2023.05.28.

Mobilitāte Trucijā- trešā un ceturtā diena

Erasmus + "European Tunes Choir for Peer Bullying" projekta 3. un 4. diena pavadīta cītīgi gatavojoties koncertam un iepazīstot Turcijas tradicionālās dejas, dziesmas un vēstures stāstus.

Noslēguma vakarā visu piecu partnervalstu bērni un skolotāji sniedza koncertu koncertzālē. Vērojām arī turku skolēnu deju un ritma grupas priekšnesumus, kā arī dervišu deju.

Mobilitāte Turcijā- otrā diena

2.diena Stambulā jauniem iespaidiem pilna! Piedalījāmies ritma grupas meistarklasē, iemēģinot dažādus turku tradicionālos mūzikas instrumentus. Notika arī ģenerālmēģinājums noslēguma koncertam, kurā tiks izdziedātas katras partnervalsts dziesmas un viena kopīgi radīta projekta tituldziesma. Vakarpusē ar kuģīti tikàm izvizināti pa Bosfora šaurumu, no kura vērojàm Stambulas krāšņos un iespaidīgos skatus.

Mobilitāte Turcijā-pirmā diena

Erasmus+ projekta "European Tunes Choir for Peer Bullying" komanda šonedēļ viesojas Stambulā partnerskolā. Pirmā diena aizvadīta dažādu aktivitāšu pilna. Tika iepazīta skola un darbības specifika, kā arī tās tradīcijas. Radošajās darbnīcās skolotāju vadībā tapa sienas krāsojums, skaisti apgleznotas karotes - tradicionālais Turcijas mūzikas instruments , kà arī gleznas ebru tehnikā.

Jauka diena kopā ar sadarbības partneru komandām!

2023.03.26.

Mobilitāte Grieķijā- trešā un ceturtā diena

Erasmus + projekta 3. un 4. diena Atēnās aizritējusi partnervalstu dalībniekiem kopīgi mācoties grieķu, portugāļu, angļu, latviešu un turku tradicionālās dziesmas. Tika radīta arī kopdziesma, katrai valstij sacerot divus pantiņus. Dziesmas tiks dziedātas projekta noslēguma vizītē kopkoncertā Turcijā.

Dzīvās mūzikas grupas pavadībā tika izdziedātas un izdejotas daudzas melodijas.

Bērni piedalījās arī dažādās mācību stundās kopā ar vietējiem bērniem.

Akropoles apskates laikā uzzinājām daudz par Grieķijas vēstures un civilizācijas pirmsākumiem.

2023.03.25.

Mobilitāte Grieķijā- otrā diena

Erasmus + projekta "European Tunes Choir For Peer Bullying" 2.diena Grieķijā pagājusi - skolā projekta komanda piedalījās izrādē, kurā bērni caur mūziku izspēlēja aktuālu stāstu - nav jākaunās no tā, ka esi atšķirīgs. Dāvanās saņemti mīļi zīmējumi no vietējiem bērniem.

Grieķu partneri sagādāja arī kultūrvēsturisku stāstu pilnu pēcpusdienu, dodot iespēju apskatīt Poseidona templi un sajust Grieķijas varenumu. Tika izbaudītas arī grieķu ēdienu nianses.

Vakarpusē tika apskatīts arī iespaidīgais kultūras centrs Kalitejā, kurā mājvietu atradusi gan bibliotēka, gan opera, gan muzejs. Ēkas apjoms pārsteidzošs...un, uz jumta, - milzīgs parks ar celiņiem.

Mobilitāte Grieķijā- pirmā diena

Šonedēļ Erasmus+ projekta " The European Tunes Choir For Peer Bullying" ietvaros trīs skolotāji un četri 5.klases skolēni viesojas Grieķijā. Pirmā diena noritējusi iepazīstot grieķu partneru skolas telpas, apkārtni, kā arī piedaloties grieķu valodas dienas un citās kopīgās aktivitātēs ar skolēniem. Sarunās ar skolotājiem izzinājām izglītības darba specifiku un dalījāmies pieredzē. 

Patīkami bija dzirdēt, kā grieķu skolēni skolas zālē izpilda mūsu tautasdziesmas uz klavierēm. Mūsu skolēni piedalījās arī mācību stundās, iegūstot jaunu pieredzi un draugus. 

Kopīgi mācāmies angļu, portugàļu, turku un grieķu dziesmas, kuras lielā kora sastāvā izpildīsim arī projekta noslēgumā!

Trešā diena projekta Erasmus+ Latvijas mobilitātē

Trešā diena Erasmus + projektā pavadīta ārpus skolas, apmeklējot Gaujienas mūzikas instrumentu taku un Alūksni. Prieks par kopīgi pavadīto laiku un brīnišķīgajām rudens ainavām!

Otrā diena projekta Erasmus+ Latvijas mobilitātē

Erasmus + projekta otrā diena aizritējusi mācoties latviešu tautas dziesmu, kokles spēli, darinot mūzikas instrumentus un apgūstot digitālos rīkus. Dienas noslēgumā viesojāmies Stāmerienas pilī, piedaloties izzinošās aktivitātēs. 

Erasmus+ projekts ''European Tunes Choir for Peer Bullying''

No 10.-14.10.Cesvaines vidusskolā viesosies Erasmus+ projekta European Tunes Choir for Peer Bullying partneri no Portugāles, Turcijas un Anglijas. Četru dienu garumā mūsu skolas skolotāji Inguna Luce, Lāsma Markevica, Baiba Putniņa, Kristīne Bekmane, Vita Krūmiņa un direktors Didzis Baunis nodrošinās viesiem dažādas izglītojošas aktivitātes. 

 

Pirmā diena ar viesiem no Anglijas, Portugāles un Turcijas aizvadīta. Prezentējām skolu, mācījāmies latviešu instrumentu skanējumu, spēlējāmies, apmeklējām Cesvaines pili, jauniešu centru un bērnudārzu, kur tikām laipni uzņemti un patīkami nodarbināti.

Lieliska diena un pieredze mācoties vienam no otra!

Mīlestība, tolerance, draudzība

1.-6.klases skolēni audzināšanas stundās pārrunāja un izteica savas domas par  mīlestību, draudzību un toleranci. Un par šo tēmu veidoja plakātus, kuros apkopoja klases domas un viedokļu. 

Mobilitāte Anglijā

Otro gadu mūsu skola iesaistījusies Erasmus+ projektā ’’European Tunes Choir for Peer Bullying’’, kura aktivitāšu mērķis ir apgūt metodes un gūt pieredzi darbam skolā, stiprinot tādas vērtības kā iejūtība, draudzība, demokrātija, sapratne, aktualizējot mūzikas nozīmi to integrēšanā mācību saturā.
Skolēnu pavasara brīvlaikā skolotāji piedalījās tālākizglītības kursos vai semināros, analizēja mācību sasniegumus un veica citus darbus. Šajā nedēļā noritēja arī projekta mobilitāte Anglijā, kuras laikā satikās projekta partnerskolu skolotāji no Portugāles, Turcijas, Grieķijas un Anglijas. Skolas direktors un trīs skolotāji projekta ietvaros apmeklēja sākumskolu Anglijas pilsētā Lančesterā un piedalījās dažādās aktivitātēs, vērojot mācību stundas un iepazīstot valsts izglītības sistēmu. Skolēni kopā ar skolotājiem šajā skolā pulcējas uz rīta tikšanos skolas zālē, lai tiktos ar vietējo vikāri, direktori vai kādu citu uzaicinātu viesi, aprunājoties par svarīgo skolā un pasaulē.
Ar gūto pieredzi dažādu darba formu un metožu izmantošanā tiks iepazīstināti arī pārējie skolas skolotāji, kas sniegs iespēju dažādot mācību procesu. Jāpiebilst, ka pamazām sākam jau gatavoties arī partneru uzņemšanai pie mums oktobrī. Tās laikā arī mums jādalās pieredzē, jādemonstrē stundas, jāiepazīstina ar izglītības sistēmu Latvijā un jāveic citas ar projekta mērķi saistītas aktivitātes.

Piektā diena Portugālē

Erasmus+ EUROPEAN TUNES CHOIR FOR PEER BULLYING mobilitāte Portugālē ir veiksmīgi noslēgusies.

Pēdējā dienā dalībniekiem vēl bija laiks apmeklēt semināru par eTwinning un attīstīt prasmes platformas izpētē un projektu lapu organizēšanā. Sekoja tikšanās, kurā bija iespēja izvērtēt mobilitāti un plānot turpmākos projekta soļus. Noslēgumā visi dalībnieki saņēma sertifikātu par piedalīšanos mobilitātē.

Ceturtā diena Portugālē

Projekta Erasmus+ EUROPEAN TUNES CHOIR FOR PEER BULLYING ceturtajā mobilitātes darbojāmies sitaminstrumentu ritmos un apguvām dziesmu "Malhão". Tas bija vēl viens no mobilitātes skaistākajiem mirkļiem, kas parādīja sadarbības un mijiedarbības nozīmi. Vidusskolēni dejoja kopā ar 1.klases skolēniem. 8. klases skolēni un viesskolotāji spēlēja sitamos un cavaquinho instrumentus. Dziesmu nodziedāja 6. un 8. klases skolēni skolotāju pavadībā. Skolotāji tika aicināti arī dejot un apgūt mūzikas soļus, lai mācītu skolēnus savā valstī.

Pēcpusdienā viņi apmeklēja Filozofijas nodarbību, ko saviem 3. klases skolēniem sagatavoja 11.klases skolēni. Apskatītā tēma bija mobings. Tā ļāva skolēniem mijiedarboties ar saviem jaunākajiem vienaudžiem, sniedzot izpratni par galvenajiem jēdzieniem, kas saistīti ar projekta tēmu.

Trešā diena Portugālē

Trešajā Erasmus+ EUROPEAN TUNES CHOIR FOR PEER BULLYING mobilitātes dienā Lisabonā izspēlējām spēli Peddy Paper. Dalībnieki tika sadalīti komandās un tika aicināti veikt uzdevumus, kas ļāva iepazīt Lisabonu, valsts kultūru. Iemācīja stratēģijas kā strādāt grupās un attīstīt sociālo komunikācijas prasmes.

Vakars noslēdzās ar vakariņām un mūzikas stila-Fado muzikālu pārsteigumu.

Otrā diena Portugālē

Projekta Erasmus+ EUROPEAN TUNES CHOIR FOR PEER BULLYING otrajā mobilitātes dienā skolotāji aizvadīja mūzikas stundu, kurā mācījās spēlēt portugāļu instrumentu cavaquinho. Sekoja brīdis, kad savas prasmes tika liktas lietā un kopā ar mūsu skolas audzēkņiem spēlēja, dejoja un dziedāja “Regadinho” dziesmu. Tas bija unikāls brīdis, kuru varat apskatīt vietnē https://youtu.be/GvVZZpJ0uQo

Diena noslēdzās ar Pia do Bear sajūtu parka un Fatimas svētnīcas apmeklējumu.

Mobilitāte Portugālē

Erasmus + projekta  EUROPEAN TUNES CHOIR FOR PEER BULLYING pirmā mobilitāte Portugālē.

Šajā pasākumā piedalījās piecpadsmit skolotāji no Turcijas, Latvijas, Grieķijas un Anglijas.

Pirmā diena

Kolēģus uzņēma skolas direktors Luiss Novais, tūrisma kursa studenti, projekta koordinatore Fernanda Alvega un pārējie projekta grupas skolotāji.

Šīs skolas audzēkņi varēja parādīt darbu, kas izstrādāts projekta Healthy Planet ietvaros.

 

Pēcpusdienā apmeklējām Santa Maria da Vitória klosteri, kuru nodrošināja Tūrisma studenti un skolotājs Serdžio Barrozu.

Darbs Erasmus + projektā EUROPEAN TUNES CHOIR for PEER BULLYING turpinās.

Skolēnu uzdevums bija iepazīstināt partnervalstis-Turciju,Itāliju,Lielbritāniju,Portugāli un Grieķiju ar savas valsts tautas tērpiem.

Paldies 8.klases meitenēm Montai Bistrovai,Keitai Rasiņai,Helēnai Kārkliņai,Beātei Mālkalnei par aktīvu un radošu iesaistīšanos projektā.

Dziesma ar tēmu "Draudzība"

Nost ar vardarbību

Turpinām darbu pie Erasmus + projekta!

Skolēnu uzdevums bija vizualizēt informāciju par tēmu ''Nost ar vardarbību''. Paldies 8.klases meitenēm Klintai Kārkliņai, Egijai Ravinskai un Lindai Romulei par iesaistīšanos plakātu radīšanā!

Erasmus+ aktivitāte- pirmā dziesma

Erasmus+ skolu partnerības projekta '' European Tunes Choir for Peer Bullying'' aktivitāte- uzņemt video ar latviešu dziesmu. 

European Tunes Choir for Peer Bullying

Kopā ar partneriem no Turcijas, Itālijas, Anglijas, Portugāles un Grieķijas esam iesaistījušies Erasmus+ skolu partnerības projektā '' European Tunes Choir for Peer Bullying'', kura kopējais mērķis ir caur mūziku aktualizēt un mērķtiecīgi ieviest skolās tādas vērtības, kā cieņa vienam pret otru, tolerance, demokrātija un mīlestība. Pirmais projekta darbiņš - kopēja projekta logo izveide, kurā iekļauti katras partnervalsts karoga krāsu elementi. Paldies skolotājai Vitai Krūmiņai par logo vizualizāciju!

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos