Cesvaines novada teritorijas plānojums

Paziņojums par Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

05.02.2014.
Cesvaines novada dome 2014.gada 23.janvāra domes sēdē Nr.2 nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 ”Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.


Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.7
Cesvainē, 2009.gada 15.oktobrī,
(sēdes protokols Nr.9, 3#)

Grozījumi:
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.11,
Cesvainē, 2010.gada 9.decembrī,
(sēdes protokols Nr.15, 2#)

Grozījumi:
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2
Cesvainē, 2014.gada 23.janvārī
(sēdes protokols Nr.2, 3.§)

Cesvaines novada teritorijas plānojuma
2008. – 2020.gadam
grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdoti pamatojoties uz Teritorijas
plānošanas likuma Pārejas
noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 3.punktu

 1. Apstiprināt Cesvaines novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Cesvaines pilsētas ar lauku teritorijas domes 2008.gada 7.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
 2. Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi sastāv no šādām daļām: 
  • Teritorijas plānojuma III daļa 2.1. sējums "Grafiskā daļa" /Cesvaines novada domes 2010. gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā/ zaudējis spēku no 2014. gada 6. februāra/
   • Teritorijas plānojuma III daļa 2.1.2 sējums "Grafiskā daļa" /Cesvaines novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā/
  • Teritorijas plānojuma III daļa 3. 1 sējums "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"  /Cesvaines novada domes 2010. gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā/
 3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošais īpašums, kas atrodas Cesvaines novada administratīvajā teritorijā, izmantojams saskaņā ar Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafiskajā daļā noteikto atļauto (plānoto) izmantošanu un atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.
 4. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot citu spēkā esošu tiesību aktu prasības.
 5. Atzīt par spēku zaudējušiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.5 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju apbūves noteikumi”.

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa

Cesvaines pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas:

Kartoshēmas:

Cesvaines pilsētu ēku un būvju numura zīmēm un pilsētas ielu nosaukumu norāžu plāksnēm

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27
28 29 30
31
 

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos