "Cesvaines komunālie pakalpojumi" tehniskais speciālistsIzsludināts „Sabiedrība ar dvēseli 2014” projektu konkurss

Cesvaines novada dome, Varakļānu novada pašvaldība un Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (Karaliskā Nīderlandes Viršu Biedrība) izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – šī gada 21. maijs plkst. 16.00.

Papildus informācija pie projektu vadītājas Ivetas Raimo pa tālruni 64852030 vai e-pastu: iveta.raimo@cesvaine.lv

 


Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines internātpamatskolas ēkā

Cesvaines pašvaldība piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. Tika iesniegts un atbalstu guva projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Cesvaines internātpamatskolā”, kura ietvaros ir plānots samazināt siltumenerģijas patēriņu, veicot ēkas energoefektivitāti paaugstinošus renovācijas darbus (fasādes siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju bloku iebūve, jumta siltināšana). Projekta īstenošanas rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nebūs zemāks par 0,6 kg CO2/Ls gadā, savukārt siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā. Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks AS „SCO CENTRS”. Jau 2013. gada decembrī tika uzsākta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā par uzvarētāju ir atzīta SIA „ZDZ” no Gulbenes. 2014. gada 5. februārī ir noslēgts uzņēmuma līgums ar SIA „ZDZ” par kopējo summu 148 145,86 euro (pašvaldības līdzfinansējums – 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām). Projekta īstenošanas laiks ir noteikts līdz 2014. gada 30. jūnijam. Ir noslēgts arī būvuzraudzības līgums ar SIA „Lithos”, kas par būvuzraugu ir nozīmējusi Andri Garanču. Katru nedēļu notiks būvsapulces, kurās pārrunās būvniecības darbus, problēmas un meklēs risinājumus.

Pašvaldībai šis būs jau trešais projekts, kurš tiks realizēts, pateicoties KPFI konkursam. Pirmajā kārtā tika renovēta pirmsskola „Brīnumzeme”, otrajā kārtā – pašvaldības administratīvā ēka.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja
Kristīnes Vilciņas foto


Realizēts projekts Cesvaines bibliotēkā

21.01.2014.
Cesvaines pašvaldība veiksmīgi realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija” Nr.13- 05-LL15-L413201-000005. 

Projekta mērķis ir sakārtojot infrastruktūru Cesvaines bibliotēkā, veidot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi (kultūra; mūžizglītība; saturīga brīvā laika pavadīšana).

Bibliotēkā uzstādīts granulapkures katls ar jaudu 40 kw, kas apsilda 308,20 m² platību. Katls atrodas atsevišķā telpā, atrisinot ugunsdrošības un sodrēju netīrības problēmu. Kurināmais - kokskaidu granulas. Turpmāk samazināsies fiziskā darba apjoms (malkas nešana no šķūņa 8 krāsnīm, katras krāsns kurināšana, uzraudzīšana). Telpās ierīkoti radiatori. Ēkā ir nodrošināta vienmērīga gaisa temperatūra.

Vienkāršotās rekonstrukcijas projektu veica SIA „HALLE B”. Bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora un bibliotekāres ir gandarītas par rezultātu, par firmas attieksmi pret veicamo darbu un apzinīgo attieksmi visā projekta relizēšanas laikā.

Kopējās projekta izmaksas ir LVL 9987,38, PVN 21% LVL 2097,35. Kopējā summa LVL 12 084,73 vai EUR 17 195,02. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 25% no projekta izmaksām un PVN, kopā LVL 4594,19 vai EUR 6536,94.

Protams, katrs darbs sev līdzi nes rūpes, kādas negaidītas izmaiņas, bet skatoties uz veiksmīgi sasniegtu rezultātu, viennozīmīga nāk atziņa – tas bija to vērts!

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Madonas novada fonda attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja
Kristīnes Vilciņas foto


Cesvaines skolēniem iegādāts jauns sporta inventārs

24.10.2013.
Cesvaines pašvaldība piedaloties projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei macību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” guva atbalstu projekta „Sporta inventāra iegāde Cesvaines skolēniem” īstenošanai. Projekta galvenais mērķis ir veicināt skolēnu vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē, izmantojot modernu un drošu sporta inventāru. Galvenais akcents ir likts uz inventāra iegādi un sporta pasākumu organizēšanu. 

Lai Cesvaines vidusskolā īstenotu mācību priekšmeta „Sports” standarta prasības, atkarībā no izglītojamo interesēm un skolas materiāli tehniskā nodrošinājuma, tiek īstenoti vingrojumi un vingrinājumi septiņos sporta veidos - vingrošana, vieglatlētika, basketbols, volejbols, badmintons, slēpošana un futbols. Turpmāk tiks piedāvātas vēl daudzveidīgākas nodarbības ar jauniem, moderniem, kvalitatīviem un drošiem sporta inventāriem.

Projekta rezultātā ir iegādāts augstlēkšanas sektors, basketbola vairogi un atsperu grozi, florbola vārti un nūjas, barjeras, volejbola statīvs un tīkls, vingrošanas kastes, soli un paklāji, badmintona raketes un konusi.

Projektu finansē 50% no valsts budžeta līdzekļiem (Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 sporta federācijas un „Sporta pasākumi”) un 50% ir pašvaldības līdzfinansējums. Kopējā summa ir 2999,40 LVL (4267,76 EUR).

Liels atbalsts projekta izstrādē un realizācijā tika saņemts no sporta skolotājiem Ingunas Lucas un Zigmāra Gulbja. Pēc saņemtajiem sporta inventāriem Zigmārs Gulbis atzina: „Šī ir lielākā sporta inventāra iegāde. Inventārs ir moderns un galvenais - drošs. Tika aptaujātas 5 firmas, no kurām par visatbilstošāko, kvalitatīvāko un piemērotāko atzina firmas „PESMENPOL” piedāvājumu.”

Cerams, ka iegādātais sporta inventārs dos jauniešiem iespēju apgūt pamatelementus sporta nodarbībās un tiks piedāvāta iespēja daudzveidīgāka brīvā laika pavadīšanai ārpus skolas.

Novēlu Cesvaines skolēniem interesantas sporta nodarbības un iespēju pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi! Lai tas būtu kā mazs solītis tuvāk mūsu visu sapnim – jaunai un modernai sporta hallei Cesvainē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projekta vadītāja


Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu divpusējās partnerības projekts „Pa dažādiem ceļiem vienā pasakā” (Two paths, One story) uzsāk darbību

13.09.2013.
Pēc vairāk nekā gadu ilga sagatavošanās posma, Cesvaines vidusskola sadarbībā ar Vācijas partnerskolu Realschule der Stadt Würselen, sāk realizēt projektā paredzētos mērķus un praktiskās aktivitātes.

Projekta darba grupā ir iesaistījušies sekojoši skolotāji: projekta koordinators Didzis Baunis, Inese Āre, Baiba Putniņa, Inguna Luce, Inese Mickeviča, Ginta Libeka, Iveta Āboliņa, Dina Tēberga, Ingrīda Evardsone un Sarma Kurme. Paldies visai komandai par apjomīgo darbu un sanāksmēs pavadīto laiku!
Līdz vācu partneru (vismaz 20 skolēnu un 4 skolotāju) uzņemšanai no 1. līdz 11. novembrim mūsu skolā tiks veikti vairāki pasākumi:

 • Cesvaines vidusskolas skolēnu projekta grupas izveide pēc brīvprātības principa. Tiek aicināts pieteikties ikviens skolēns no 7. līdz 11. klasei, kurš var savā ģimenē uzņemt vācu skolēnu uz 10 dienām. Gadījumā, ja pieteikušos skolēnu skaits būs lielāks nekā iespējams iesaistīt braucienā uz Vāciju, tad notiks dalībnieku atlase. Atlasi veiks skolotāju projekta grupa, izvērtējot katru kandidatūru un balsojot.
 • Projektā iesaistītie skolēni izveidos savu „vizītkarti” angļu vai vācu valodā, kurā pastāstīs par sevi, savām interesēm un hobijiem. „Vizītkartes” elektroniski tiks nosūtītas vācu skolēniem, pēc tam varēs sākties savstarpēja sarakste, lai atrastu vispiemērotāko viesģimeni.
 • Tiks uzsākts darbs pie latviešu- angļu-vācu vārdnīcas izveides.
 • Skolotāja Baiba Putniņa no 14. līdz 18. oktobrim Vācijas partnerkolā projekta dalībniekiem mācīs pirmās latviešu valodas prasmes.
 • Abās skolās konkursa kārtībā tiks izveidots projekta LOGO. Paredzētas arī balvas, no projekta līdzekļiem, pirmo 3 vietu ieguvējiem.
 • Projekta mērķim tiks atlasītas trīs latviešu tautas pasakas, kurās atrodama informācija par vismaz diviem nacionālajiem ēdieniem un divām profesijām. Tās tiks iztulkotas angļu vai vācu valodā un nosūtītas partnerskolai.
 • Svarīga ir arī kvalitāte, tāpēc tiks izveidotas speciālas projekta novērtēšanas veidlapas, kuras partnerskolu dalībnieku satikšanās laikā novembrī aizpildīs abu skolu projekta dalībnieki un , iespējams, citi projektā tieši vai netieši iesaistīti cilvēki.
 • Pirms vācu skolēnu ierašanās, Cesvaines skolēni nedaudz apgūs arī vācu valodas prasmes.
 • Novēlu visiem projekta dalībniekiem radošu garu un gūt prieku un gandarījumu, darbojoties kopā! Aicinu visus mūs atbalstīt un palīdzēt, jo skolēni un skolotāji gūs lielisku pieredzi, jaunas prasmes un zināšanas.

Didzis Baunis, Cesvaines vidusskolas direktors


Atbalstīts projekts sporta inventāra iegādei

20.06.2013.
Cesvaines novada dome, atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkrusu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” iesniedza projektu iesniegumu „Sporta inventāra iegāde Cesvaines skolēniem”. 4. jūnijā Izglītības un Zinātnes ministrija savā mājaslapā publicēja atbalstītos projektus, starp kuriem atbalstīts ir arī Cesvaines novada domes pieteikums. 

Atbalstītā projekta kopsumma ir 3000 Ls no kuriem 1500 Ls būs pašvaldības līdzfinansējums. Par projekta līdzekļiem Cesvaines vidusskolā skolēnu sporta nodarbību realizēšanai tiks iegādāti vairāki sporta inventāri – florbola nūjas, vārti un barjeras, volejbola tīkls un statīvs, vingrošanas kastes, soli, paklāji, badmintona raketes, lielie konusi, basketbola vairogi, atsperu grozi un augstlēkšanas sektors. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē, izmantojot modernu un drošu sporta inventārru. Par projekta līdzekļiem iegādātais sporta inventārs palīdzēs realizēt valsts standarta prasības un uzdevumus. Paredzēts, ka realizētjot projektu, tiks piedāvātas vēl daudzveidīgākas nodarbības ar jauniem, kvalitatīviem un drošiem sporta inventāriem.
Projektu konkursam tika iesniegts 231 projekta iesniegums no 101 pašvaldības kopsummā par vairāk kā 680 000 Ls, par kopējo no IZM pieprasīto summu 340 733 Ls. Daudzas pašvaldības viena projekta ietvaros plānojušas sporta inventāra iegādi vairākām sava novada izglītības iestādēm. Izvērtējot 231 projektu iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, tika noraidīti 28 projektu iesniegumi. Saskaņā ar konkursa projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem konkursa vērtēšanas komisija izvērtējusi 203 projektu iesniegumus. Izvērtētie projektu iesniegumi tika sakārtoti atbilstoši kvalitātes kritēriju vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam. 2013. gada 31. maija sēdē konkursa vērtēšanas komisija nolēma, ka valsts budžeta finansējumu saņems 49 projekta iesniedzēji. Cesvaines pašvaldība starp 49 iesniegtajiem projektiem ierindojas 27. vietā.
Cesvaines novada domes projektu vadītāja Iveta Raimo izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja un atbalstīja projekta sagatavošanu konkursam.

Kristīne Vilciņa, "Cesvaines Ziņas" redaktore


Noslēdzies Cesvaines pašvaldības administratīvās ēkas siltināšanas projekts

30.11.2012.
Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” Nr.KPFI-7/6 ietvaros veikta ēkas fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma izveidošana, durvju nomaiņa, apkures un ventilācijas sistēmas ierīkošanā ēkā, kā arī citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus. Pēc projekta realizācijas ir būtiski uzlabojies ēkas tehniskais stāvoklis, vizuāli tā kļuvusi pievilcīgāka un labi iekļaujas pilsētvidē.

Visi līgumā ar SIA „Halle B” paredzētie darbi ir veikti. Turpinās vienīgi kosmētiskais remonts, ko nevarēja paredzēt no projekta līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas Ls 185 773 (pašvaldības līdzfinansējums 23% jeb Ls 33 642, neattiecināmās izmaksas Ls 39 504).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 55,86 tonnām gadā.
Iedzīvotāju interese par notiekošajiem būvdarbiem pašvaldības administratīvajā ēkā un iespēju piesaistīt finanšu līdzekļus, lai nosiltinātu daudzdzīvokļu mājas ir samērā liela, tādēļ tika organizēts publisks pasākums, kurā visus interesējošos jautājumus izskaidroja zinoši un pieredzējuši speciālisti. Ja vēl ir kāda interese par realizēto projektu vai nepieciešama konsultācija, kā arī ir interese visu apskatīt klātienē, droši var nākt uz pašvaldību, kur iespēju robežās Jums tiks atbildēts.

Pašvaldība saka paldies visiem, kuri bija saistīti ar projekta veiksmīgu realizāciju, gan SIA „Rēzeknes Nams” kas veica projekta tehnisko ekspertīzi, un SIA „ARH STADIJA”, kas izstrādāja tehnisko projektu un veica autoruzraudzību, gan energoauditoram Valdim Zaķim un būvuzraugam Andrim Garančam, gan dizaina autorei Dacei Grīnvaldei, gan galvenajam būvuzņēmējam SIA „Halle B” un apakšuzņēmējam SIA „CMT būve”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja
Kristīnes Vilciņas foto


Būvdarbi domes ēkā tiek pārbaudīti

30.08.2012.
Lai pārliecinātos vai Cesvaines pašvaldība projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” realizē kā bija plānots, 15.augustā veikt pārbaudi bija ieradušies Vides investīciju fonda pārstāvji Guntars Auders un Jānis Smiltāns. Ļoti rūpīgi tika pārbaudīti visi dokumenti, piemēram, noslēgtie līgumi, veiktie maksājumi, iepirkuma nolikums un iesniegtie pretendentu piedāvājumi, kā arī visa tehniskā dokumentācija. Lai pārliecinātos, vai būvniecības darbi tiek veikti labā kvalitātē, tika apsekots viss objekts. 

Iepazīstoties ar konstatēto un sarakstīto pārbaudes lapās, var secināt, ka ar dokumentāciju viss ir kārtībā. Daži aizrādījumi tika izteikti būvniekiem tieši par rūpīgāku darbu kvalitāti un darba kultūru. Visbūtiskākais aizrādījums bija tas, ka tiek kavēts būvdarbu izpildes grafiks un līdz plānotajam termiņam visi darbi, kas paredzēti projektā noteikti pabeigti netiks.

Tajā pašā dienā tika saņemts arī SIA „Halle B” iesniegums ar paskaidrojumu un lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2012.gada 1. oktobrim. 22. augusta domes sēdē tika nolemts pagarināt būvniecības līgumu līdz 15. oktobrim.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Domes ēkas remontdarbu aktualitātes

30.07.2012.
Cesvaines domes administrācijas telpās intensīvi turpinās iesāktie remontdarbi. Daļēji ir nosiltināta fasāde un uzsākti jumta siltināšanas darbi. 

Lai visas problēmas savlaicīgi tiktu atrisinātas, ik nedēļu notiek būvsapulces, kurās ar visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem tiek pārrunāti aktuālie jautājumi.
Izpildot remontdarbus, katrreiz nākas saskarties ar problēmām, kas rodas pēc atsevišķu lietu demontāžas. Arī šajā reizē netrūkst šādu problēmu. Risinājums tiek rasts būvsapulcēs, uz kurām tiek uzaicināts atoruzraugs. Situācijas tiek no-vērtētas objektā uz vietas un saskaņotas likumā noteiktajā kārtībā.

Realizējot šo projektu, pašvaldībai pirmo reizi nākas visus darbus saskaņot ar Latvijas investīciju fondu, kuram ir ļoti punktuālas prasības darbu precīzai izpildei.

Veicot āra darbus, ļoti būtiski ir laika apstākļi, tādēļ, cerams, ka saulīte mūs palutinās un visus projektā plānotos darbus varēsim pabeigt plānotajā termiņā – 2012. gada 1. septembrī.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Cesvaines iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzību izpēte

25.07.2012.
Lai realizētu starp Sabiedrības Integrācijas fondu un Cesvaines novada domi noslēgto līgumu un vecinātu Cesvaines novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi, 2012.g. pirmajā pusgadā tika veikts socioloģiska pētījums. Tā ietvaros notika dokumentu un statistisko datu analīze, Cesvaines iedzīvotāju aptauja, ekspertu intervijas, fokusgrupu diskusijas un sagatavots pētnieciskais ziņojumu.


Izremontētajās telpās turpinās domes administrācijas darbs

25.06.2012.
Pagājušajā nedēļā domes darbinieki pārvācās uz blakus esošā korpusa izremontētājiem kabinetiem, lai būvnieki varētu turpināt darbu vēl neizremontētajās domes ēkas telpās. 

Telpās, kurās šobrīd ir iekārtojušies domes administrācijas darbinieki, ir veikts viss nepieciešamais, lai telpās varētu pilnvērtīgi strādāt. Pirms šo telpu nodošanas ekspluatācijā, veikt pārbaudi bija atbraucis SIA “VEK” eksperts termoauditors un energoauditors Valdis Zaķis, ar kuru domei ir noslēgts līgums, lai varētu īstenot projektā noteiktās prasības.

Rezultāti rādīja, ka dažās vietās pie logiem ir redzami siltuma zudumi, tāpēc tas laikus tika novērsts. Tomēr jāņem vērā, ka ne tikai logu nomaiņa nodrošinās plānoto CO2 emisiju samazinājumu.
Projektā vēl paredzēta ēkas fasādes siltināšana, jumta siltināšana un seguma izveidošana, ārdurvju nomaiņa. Šobrīd ir jau izbūvēts siltumsūknis, ierīkota ventilācijas sistēma un siltinātas grīdas.

Ņemot vērā, ka šobrīd joprojām noris aktīvi remontdarbi, aicinām cesvainiešus būt iecietīgiem un saprotošiem, meklējot kādu no domes darbiniekiem. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 2012. gada 1.septembris.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kristīne Vilciņa, "Cesvaines Ziņas" redaktore


Apgūst pieredzi Engures un Kandavas novadā

21.06.2012.
Cesvaines pašvaldībā tiek īstenots projekts „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/ SIF/005/45. 

Šī projekta ietvaros 6. un 7. jūnijā iesaistītās pašvaldības devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Engures un Kandavas novadiem. Izvēloties pieredzes apmaiņas vietu, kurp doties, tika ņemts vērā, ka projektā iesaistītie dalībnieki ir ieinteresēti apskatīt un gūt pieredzi tādās pašvaldībās, kuras apguvušas Eiropas fondu līdzekļus jauniešiem, sportam, kultūras dzīves nodrošināšanai un izglītībai.
Pirmā pieturas vieta – Engures novada domes ēka, kur ar pašvaldības darbu iepazīstināja domes priekšsēdētājs Gundars Važa. Pēc tam tika apskatīta Smārdes pamatskola, un plašais parks, kas priecē acis ar jauno koku stādiem un šūpolēm. Ar basām kājām Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību pārstāvji izgāja spēka apli un guva spēku nākamajai pieturas vietai – Šlokenbekas muižas kompleksa apskatei. Interesanti uzklausīt pašvaldības vadītāja pieredzi par to, kā tiek rakstīti projekti, ar kādām problēmām nākas saskarties, kā tiek meklēts risinājums. Tālāk ceļš veda uz Lapmežciema kultūras namu, kas pilda arī pārvaldes ēkas funkciju. Pagasta pārvaldes vadītāja Dace Galandere iepazīstināja ar kultūras namu, pārvaldes telpām. Viens no interesantākajiem apskates objektiem – 2009. gadā atklātais sporta komplekss. Interesanti, ka šis objekts būvēts, nepiesaistot Eiropas fondu līdzekļus, bet iztikts ar pašu līdzekļiem. Lai vairāk izzinātu Engures novada iedzīvotājus, tika apmeklēts muzejs, kurā aplūkojams interesants materiāls par novadu, skolu, sadzīvi un tagad apskatāma fotogrāfiju izstāde. Pirmā diena noslēdzas ar jūras apskati un putnu novērošanas torni.

Otrās dienas plānā tika iekļauta tikšanās ar Kandavas novada domes darbiniekiem. Ar nelielu prezentāciju par novadu un realizētajiem projektiem iepazīstināja Kandavas novada domes izpilddirektors Guntis Gelpers ar kolēģiem. Projekta dalībnieki kopā ar Kandavas novada kolēģiem devās pastaigā pa pilsētu un iepazinās ar interesantākajiem apskates objektiem. Viens no skaistākajiem – Kandavas pilsētas promenādes izveide, kur pirms tam bija neizmantota teritorija. Tagad šī vieta ir iecienīta gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu atpūtai. Visvairāk laika tika pavadīts Kandavas novada jauniešu centrā „Nagla”, kas īstenots pateicoties Eiropas fondu atbalstam, bet tagad tiek uzturēts par pašvaldības līdzekļiem. Diemžēl projektā iesaistītajām pašvaldībām šāda centra nav, tāpēc interesanti bija uzklausīt centra vadītājas Janas Kašlajas pieredzi par to, kā nodarbināt jauniešus pēc skolas un viņu brīvajā laikā. Jauniešiem ir nodrošinātas telpas, inventārs, lai viņi varētu paši darboties, galvenais, lai no viņiem nāktu iniciatīva. Kandavas novada jauniešiem ir plašas iespējas sevi realizēt sportā – par to liecina stadions, sporta halle un tenisa korti. Dodoties tālāk, projekta dalībnieki apraudzīja vienu no skaistākajām un vecākajām baznīcām – Kandavas ev.lut. baznīcu. Ceļš tālāk veda uz Kandavas kultūras namu un sociālo dienestu. Sociālajā dienestā tā vadītājs Ints Leitarts stāstīja par pakalpojumiem, kurus piedāvā dienests, kā arī problēmām ar kurām nākas saskarties, kad sociālais slogs novadā ir tik liels. Dodoties ārpus Kandavas, tika apskatīts Vānes un Matkules kultūras nams.

Mājupceļā Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldības pārstāvji pārrunāja redzēto un atzina, ka šis pieredzes apmaiņas brauciens bijis vērtīgs. Iepazīti kolēģi citās pašvaldībās un to darbs, pārrunāti aktuāli jautājumi, apskatīti Engures un Kandavas novadu realizētie projekti.

Kristīne Vilciņa, "Cesvaines Ziņas" redaktore


Domes ēkas būvdarbu aktualitātes

24.05.2012.
Jau pavisam drīz domes ēkā atkal būs pārmaiņas, jo daļa administrācijas darbinieku atgriezīsies iepriekšējos darba kabinetos, bet daļai uz pagaidu laiku būs jāiekārtojas jau izremontētajās telpās. 

Telpu blokā, kurā pašreiz notiek remontdarbi jau ir pabeigta grīdas siltināšana, pamatnes izbūve un flīzēšana, logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve ieskaitot ventilācijas iekārtu montāžu, uzsākta telpu apdares darbu veikšana, linoleja ieklāšana grīdām un gaismas ķermeņu izvietošana.
Pašvaldībai jau ir izveidojusies laba sadarbība ar dizaineri Daci Grīnvaldi, ar kuru tiek saskaņoti sienu krāsu toņi, griestu materiāls foajē, dizains dzimtsarakstu zālē un gaismas ķermeņi. Lai arī domes ēkā būtu kāds dizaina elements, kas nav realizēts nekur citur, dizaineres idejas realizācijai palīgā aicināsim mūsu vietējās SIA „Divi Torņi” mākslinieces Ilvu un Sanitu Ozolas.

Kā jau iepriekš informēts, 2012.gada 9.februārī Cesvaines novada dome ir noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu pašvaldības administratīvajā ēkā, lai realizētu Eiropas Savienības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” Nr. KPFI – 7/6 ar SIA „Halle B”. Kā paredzēts līgumā pašvaldība firmai ir pārskaitījusi avansa maksājumu Ls 44 999,99, bet pārējā summa Ls 136 752,13 tiks pārskaitīta 20 dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 2012. gada 1.septembris. Cesvaines novada dome projektā piedalās ar savu līdzfinansējuma daļu 23%, kā arī pašvaldībai jāiegulda papildus līdzekļi visam, kas nav paredzēts tehniskajā projektā. Lai sasniegtu plānoto CO2 emisiju samazinājumu, projektā tiek atbalstīta grīdu siltināšana, ēkas fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma izveidošana, ārdurvju nomaiņa, siltumsūkņa izbūve un ventilācijas sistēmu ierīkošanā ēkā, bet visi kosmētiskie darbi pašvaldībai būs jāsedz no sava budžeta.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Domes ēkā turpinās būvdarbi

27.04.2012.
17. aprīlī Cesvaines domes ēkā norisinās kārtējā būvsapulce, kur tika spriests par domes ēkas būvdarbiem un to virzību. Kā šobrīd norit būvdarbi, vaicāju apakšuzņēmējam SIA „CMT” valdes priekšsēdētājam Ilvaram Āboliņam.

Kā jau iepriekš informēts, 2012.gada 9.februārī Cesvaines novada dome ir noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu pašvaldības administratīvajā ēkā, lai realizētu Eiropas Savienības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” Nr. KPFI – 7/6 ar SIA „Halle B”.

„Darbi raiti rit uz priekšu. Vidēji dienā pie ēkas remontdarbiem strādā no 8 līdz16 cilvēkiem. Ir izlauzta grīda, tā nosiltināta un principā viss grīdas segums jau ir sagatavots flīžu un linoleja līmēšanai. Šobrīd iekštelpās tiek mainīti elektrības vadi. Tāpat jau ir savilktas ventilācijas sistēmas, sienas tiek gatavotas krāsošanai. Šonedēļ uzsākta grīdas seguma flīzēšana. Šo darbu veiksim pa vakariem un brīvdienām, lai netraucētu domes darbību un citus paralēli notiekošos darbus. Tiek uzsākti āra darbi fasādei. Logi ir nomainīti pirmajā stāvā, jo otrajā stāva to darīs, kad būs siltāks. Nevaram atļauties sabojāt otrajā stāvā esošo parketa grīdu sliktu laika apstākļu dēļ, tāpēc ir tāda piesardzība,” skaidro Ilvars Āboliņš.

Runājot par problēmām, ar kurām nākas saskarties būvdarbu laikā, Ilvars saka, ka galvenā problēma ir laiks. Tas ātri iet. „Gala termiņš ir 1. septembris, bet mēs sev termiņu uzliekam citu, pagaidām tas ir jūlijs. Līdz Jāņiem gribam padarīt visus darbus, kas saistīti ar vizuālo izskatu. Zināms, ka uz beigām paliek sīkumi, kas kopā savācas. Viss ir saplānots tā, ka vajadzētu paspēt izdarīt, galvenais, lai ir materiāli,” stāsta Ilvars. Veicot būvdarbus, vienīgais neparedzētais darbs saistās ar kanalizāciju, kas pagaidām ir atrisināta. Pārējās ir tādas lietas, ar kurām uzņēmums ir rēķinājies. Protams, var manīt, ka domes ēka būvēta padomju laikā un materiāls, kas izmantots tās celšanā ir tāds, kāds ir. Ilvars stāsta, ka ir bijis trakāk – kad tiek izņemtas durvis - sāk plaisāt māja. Šajā ziņā domes ēka ir salīdzinoši labā stāvoklī.

Zināms, ka domes ēkas projekts rakstīts, ņemot vērā „zaļo” ēkas būvniecību. Vaicāju Ilvaram, vai „zaļais iepirkums” kaut kādā mērā ietekmē būvniecības procesā notiekošo? Ilvars Āboliņš atbild: „Visu laiku tas ir jūtams, īpaši, kad notiek materiālu meklēšana. Parasti ir vienkārši – ja vajag ēku siltināt, tad dodas pakaļ zināmiem materiāliem, bet šajā gadījumā ir nedaudz citādāk, jo prasības „zaļajām” ēkām ir specifiskākas”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kristīne Vilciņa, "Cesvaines Ziņas" redaktore


Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā

08.03.2012.
2012.gada 9.februārī Cesvaines novada dome ir noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu pašvaldības administratīvajā ēkā, lai realizētu Eiropas Savienības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” ar SIA „Halle B”.

2012.gada 23.februārī Cesvaines novada domei ir izsniegta būvatļauja, un jau uzsākti būvniecības darbi Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā. Ir noslēgts arī būvuzraudzības līgums ar SIA „Lithos”, kas nozīmējusi par būvuzraugu Andri Garanču. Autoruzraudzības darbus objektā veiks SIA „ARH Stadija”, atbildīgais par autoruzraudzību arhitekts Aldis Polis.

Katru nedēļu notiek būvsapulces, kurās pārrunā būvniecības darbus, problēmas un risinājumus. Lai pašvaldība varētu turpināt darbu administratīvajā ēkā, būvniecības darbi tika organizēti tā, ka tie tiek veikti pa telpu grupām. Jau ir uzsākti ēkas telpu grīdu un betona pamatnes demontāžas darbi, notiek betonēšana un siltumizolācijas ieklāšana, kā arī urbšanas darbi siltumsūkņa zondēm. Marta beigās sāksies ēkas fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma izveidošana, durvju nomaiņa un ventilācijas sistēmas ierīkošanā ēkā. Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz šā gada 1.septembrim.

Lai telpas pašvaldības ēkā pēc projekta realizācijas būtu gaumīgas un patīkamas, pašvaldība palīgā pieaicināja dizaineri Daci Grīnvaldi.

Kā jau iepriekš informējām, 2010.gada 27.decembrī Vides ministrija, Vides investīciju fonds un Cesvaines novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” līguma Nr.KPFI-7/6 īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītājām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, samazinot siltumenerģijas patēriņu Cesvaines novada domes administratīvajā ēkā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas apstiprinātas 146 269,00 LVL apmērā, no tām Cesvaines novada dome projektā piedalās ar savu līdzfinansējuma daļu 23% - 33642,00 LVL. Iepirkuma rezultātā, slēdzot līgumu ar būvdarbu veicēju, pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir palielinājusies, jo SIA „Halle B” piedāvāja veikt būvdarbus par 181 752,12 LVL.

Ja pašvaldības iedzīvotājiem ir neskaidri jautājumi par pašvaldības iestāžu vai personāla atrašanās vietu, kā arī par būvniecības procesu, lūgums zvanīt domes sekretariātam 64852715 vai atbildīgajai personai par šī projekta realizāciju Ivetai Raimo 64852030.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines domes projektu vadītāja


Projekts "Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines novada pašvaldībai" tuvojas noslēgumam

30.03.2012
Kopš 2010. gada Cesvaines novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.5. „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākuma 1.5.3. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitāti 1.5.3.1. „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, kuras ietvaros Cesvainē tika uzsākts projekts „Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines novada pašvaldībai” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/036. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500 LVL, kur Eiropas Savienības fonda finansējums ir 100%.

Projekta ietvaros uz 18 mēnešiem tika radītas darba vietas diviem speciālistiem – teritorijas plānotājam un projektu koordinatoram. Speciālisti darba gaitā tika apmācīti – teritorijas plānotājs apguva iemaņas darbā ar specializētu kartogrāfijas programmu, bet projektu koordinatoram tika celtas prasmes angļu valodā.

Projekta laikā abi speciālisti veica dažādus uzdevumus. Projektu koordinators projekta laikā iesniedzis 9 projektus – divi no tiem pašreiz tiek realizēti, vairāki joprojām tiek izvērtēti, bet daži nav saņēmuši apstiprinājumu.

Teritorijas plānotājs strādājis pie ziņojuma par novada attīstības plānu un balstoties uz to uzsācis darbu pie jauna attīstības plāna izstrādes. Tāpat teritorijas plānotājs strādājis pie Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes Cesvaines pilsētas teritorijas grafiskajā daļā un sadarbībā ar ceļu speciālistu izstrādāja Cesvaines pagasta ceļu shēmu un Cesvaines pilsētas ielu shēmu.

Projekts noslēdzas 31.03.2012, taču tas nenozīmē, ka uzsāktie labie darbi beidzas. Amata vietas tiek saglabātas un turpmāk tiks finansētas no Cesvaines pašvaldības budžeta.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Liene Zīlīte, projektu koordinatore


13.03.2012.
Cesvaines novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „ Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005/45.

Projekta īstenošanas vieta ir Cesvaines novada pašvaldība. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2011. gada 26. septembrī. Projekts ilgs 10 mēnešus - no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8 521,34 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Aktivitāti administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Sadarbības partneri projektā ir Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldības.

Apmācībās iesaistīti 25 pašvaldību darbinieki, kuri papildinās savas zināšanas apmācību kursā par:

 • kvalitatīva projektu pieteikumu sagatavošana un projekta ilgtspējas izvērtēšana (48 stundas);
 • elektronisko dokumentu aprites tiesiskie, organizatoriskie un tehniskie aspekti ES fondu un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā projektu (16 stundas);
 • dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (8 stundas);
 • projektu dokumentu pārvaldes sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām (8 stundas);
 • iepirkumu līgumu sagatavošana un izpildes kontrole projektos (16 stundas);
 • projektēšanas un būvniecības iepirkumi (8 stundas);
 • efektīva komunikācija (16 stundas).

Projektā tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens labās prakses pārņemšanai. Braucienā piedalīsies 25 pašvaldību darbinieki.
Pašreiz noris apmācības par kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un projekta ilgtspējas izvērtēšanu, kurās piedalās Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību speciālisti, administrācijas darbinieki un iestāžu vadītāji.

Iveta Raimo, Cesvaines domes projekta vadītāja


Resursu punkta jauniešiem izveide Cesvaines pašvaldībā

Cesvaines pašvaldība no 2011. gada maija līdz oktobrim īsteno projektu „Resursu punkta jauniešiem izveide Cesvaines pašvaldībā", ko 100% finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2011. gadam 1.3. apakšsadaļas „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām" ietvaros. Projekta sadarbības partneris ir Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija. Projekta finansējums ir 1920 LVL. Projektu izstrādāja Cesvaines novada pašvaldība, uzklausot jauniešu vēlmes un vajadzības, lai iegādātos inventāru brīvā laika lietderīgai pavadīšanai. Jaunieši, organizējot dažādus vasaras un ziemas pasākumus ir secinājuši, ka ziemā nenotiek nekādas sportiskās aktivitātes, jo nav piemērota un kvalitatīva ziemas sporta inventāra. Jau divus gadus Cesvaines jaunieši piedalās vasaras orientēšanās sacensībās, kuras tiek organizētas pašvaldības teritorijā, bet diemžēl to nevar izdarīt ziemas orientēšanās laikā, jo trūkst nepieciešamā aprīkojuma. Cesvaines teritorija ir ļoti piemērota ziemas fiziskajām aktivitātēm, jo šeit ir interesants teritorijas reljefs, kurā var ierīkot trases dažādām slēpošanas tehnikām. Inventāra iegāde sniegs Cesvaines jauniešiem arī iespēju doties uz netālo Madonas novadu, kurā ir ļoti labi aprīkota un izgaismota Smeceres slēpošanas trase un tiek organizētas dažāda mēroga sacensības. Iegādāto slēpošanas inventāru varēs izmantot gan sporta stundās, kurās visi jaunieši tiktu apmācīti ar pamatiemaņām, gan ārpus stundu laikā, kad jaunieši papildus vēlētos attīstīt slēpošanas iemaņas un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Cesvaines vidusskolā strādā sporta skolotāji, kuri ir aktīvi slēpošanas tradīciju turpinātāji un spēj aizraut un ieinteresēt jebkuru jaunieti.

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt Cesvaines pašvaldības jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta tiešie mērķi ir izveidot resursu punktu jauniešiem, aprīkot to ar ziemas sporta inventāru un veicināt jauniešu iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs.

Novēlu ikvienam Cesvaines jaunietim pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un ziemā noteikti iemēģināt sagādāto slēpošanas inventāru!

Iveta Raimo, Cesvaines domes projekta vadītāja


Atjaunots kultūras nams

Cesvaines pašvaldība veiksmīgi realizējusi jau otro Eiropas Lauksaimniecības attīstībai (ELFLA ) atbalstīto projektu "Tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji izbūvējot mansardu". Projekts ir noslēdzies, un jau šobrīd cesvainieši var atkal pilnvērtīgi izmantot avu kultūras namu. Projekta ietvaros ir paplašināta garderobes telpa, izbūvēta vieta kafejnīcai, pilnībā pārbūvēta skatuve un telpas zem skatuves. Mansardā izbūvētas telpas kultūras administrācijai. Jaunā apkures un ventilācijas sistēma nodrošinās klimata kontroles iespējas visos gadalaikos. Būvdarbu laikā zāles daļā atklājās akmens mūris, kuru tika nolemts saglabāt un pārvērst kā dizaina elementu. Pieejamo līdzekļu robežās ir iegādātas apgaismošanas un apskaņošanas sistēmas, kā arī iepirkti jauni krēsli un citas mēbeles.

Projekta otrās kārtas realizācijai tika izmantots gan Eiropas Savienības (ES) finansējums, gan piesaistīti pašvaldības līdzekļi. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 123 283, no tā ES finansējums Ls 39 415.


Skolas kabinetu modernizācija

2011. gada 31. jūnijā noslēdzās projekts "Dabaszinātņu un matemātikas apguves uzlabošana Cesvaines vidusskolā", kas tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.

Projekta rezultātā modernizēja četrus dabaszinības kabinetus, iegādājās mēbeles atbilstoši katra kabineta specifikai un aprīkoja ar iekārtām, tehnoloģijām, ķīmiskajiem reaģentiem, mācību materiāliem un literatūru.

Projekta kopējās izmaksas ir 96675 lati, 85% no tā jeb 82174 Ls finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 7,5% jeb 7250 Ls ir valsts budžeta finansējums un 7,5% jeb 7251 Ls Cesvaines novada domes finansējums.

Šī projekta uzdevums ir palielināt skolu audzēkņu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, kā arī nodrošināt tiem labākas apguves iespējas un sagatavot zinošus jauniešus vidējās izglītības pakāpes noslēgumā.

Izveidotā infrastruktūra un iegūtās tehnoloģijas ievērojami atvieglos skolotāju metodisko darbu un mācību stundas padarīs interesantākas. Skolotāji ir kompetenti savā jomā un ieintersēti izmantot savā metodiskajā darbā jaunas tehnoloģijas. Šobrīd Cesvaines visusskolā ir radīti visi priekšnosacījumi, lai skolēniem būtu interesanti un saistoši apgūt dabaszinību priekšmetus.


Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā

2010.gada 27.decembrī Vides ministrija, Vides investīciju fonds un Cesvaines novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” līguma Nr.KPFI-7/6 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītājām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, samazinot siltumenerģijas patēriņu Cesvaines novada domes administratīvajā ēkā.

Jau iesniedzot projekta pieteikumu, tika veikts ēkas energoaudits, kura rezultātā tika aprēķināts ēkas energoreitings un veikta izmaiņu prognoze. Darbu veica SIA „VEK”. Projekta iesniegumam tika pievienots sertificēta būvinženiera Andra Garanča paskaidrojuma raksts un darba izmaksu tāme. Ir veikta ēkas tehniskā projekta izstrāde, ko veica SIA „ARH STADIJA” un projekta ekspertīze, ko veica SIA „Rēzeknes Nams”. 2011. gada 30. jūnijā tika izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai, bet beidzās bez rezultāta. Veicot precizitātes tehniskajā projektā un apjomos, 2011. gada 17. oktobrī tika izsludināts atkārtots iepirkums, kas noslēdzās 2011. gada 20. decembrī. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir atzīta SIA "Halle B" ar kopējo būvdarbu cenu 181 752, 12 LVL. 2012. gada janvārī pašvaldība slēgs būvdarbu līgumu un pēc plānotā kalendāra grafika jau februāra mēnesī varēs uzsākt būvdarbus. Plānotais būvdarbu izpildes temiņš ir 2012. gada 1. septembris.

Projektā paredzēts veikt sekojošas aktivitātes: ēkas fasādes siltināšanu, logu nomaiņu, jumta siltināšana un seguma izveidošana, durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas ierīkošanā ēkā un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus minētajā iestādē.

Projektu realizējot Cesvaines domei samazināsies izmaksas par siltumenerģiju, uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis un kvalitāte. Renovējot ēku, tā tiks padarīta pievilcīgāka un iekļausies pilsētvidē.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 146 269,00 LVL, no tām Cesvaines novada dome projektā piedalās ar savu līdzfinansējuma daļu 23% - 33642,00 LVL. Iepirkuma rezultātā, slēdzot līgumu ar SIA "Halle B", pašvaldības līdzfinansējuma daļa var palielināties.

Iveta Raimo, Cesvaines novada projektu vadītāja

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos