Izsludinātās izsoles

Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā

Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001 daļas 40 kv.m. platībā apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Apbūves tiesības izmantošanas mērķis: inženierbūves – elektroauto uzlādes stacijas būvniecība un ekspluatācija.

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 10 (desmit) gadiem no līguma par apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, kura jāveic ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles sākumcena tiek noteikta  83,00 EUR  (astoņdesmit trīs euro, 00 centi) gadā, neiekļaujot nomas maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Apbūves tiesības izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi).

Izsole notiks 2023.gada 31.martā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/nekustamie-ipasumi, kā arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

Pieteikumus apbūves tiesības izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv līdz 2023.gada 30.martam plkst.17:00.

Ar Zemes gabalu var iepazīties, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar Madonas novada pašvaldības Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu, mob.tālr. 29461212.


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas nov. (kadastra Nr.7007 004 0103). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 7007 004 0103) 1080 kv.m. platībā un sociālās ēkas (kadastra apzīmējumu 7007 004 0103 001) 290,1 kv.m. platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 12900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 1290,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Rūpnīcas iela 6, Cesvainē, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023.gada 17.februārī plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023.gada 16.februārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/nekustamie-ipasumi, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines apvienības pārvaldē  (Pils ielā 1A, Cesvainē, Madonas novadā), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, piektdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel. nr. 29461212.


Nomas tiesību izsole uz telpām Nr.7, Nr.8 pašvaldības ēkā Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā

1.

 

Nomas objekts

Platība
Adrese
Kadastra numurs

Telpu lietošanas veids

Telpu grupas 004 telpas Nr.004-7 un Nr.004-8 un domājamā daļa no zemes, 34,3 kv.m

Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871

Kadastra apzīmējums 7007 001 0033 004

Zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0082

Esošais: dzīvokļa palīgtelpa; telpu lietošanas veids nomniekam  jānosaka atbilstoši funkcijai

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (Darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām un domājamai daļai zemes 47  euro mēnesī

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpu apdrošināšana

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

Nav

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Friziera pakalpojumu sniegšana 

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiskā izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2021. gada 7. jūnijam plkst.16:00 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

9.

Izsoles datums

2021. gada 8. jūnijs

10.

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes zāle plkst. 10:15

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības   

mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

11.

Izsoles solis

0,10  euro 

12.

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

13.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Augusta Saulieša ielā 9, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2021. gada 7. jūnijam, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616


"Smilgas"

Cesvaines novada dome, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, 2021. gada 22. jūnijā plkst.10:45 pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Smilgas”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra numurs 7027 008 0149, kas sastāv no zemes vienības 0,75 ha platībā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1400, izsoles solis EUR 70. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 140,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 21.jūnijam plkst.12:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


"Lejas Alitāni 1"

Cesvaines novada dome, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, 2021. gada 22. jūnijā plkst.10:30 pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lejas Alitāni 1”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra numurs 7027 001 0043, kas sastāv no zemes vienības 1,45 ha platībā.

Izsoles nosacītā cena EUR 3200, izsoles solis EUR 70. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 320,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 21.jūnijam plkst.12:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.”


"Liniņi"

Cesvaines novada dome, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, 2021. gada 22. jūnijā plkst.10:15 pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamo  īpašumu ar nosaukumu “Liniņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra numurs 7027 010 0113, kas sastāv no zemes vienības 8900 kv.m. platībā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1700, izsoles solis EUR 70. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 170,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 21.jūnijam plkst.12:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.”

 


"Rudzupuķes"

Cesvaines novada dome, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, 2021. gada 22. jūnijā plkst. 10.00 pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamo  īpašumu ar nosaukumu “Rudzupuķes”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra numurs 7027 010 0112, kas sastāv no zemes gabala 1,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7027 010 0110.

Izsoles nosacītā cena EUR  3700, izsoles solis EUR 70. Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 370,00  līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 21.jūnijam plkst.12:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.”


Cesvaines novada domes izsola nomas tiesības uz vietu karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai īpašumā Pils ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā pirmā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Informācija par izsoles objektu:

 1. izsoles objekts: vieta karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai īpašumā Pils ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā, kadastra Nr.7007 002 0040 arhitektūras pieminekļa Cesvaines pils  zonā (norādīta pielikumā) mērķis – nodrošināt karsto dzērienu tirdzniecības automāta darbību (automātā iekšā jābūt ūdenim);

2. izsoles sākuma nomas maksa mēnesī EUR 45, papildus nomas maksai Nomnieks samaksā izdevumus par patērēto elektrību.

3. nomas līguma termiņš: Nomas līgums tiks noslēgts uz 1 gadu;

4.  karsto dzērienu tirdzniecības automāts jāizvieto  tā un tādā izskatā, lai tas ar apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti neradītu vizuālās uztveres traucējumu Cesvaines pilij un to ieverošajai dabiskajai un tradicionālajai ainavai, automāta izskats pirms novietošanas jāsaskaņo ar Cesvaines Tūrisma centra vadītāju. Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā;

5. nosacījumi pretendentam: Vieta netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji  ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai ir pretendentam  ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi, vai pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju;

6. pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst.16:00 iesniegt domē vai iesūtīt domes epastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā;

7. pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli;

8. izsoles datums: 2021.gada 27. aprīlis plkst. 11:00, Cesvaines novada domes zālē, izsoles solis EUR 5, dalības maksa EUR 10;

9. Izsoles objekta apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616;


"Vijupi-Dzintari"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.45 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabala „Vijupi-Dzintari”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0087, daļu 4,6 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 269 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.45, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Kraukļi"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.30 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabala „Kraukļi”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 006 0235, daļu 1,9 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas maksa gadā - 106 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.30, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Kraukļi"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.15 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabala „Kraukļi”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 006 0245, daļu 0,79 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 46 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.15, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Dreikas"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabalu „Dreikas”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 015 0077, 5,2 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 314 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.00, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Svīres"

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.45 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „Svīres”, kadastra numurs 7007 004 0125, īpašums sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 9400 euro, izsoles solis – 50 euro. Dalības maksa – 20 euro, izsoles nodrošinājums – 940 euro. Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 21. maija plkst. 16.00.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,

kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


"Kārzdabas mazā skola"

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.30 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7027 008 0177, adrese – „Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena – 9200 euro, izsoles solis – 100 euro. Dalības maksa – 20 euro, izsoles nodrošinājums – 920 euro. Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021. gada 21. maijam.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


"Gala bebri" 6

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.15 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 6, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr. 7027 900 0056, un kura sastāvs ir vienistabas dzīvoklis 38,4 m2 platībā un 384/2647 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 380 euro. Izsoles solis – 20 euro. Izsoles dalības maksa – 20 euro, nodrošinājuma apmērs – 38 euro. Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 21. maija plkst. 10.15.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


"Gala Bebri" 2

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.00 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 2, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr. 7027 900 0054, un kura sastāvs ir divistabu dzīvoklis 32,1 m2 platībā un 321/2647 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 400 euro. Izsoles solis – 20 euro. Izsoles dalības maksa – 20 euro, nodrošinājuma apmērs – 40 euro.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 21. maija plkst. 10.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Lielkaļķenieki”-3

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst.10:30 domes zālē pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļa īpašumu Nr.3,  kura adrese ir “Lielkaļķenieki”-3, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0051, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1334 – 3.

Izsoles nosacītā cena EUR 850, izsoles solis EUR 20. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 85,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai

kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 27. aprīlim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Lielkaļķenieki”-2

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst.10:15 domes zālē pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļa īpašumu Nr.2,  kura adrese ir “Lielkaļķenieki”-2, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0050, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1334 – 2.

Izsoles nosacītā cena EUR 400, izsoles solis EUR 20. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 40,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai

kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 27. aprīlim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķimenes”

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst.10:00 domes zālē pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķimenes”, kadastra numurs 7027 011 0133, kas sastāv no zemes gabala 0,86 ha un atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1720, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 172,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai

kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 27. aprīlim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Svīres”

Cesvaines novada dome 2021. gada 18.martā plkst.10:30 domes Mazajā zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Svīres”, kadastra numurs 7007 004 0125, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 11700, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 1170,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 16. martam plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag.

Cesvaines novada dome 2021. gada 18. martā plkst.10:00 domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena 1100,00 euro. Izsoles solis 20,00 euro.

Izsoles dalības maksa 20,00 euro un nodrošinājuma apmērs 110,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 16. martam plkst.10:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Saulrieti"

       Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:45 domes Mazajā zālē otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Saulrieti”, kadastra numurs 7007 004 0104, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 2368, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 236,80 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Cīruļi"

       Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:30 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Cīruļi”, kadastra numurs 7007 005 0139, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 4900, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 490,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz epastu dome@cesvaine.lv līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 3A

Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:15 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 3A, kadastra numurs 7007 001 0088, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1 900, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 190,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz epastu dome@cesvaine.lv līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 5A

       Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 5A, kadastra numurs 7007 001 0089, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 5 300, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 530,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz epastu dome@cesvaine.lv līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Nomas tiesību izsole par nomas tiesībām uz telpu grupu Nr.004 garāžas ēkā Alberta Vītola ielā 2C, Cesvainē, Cesvaines novadā

 

Nomas objekts

Platība
Adrese
Kadastra numurs

Telpu lietošanas veids

Garāžas Telpu grupa 004 un domājamā daļa no zemes

34 kv.m

Alberta Vītola iela 2C, Cesvaine, Cesvaines novads, LV -4871

Kadastra apzīmējums 7007 001 0033 002 004

Zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0082

Esošais: garāža; telpu lietošanas veids būs jānosaka atbilstoši funkcijai

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (Darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām un domājamai daļai zemes 25  euro mēnesī

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 gadi

 

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpu apdrošināšana

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

Nav

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Saglabājot esošo lietošanas veidu (noliktavai)  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiskā izsole

 

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2020. gada 29. decembrim plkst.09:00 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

Izsoles datums

2020. gada 29. decembris

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 10 : 30

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības   

mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

Izsoles solis

0,10  euro 

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Alberta Vītola ielā 2C, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2020. gada 28. decembrim, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616


Otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības iela 13

Cesvaines novada dome 2020. gada 29. decembrī plkst. 10.00 domes zālē otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 004 0121, zemes gabalu 2497 m2 ar kadastra apzīmējumu 7007 004 0118, adrese Brīvības iela 13, Cesvaine, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena EUR 3000, izsoles solis EUR 50. 

Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 300 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 28. decembrim plkst. 16.00. 

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Tālava"

       Cesvaines novada dome 2020. gada 15.decembrī plkst.11:30 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Tālava”, kadastra numurs 7007 004 0078, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1000, izsoles solis EUR 100. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 100 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikšanās izsolei domē līdz 2020.gada 11.decembrim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Saulrieti"

       Cesvaines novada dome 2020. gada 15.decembrī plkst.11:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Saulrieti”, kadastra numurs 7007 004 0104, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 2958, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 295,80 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikšanās izsolei domē līdz 2020.gada 11.decembrim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Augusta Saulieša ielā 9A, Cesvainē, Cesvaines novadā

Cesvaines novada dome 2020. gada 17. novembrī plkst.10:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Augusta Saulieša ielā 9A, Cesvainē, Cesvaines novadā, kadastra numurs 7007 001 0075.

Izsoles sākuma cena EUR 4900, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 490 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 16.novembrim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616, 29461212.


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Godiņi”

Cesvaines novada dome 2020. gada 5.novembrī plkst.10:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Godiņi”, kadastra numurs 7007 003 0061, kas atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles sākuma cena EUR 2300, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 230 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 4.novembrim plkst. 16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu, kas atrodas Brīvības ielā 13, Cesvainē

Cesvaines novada dome 2020. gada 16.jūnijā plkst.12:00 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 004 0121, kas sastāv no zemes gabala 2497 m2 ar kadastra apzīmējumu 7007 004 0118, kas atrodas Brīvības ielā 13, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 3400, izsoles solis EUR 50.

Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 340 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.jūnijam plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616

 


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Graši”

Cesvaines novada dome 2020. gada 16.jūnijā plkst. 11:30 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Graši”, kadastra numurs 7027 009 0136, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, kas sastāv no zemes gabala 1,15 ha.

Izsoles nosacītā cena EUR 2100, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 210 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst. 16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Ceturtajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Rūpkombināta māja 1” - 11

Cesvaines novada dome 2020. gada 16.jūnijā plkst. 11:00 domes zālē ceturtajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena 1100,00 euro. Izsoles solis 20,00 euro.

Izsoles dalības maksa 20,00 euro un nodrošinājuma apmērs 110,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst. 10:30.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli nomas tiesībām uz pašvaldības zemesgabalu “Kalna Skrūles”

Cesvaines novada dome 2020. gada 15. maijā plkst. 11:00 Cesvaines Kultūras namā pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu: pašvaldības zemesgabala “Kalna Skrūles”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 006 0139, daļu 5,6 ha, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

  • Izsoles sākuma nomas maksa gadā 278 euro
  • Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: Zemes gabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem no 2020. gada 1. oktobra;
  • Nosacījumi pretendentam: Zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji  ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai ir pretendentam  ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi;
  • Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 14.maija plkst.17:00 domē, tos reģistrē saņemšanas kārtībā;
  • Pirmā izsole ar augšupejošu soli
  • Izsoles datums: 2020.gada 15.maijs plkst. 11:00, Cesvaines Kultūras namā, izsoles solis EUR 10, dalības maksa EUR 10.
  • Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.
  • Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv

 

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos