Cesvaines vidusskola ir Cesvaines pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura dibināta 1919.gada 15.septembrī.

2007.gadā uzbūvēta skolas ēka pamatskolai un vidusskolai Madonas ielā 1, Cesvainē, 2017.gada decembrī pabeigta skolas jaunās sporta zāle būvniecība.

2019./2020.mācību  gadā skolā mācās 279 skolēni no vairākiem novadiem.

Cesvaines vidusskolā tiek īstenotas šādas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma 21011111, 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611, 
  • Vispārējā vidējā matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31011011.

Skolā ir iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā un to uzskaitē. Skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību metodes.  Mācību stundās tiek lietotas modernās tehnoloģijas: skolai ir vairākas interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras. Latviešu valodas, vēstures, ģeogrāfijas un ķīmijas kabinetos ar sponsoru palīdzību iegādāti videoprojektori, skolotāji tos izmanto mācību procesā.

Cesvaines vidusskolas galvenā prioritāte arī 2019./2020. mācību gadā būs jaunā mācību satura aprobācija, turpinot iesākto darbu kopā ar pārējām 100 pilotskolām Eiropas Sociālā fonda projekta "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros.

Skolā strādā 45 skolotāji un 33 tehniskie darbinieki,

Tiek paplašināts skolēnu redzesloks, piedaloties mācību stundās, ekskursijās, teātru un koncertu apmeklējumos, projektu nedēļas pasākumos, priekšmetu nedēļu pasākumos, ēnu dienu pasākumos, valsts mēroga un novada organizētajos konkursos, erudītu konkursos skolā. Skolēniem uztic veikt dažādus pienākumus, viņiem ir iespēja organizēt dažādus pasākumus. Tēvzemes nedēļas ietvaros skolā iedibināta tradīcija - klašu sabiedriski aktīvākajiem skolēniem bezmaksas ekskursija uz vēsturiski nozīmīgām vietām. Labākos skolēnus mācību darbā apbalvo ar grāmatām, labākie jaunie literāti saņem ikgadējo Augusta Saulieša prēmiju, olimpiāžu uzvarētāji tiek prēmēti ar naudas balvām, viņiem tiek dota iespēja piedalīties skolēnu apmaiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Vaiji Vācijā, erudītākās klases dodas ekskursijās pa Latviju. Skolēniem ir pieejamas sociālā pedagoga konsultācijas, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu – psihologa konsultācijas.

Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot e-klasi, skolas padomes sanāksmes un darbu, individuālas tikšanās un konsultācijas.

Skola piedāvā izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus Augusta Saulieša ielā 1.

Maijs 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos