Paziņojums par Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu [Spēkā] (2.1 redakcija)

Cesvaines novada dome 2020.gada 10. decembra domes sēdē Nr.18 pieņēmusi lēmumu “Par Cesvaines novada teritorijas plānojumu”, pagarinājusi Cesvaines novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” darbību līdz jaunveidojamā novada jaunu saistošo noteikumu par teritorijas plānojumu spēkā stāšanās dienai un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 8 " Grozījumi Cesvaines novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””.

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesvaine.lv  vai portālā  Geolatvija (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19002) vai domē, kad tas būs pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai.


Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumi

23.12.2019

Cesvaines novada dome 2019. gada 13. decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.14; 4.§) par 2019. gada 7.marta 11.§ “Par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2020.-2032. gadam izstrādes uzsākšanu” atcelšanu un par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumu  izstrādes uzsākšanu, lemjot par Cesvaines novada teritorijas plānuma grozījumu izstrādi un apstiprinājusi Darba uzdevumu.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Ar spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties Cesvaines novada domē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novada domes darba laikā, Cesvaines novada pašvaldības mājaslapā vai Ģeoportālā (www.geolatvija.lv).

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par to, kas būtu jāparedz Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumos, tāpēc aicinām Cesvaines iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus, kā arī citus interesentus sniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus, kas būtu ņemami vērā, izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus.

Rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus (anonīmi netiks ņemti vērā) var iesniegt Cesvaines novada domē Pils ielā 1A, Cesvainē vai elektroniski uz e-pastu (dome@cesvaine.lv).


Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2020.-2032. gadam izstrādes uzsākšana

12.03.2019

Cesvaines novada dome 2019. gada 7. martā ir  pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.3; 11§), par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2020.-2032.gadam izstrādes uzsākšanu, lemjot par jauna Cesvaines novada teritorijas plānuma izstrādi un apstiprinājusi Darba uzdevumu.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Ar spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties Cesvaines novada domē, Pils ielā 1A, Cesvaines domes darba laikā, Cesvaines novada pašvaldības mājaslapā, vai Ģeoportālā (www.geolatvija.lv).

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par to, kas būtu jāparedz no jauna izstrādājamā Teritorijas plānojumam, tāpēc aicinām Cesvaines iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus, kā arī citus interesentus sniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus, kas būtu ņemami vērā, izstrādājot Teritorijas plānojumu.

Rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus (anonīmi netiks ņemti vērā) var iesniegt Cesvaines novada domē, Pils ielā 1A, Cesvainē vai elektroniski uz e-pastu (dome@cesvaine.lv).


Cesvaines novada teritorijas plānojums

05.02.2014.

Cesvaines novada dome 2014.gada 23.janvāra domes sēdē Nr.2 nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 ”Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.


Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.7
Cesvainē, 2009.gada 15.oktobrī,
(sēdes protokols Nr.9, 3#)

Grozījumi:
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.11,
Cesvainē, 2010.gada 9.decembrī,
(sēdes protokols Nr.15, 2#)

Grozījumi:
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2
Cesvainē, 2014.gada 23.janvārī
(sēdes protokols Nr.2, 3.§)

Cesvaines novada teritorijas plānojuma
2008. – 2020.gadam
grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdoti pamatojoties uz Teritorijas
plānošanas likuma Pārejas
noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 3.punktu

 1. Apstiprināt Cesvaines novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Cesvaines pilsētas ar lauku teritorijas domes 2008.gada 7.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
 2. Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi sastāv no šādām daļām: 
  • Teritorijas plānojuma III daļa 2.1. sējums "Grafiskā daļa" /Cesvaines novada domes 2010. gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā/ zaudējis spēku no 2014. gada 6. februāra/
   • Teritorijas plānojuma III daļa 2.1.2 sējums "Grafiskā daļa" /Cesvaines novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā/
  • Teritorijas plānojuma III daļa 3. 1 sējums "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"  /Cesvaines novada domes 2010. gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā/
 3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošais īpašums, kas atrodas Cesvaines novada administratīvajā teritorijā, izmantojams saskaņā ar Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafiskajā daļā noteikto atļauto (plānoto) izmantošanu un atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.
 4. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot citu spēkā esošu tiesību aktu prasības.
 5. Atzīt par spēku zaudējušiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.5 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju apbūves noteikumi”.

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa

Cesvaines pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas:

Kartoshēmas:

Cesvaines pilsētu ēku un būvju numura zīmēm un pilsētas ielu nosaukumu norāžu plāksnēm

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos