Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines apvienības pārvaldē

SIA "Pilsētvides serviss" filiāle
Brīvības iela 87C, Gulbene, darba dienās 8.00 - 17.00 ar pusdienu pārtraukumu 12.00 - 13.00.
E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv, cesvaine@pilsetvide.lv
Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

Malienas reģiona vadītāja, kas apkalpo arī Cesvaini: Ineta Ivašenko, tel. 25666837

Līgumus var noslēgt:

 • aizpildot elektronisko pieteikumu;
 • Cesvaines apvienības pārvaldes administrācijā, 1.stāvā, 6. kab., pie SIA „Pilsētvides serviss” pārstāvja,  katra mēneša otrajā trešdienā, no plkst. 9.00 līdz 13.00; Ārkārtas situācijas laikā pieņem Kultūras namā zemāk norādītajos datumos plkst. 9.00-13.00
 • SIA „Pilsētvides serviss" Gulbenes filiālē Brīvības ielā 87C, Gulbenē;

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Cesvaine” un pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Cesvaines Ziņas”.

 

Atkritumu izvešana Cesvaines pilsētā un pagastā notiek katru trešdienu.

 

Pieņemšanas dienas 2022. gadā līdz turpmākiem paziņojumiem notiek katra mēneša otrajā trešdienā Cesvaines Kultūras namā 9.00-12.00:

 • 10.08.

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā

Cesvaines novada pašvaldības rīkota atklāta konkursa “Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novada teritorijā” rezultātiem, SIA “Pilsētvides serviss” un Cesvaines novada pašvaldība 25.10.2019. oktobrī noslēdza līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā. Līguma darbības termiņš - 2022.gada 25.oktobris. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā noteikto maksu; 2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Jau aprīlī Madonas novada pašvaldība saņēma SIA “Pilsētvides serviss” rakstu “Par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Cesvainē un Cesvaines pagastā (sakarā ar degvielas cenu būtisku pieaugumu autotransportam)”. Pašvaldība lūdza SIA “Pilsētvides serviss” sniegt precizējumus par aprēķinu maksas izmaiņām, uz ko saņēma aprēķina precizējumus, kuros paredzēts, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto maksu ir nepieciešams palielināt par 1,24 euro/1 m³ (papildus aprēķinot PVN). Maksa šobrīd ir 11,67 euro /1 m³ (papildus aprēķinot PVN), apstiprinot maksas grozījumus, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā maksa būtu 12,91 euro /1 m³ (papildus aprēķinot PVN), kā rezultātā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa kopējais apmērs būtu 25,21 euro /1 m³ (papildus aprēķinot PVN). Maksa ar PVN būs 30, 50 euro /1 m³.

Noslēgtā Līguma 2.3.punkts paredz, ka Līguma darbības laikā Atkritumu apsaimniekotājs, ne biežāk kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešu periodā, var iesniegt Pasūtītājam Maksas grozījumu priekšlikumu, ja izmainās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori: 

2.3.1. iepriekšējā kalendārā gada Latvijas patēriņa cenu indekss, kuru nosaka Centrālā statistikas pārvalde, pieaug vairāk nekā par 5%;

2.3.2. ja Atkritumu apsaimniekotājs, pēc Pasūtītāja ierosinājuma un vienojoties ar to, ir iesaistījies atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidē, tai skaitā izmantojot Eiropas Savienības finanšu instrumentu iespējas, un šo darbību rezultātā ir pieaugušas vai samazinājušās izmaksas par 1 m3 atkritumu apsaimniekošanu;

2.3.3. citi faktori (piemēram, mainās nodokļu likmes, izņemot dabas resursu nodokli, vai tiek ieviesti jauni nodokļi, mainās atkritumu poligona tarifs).

Izvērtējot SIA “Pilsētvides serviss” iesniegto izmaksu pieaugumu, pašvaldība uzskata to par pietiekamu un pamatotu un Līguma noteikumiem atbilstošu, tādēļ ar 01.09.2022. Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā noteikt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 12,91 euro par 1 m³ (papildus aprēķinot pievienotās vērtības nodokli). Dome lēma uzdot SIA “Pilsētvides serviss” brīdināt atkritumu radītājus par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Sākot ar 2022. gada 1. septembri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā ir noteikta 30,50 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%) apmērā.

Tas nozīmē, ka no 1. septembra maksa par atkritumu konteineru izvešanu mainīsies atkarībā no tā tilpuma:

 

Iepriekš, EUR

No 01.09.2022,

EUR

0,12 m3

3.48

3.66

0,24 m3

6.96

7.32

0,66 m3

19.14

20.13

1,1 m3

31.90

33.55

 


Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cesvainē turpina nodrošināt SIA “Pilsētvides serviss”

2019. gada 25. oktobrī atklātā konkursa rezultātā starp Cesvaines novada pašvaldību un uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss” tika noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Cesvaines novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar šo līgumu uzņēmums turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus novada iedzīvotājiem nākamos 3 gadus.

Sākot ar 2022. gada 16. janvāri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā ir noteikta 29 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%) apmērā.

Tas nozīmē, ka no 1. janvāra maksa par atkritumu konteineru izvešanu mainīsies atkarībā no tā tilpuma:

                

 Iepriekš, EUR 

No 2022. gada 16. janvāra

0,12 m3

 3.03

 3.48

0,24 m3

 6.06

 6.96

0,66 m3

 16.65

19.14

1,1 m3

 27.90

31.90

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs komponentes – maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes”, operatora noteiktā un pašvaldības apstiprinātā cena par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu un dabas resursu nodoklis (DRN). 

Dabas resursu nodoklis 2021. gadā ir noteikts 65 euro par tonnu.

Cesvaines iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu – elektroniski vai drukātā veidā ar pasta pakalpojumu starpniecību. Rēķinu varēs saņemt arī klātienē Klientu apkalpošanas centrā – bez maksas, bet par pasta pakalpojumiem klientiem būs tiks piestādīta papildus samaksa pasta izdevumu apmērā – 2,20 + (PVN).

Jaunais līgums ar pašvaldību paredz vienpadsmit šķiroto atkritumu punktu izveidi un uzturēšanu papīra un kartona, plastmasas un stikla (pudeles, burkas) iepakojumiem. Turklāt SIA “Pilsētvides serviss” bez maksas nodrošinās izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas punktos atkritumu konteineru uzstādīšanu un apsaimniekošanu. Dalītie atkritumu savākšanas punkti Cesvaines novadā turpmāk būs pieejami sekojošās vietās:

 

N.p.k.

Adrese

Dalīto atkritumu veidi

1

Cesvaine, dzelzceļa stacija

Papīrs, stikls, plastmasa

2

Cesvaine, A. Saulieša iela 2C

Papīrs, stikls, plastmasa

3

Cesvaine, Pils iela 1A

Papīrs, stikls, plastmasa

4

Cesvaine, Pils iela 8

Papīrs, stikls, plastmasa

5

Cesvaine, A. Saulieša 9

Papīrs, stikls, plastmasa

6

Cesvaine, Dārzu iela 4

Papīrs, stikls, plastmasa

7

Cesvaine, rotaļu laukums pie Rīgas ielas 7

Papīrs, stikls, plastmasa

8

Cesvaine, Celtnieku ielas laukums

Papīrs, stikls, plastmasa

9

Cesvaines pagasts, Kraukļu tautas nams

Papīrs, stikls, plastmasa

10

Cesvaine, Celtnieku iela 11

Papīrs, stikls, plastmasa

11

Cesvaine, Brīvības iela 3A

Papīrs, stikls, plastmasa

 

 Atgādinām, ka šķirojot atkritumus, jāatceras, ka:

 • papīra un kartona konteinerā drīkst mest avīžpapīru, kartonu, rakstāmpapīru, grāmatas, izjauktas kartona vai papīra kastes.
  Taču jāizvairās no tādu šķietami pašsaprotamu lietu nokļūšanas papīra konteinerā, kā kartons, kas ir slapjš, netīrs vai satur metāla skavas, piena, sulu, kefīra u.c. tetrapakas, glancētie žurnāli, kā arī izstrādājumi, kas satur foliju. Tāpat pārstrādei nav derīgas jebkāda veida un izmēra laminēta papīra loksnes un vienreizējie trauki.
 • polietilēna un PET konteinerā drīkst mest plastmasas dzērienu pudeles (saplacinātas), tīrus polietilēna maisiņus, plēves, kā arī metāla kārbas, bundžas un vāciņus.
  Taču nedrīkst izmest šajā konteinerā eļļas pudeles, jogurta, krējuma un margarīna trauciņus, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus un plastmasas lentas. Jāpiemin, ka pārstrādei neder arī biezās un krāsainās daudzslāņu PET pudeles, kuras parasti izmanto enerģijas dzērieniem – tās arī metamas pie sadzīves atkritumiem. 
 • stikla konteinerā var mest izskalotas stikla pudeles un burkas.
  Bet nekādā gadījumā nedrīkst tajā izmest spoguļi un logu stiklu, spuldze, kā arī keramikas vai porcelāna traukus. Turklāt šķirošanas konteinerā, kas ir domāts plastmasas atkritumiem, drīkst mest visus plastmasas iepakojumus, uz kuriem ir norādīta reciklēšanas (Recycled) zīme. Tā izskatās, kā trīsstūris ar bultiņām pulksteņa rādītāja virzienā un nozīmē, ka attiecīgos iepakojumu var pārstrādāt otrreiz vai tas ir daļēji vai pilnīgi ražots no otrreizējām izejvielām. Tikai jāatceras, ka pirms plastmasas atkritumu izmešanas konteinerā, tos būtu vēlams izskalot, izžāvēt un saplacināt.

 

Privātmāju īpašniekiem būs iespēja izvēlēties 0.24 m3 , 0.66 m3 vai 1.1 m3  tilpumu konteinerus. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta saskaņā ar grafiku, ievērojot Cesvaines novada saistošajos noteikumos norādīto minimālo izvešanas biežumu. Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana grafika ietvaros, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiks iekasēta.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Konteinera uzstādīšana tiek nodrošināta bez maksas. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās,  kā arī sarkanajos kalendāra datumos.

Ja iedzīvotājiem radīsies nepieciešamība pēc papildus izvešanas reizes, to joprojām būs iespējams  pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus – savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 16.00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Cesvaines klientu apkalpošanas centra tālr. 25749599 (darba laikā); e-pasts: cesvaine@pilsetvide.lv.


No 2018.gada 1.janvāra mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa Cesvaines novadā

15.decembra ārkārtas domes sēdē tika apstiprināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu: 15,14 euro par m3 (bez PVN). Tātad maksa par  0,12 m3 konteinera atkritumu izvešanu būs 2,20 euro (ar PVN); 0,24 konteiners maksās 4,40 euro (ar PVN). 

kritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju). Maksu veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Cesvaines novada domes 2011.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā”  20.punktā noteikts, ka pašvaldība, pamatojoties uz izvēlētā atkritumu apsaimniekotāja iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, ar domes lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām, norādot laiku, ar kuru maksa tiek noteikta.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “Pilsētvides serviss” par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, un SIA “Pilsētvides serviss” piedāvāta cena ir EUR 7,37 par vienu m3 jeb EUR 52,63 par t. Atklātajā konkursā dome prasīja uzņēmējam noteikt formulu pārejai no kubikmetriem uz tonnām. Iepirkumā tika noteikta formula, kas tiek piemērota pārejai no kubikmetriem uz tonnām: 1 m3 = 0,14 t. Šo formulu izmanto Cesvaines novada dome, nosakot atkritumu apsaimniekošanas maksu.

2017.gada 29.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 20.52 euro/t no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

2017.gada 1.janvārī spēkā stājās likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, un ar to tika palielināta dabas resursu nodokļa likme, nodokļa palielinājumu sadalot pa gadiem. Dabas resursu nodokļa likme no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim ir 35 euro par tonnu.

15.decembra ārkārtas domes sēdē tika apstiprināta maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā 108.15 euro par t bez pievienotās vērtības nodokļa,  ko veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs - 52,63 euro par t,

2) atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā - 20,52 euro par t,

3) dabas resursu nodoklis - 35,00 euro par t.Lielgabarīta atkritumi un atkritumu šķirošana

Informatīvais materiāls par atkritumu šķirošanu.

Mēs visi zinām, ka sadzīves atkritumi ir daudzi un dažādi - gan pēc to izcelsmes un pielietojuma, gan arī pēc izmēriem un to utilizācijas iespējām. 

Atkritumu šķirošana nav sarežģīta, neprasa daudz laika, tomēr rezultātā mēs visi varam samazināt kopējos atkritumu apjomus, kas nonāk dabā, veicināt gaisa un ūdens piesārņojuma samazinājumu.

Šķiroto atkritumu konteineru novietojums Cesvaines novadā


SIA "AP Kaudzītes" - atkritumu poligons

Kontaktpersona:
Valdes loceklis Ģirts Kuplais
Tālr: 64474145
E-pasts: info@kaudzites.lv

SIA “AP Kaudzītes”
Reģ. Nr. LV44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
www.kaudzites.lv

Vairāk informācijas www.skiroviegli.lv

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes":

Poligona teritorijas kopējā platība – 15ha ;
Krātuves platība (pa vaļņu asīm) – 5.00 ha;
Kopējā krātuves ietilpība – 599464 m3
Grāvji ap poligonu – 810 m;
Žogu garums – 1700 m;

Poligona 1 kārtas krātuves darbības laiks paredzēts vismaz uz 20 gadiem.

SIA “AP Kaudzītes” dalībnieki - kapitāldaļu turētāji: Alūksnes novada pašvaldība; Balvu novada pašvaldība; Gulbenes novada dome; Madonas novada pašvaldība.Novembris 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos