Aktualitātes

Pievienots: 04.08.2022

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā

Cesvaines novada pašvaldības rīkota atklāta konkursa “Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novada teritorijā” rezultātiem, SIA “Pilsētvides serviss” un Cesvaines novada pašvaldība 25.10.2019. oktobrī noslēdza līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā. Līguma darbības termiņš - 2022.gada 25.oktobris. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā noteikto maksu; 2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Jau aprīlī Madonas novada pašvaldība saņēma SIA “Pilsētvides serviss” rakstu “Par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Cesvainē un Cesvaines pagastā (sakarā ar degvielas cenu būtisku pieaugumu autotransportam)”. Pašvaldība lūdza SIA “Pilsētvides serviss” sniegt precizējumus par aprēķinu maksas izmaiņām, uz ko saņēma aprēķina precizējumus, kuros paredzēts, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto maksu ir nepieciešams palielināt par 1,24 euro/1 m³ (papildus aprēķinot PVN). Maksa šobrīd ir 11,67 euro /1 m³ (papildus aprēķinot PVN), apstiprinot maksas grozījumus, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā maksa būtu 12,91 euro /1 m³ (papildus aprēķinot PVN), kā rezultātā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa kopējais apmērs būtu 25,21 euro /1 m³ (papildus aprēķinot PVN). Maksa ar PVN būs 30, 50 euro /1 m³.

Noslēgtā Līguma 2.3.punkts paredz, ka Līguma darbības laikā Atkritumu apsaimniekotājs, ne biežāk kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešu periodā, var iesniegt Pasūtītājam Maksas grozījumu priekšlikumu, ja izmainās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ietekmējošie faktori: 

2.3.1. iepriekšējā kalendārā gada Latvijas patēriņa cenu indekss, kuru nosaka Centrālā statistikas pārvalde, pieaug vairāk nekā par 5%;

2.3.2. ja Atkritumu apsaimniekotājs, pēc Pasūtītāja ierosinājuma un vienojoties ar to, ir iesaistījies atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidē, tai skaitā izmantojot Eiropas Savienības finanšu instrumentu iespējas, un šo darbību rezultātā ir pieaugušas vai samazinājušās izmaksas par 1 m3 atkritumu apsaimniekošanu;

2.3.3. citi faktori (piemēram, mainās nodokļu likmes, izņemot dabas resursu nodokli, vai tiek ieviesti jauni nodokļi, mainās atkritumu poligona tarifs).

Izvērtējot SIA “Pilsētvides serviss” iesniegto izmaksu pieaugumu, pašvaldība uzskata to par pietiekamu un pamatotu un Līguma noteikumiem atbilstošu, tādēļ ar 01.09.2022. Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā noteikt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 12,91 euro par 1 m³ (papildus aprēķinot pievienotās vērtības nodokli). Dome lēma uzdot SIA “Pilsētvides serviss” brīdināt atkritumu radītājus par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Sākot ar 2022. gada 1. septembri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā ir noteikta 30,50 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%) apmērā.

Tas nozīmē, ka no 1. septembra maksa par atkritumu konteineru izvešanu mainīsies atkarībā no tā tilpuma:

 

Iepriekš, EUR

No 01.09.2022,

EUR

0,12 m3

3.48

3.66

0,24 m3

6.96

7.32

0,66 m3

19.14

20.13

1,1 m3

31.90

33.55

 


Augusts 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4
05
6 7
8 9 10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29 30 31  

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos