Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV - 4871, tālr.: 64852498

Direktore  Inta Stiene
   Tālrunis:
  + 371 26446141
   e-pasts:
cesvainesmuzikasskola@madona.edu.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Sanita Ozola


Skola dibināta kā Cesvaines mūzikas skola 1991.gadā uz Madonas mūzikas skolas filiāles bāzes pēc Cesvaines pašvaldības iniciatīvas V. Kaprāļa vadībā.

Mācību procesu uzsāka 40 audzēkņi un 4 skolotāji: Rita Briņķe - solfedžo, mūzikas literatūra, kora klase; Velga Sokirka (Vizule) – vijoļspēle; Rita Ozoliņa – akordeona spēle; Inta Stiene – klavierspēle

Skolā strādājuši skolotāji: Dita Lase – klavierspēle; Lāsma Kausa – kokles spēle; Vita Šķipsna – direktores vietniece, solfedžo, kora klase, vijole; Jolanta Grase – koncertmeistare; Līga Cepīte – koncertmeistare; Maija Lisovska – vijoļspēle; Andrejs Cepītis – saksofona spēle Laimdota Andersone – dejas klase; Ilze Butāne – solfedžo, blokflautas spēle; Ērika Aleksejeva – māksla; Sanita Ozola – vizuāli plastiskā māksla; Nadīna Cimuška – koncertmeistare; Sarmīte Melle – mākslas valodas pamati; Egons Kliesmets – trompetes spēle; Iveta Graubiņa – čella spēle; Aigars Krūmiņš – koktēlniecība; Inga Tomsone – vijoļspēle; Gunta Beķere – vispārējās klavieres,koncetmeistare.

No 2017./2018. mācību gada skola atrodas Celtnieku ielā 1

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Pārskats par 2020./2021. mācību gadu.

 I Pamatinformācija.

 Cesvaines Mūzikas skola dibināta 1991. gadā.

Ar 2002. gada akreditācijas komisijas lēmumu to pārdēvē par Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu, jo, līdztekus mūzikas programmām - Klavierspēle, Vijoļspēle, Akordeona spēle, Kora klase, Pūšamizstrumentu spēle, tiek akreditāeta Vizuāli plastiskās mākslas programma.

 

II Skolas darbības rezultāti 2020./2021. mācību gadā.

1.  2020./2021.mācību gadu uzsāka 74 audzēkņi:

         Valsts finansējumā -67

         Pašvaldības finansējumā -7

 

2. Mūzikas programmās -42

Klavierspēle        10V -13;

Klavierspēle         20V -3,

Vijoļspēle             20V –6;

Klarnetes spēle   20V-9;  

Flautas spēle       20V -4;

Saksofona spēle 20V -3;

Kora klase            20V-4

 

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību nesaņēma neviens mūzikas programmas audzēknis.  

 

 3. Mākslas programmā- 32

Valsts finansējumā – 28

Pašvaldības finansējumā - 4

 1. kl.-4;
 2. kl.-9;

3.kl. -9

      4. kl.-6;

      5. kl.-3.

 

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma     3     absolventes.

 

4. Atskaitīti.

Mūzikas programmā –  3 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ.                                   

Mākslas programmā  ­-  10 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ,

 

5. Piedalīšanās konkursos.

 • Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla valsts konkursa II kārta – atcelts.
 • Izglītības programmas Klavierspēle, Kora klase - atcelts

 

6.Pašapmaksas nodarbības pieaugušajiem.

 Nav.

 

 7. Kolektīvās muzicēšanas formas.

 

 • Stīgu instrumentu ansamblis
 •  Pūšmainstrumentu ansamblis,
 •  Flautistu ansamblis,
 •  Vokālais ansamblis
 • 1. -2. klases koris

 8. Svarīgākie projekti un radošie pasākumi 2020./2021. m.g.

 •  VKKF finansēts projekts “Digitālo klavieru iegāde “
 • Mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde skolas    izstāžu zālē.
 • Video  koncerts pirmsskolai „Brīnum
 • Publikācijas par skolas darbību novada laikrakstā Cesvaines ziņas, novada mājas lapā, laikrakstā Stars

 9. Absolventu tālāk izglītība.

 • Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla absolvente iestājusies Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Reklāmas dizaina programmā-grafiskais dizains.

 

III Pesonāls.

 1. Skolā strādāja 11 pedagogi, tai skaitā direktore un direktores vietniece.  

Mūzikas programmās - 7,

Mākslas programmā - 4.

No tiem:

 10 pedagogi ar Pedagoģijas maģistra grādu,

 Visi pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.

 

2. Tehniskie darbinieki.

 2 tehniskie darbinieki.

 

 

IV Budžeta informācija.

 Apstiprinātais 2020. gadam - 130166

 • Valsts dotācija skolotāju algām                                  –  50797  
 • Vecāku līdzfinansējums                                               -  4500
 • Pašvaldības atlīdzība                                                    -   55968
 • Pašvaldības finansējums  skolas uzturēšanai              -  18901

 

Apstiprinātais 2021. gadam - 121242

 • Atlīdzība                                                                      -102137 
 • Preces un pakalpojumi                                                - 17405
 • Pamatkapitāla veidošana                                             - 1700

 

 I.Stiene
Cesvainē 20.09.2021.

 

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos