Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības programmas izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības programma

2.

Dokumenta nosaukums

Cesvaines novada attīstības programma 2019. – 2026. gadam

3.

Teritorija

Cesvaines novada administratīvā teritorija

4.

Dokumenta mērķgrupas

Cesvaines novada iedzīvotāji; pašvaldības darbinieki un deputāti; uzņēmēji; komunālās saimniecības speciālisti; izglītības un kultūras darbinieki; sociālā sektora darbinieki; nevalstiskā sektora dalībnieki

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Attīstības programmas mērķis ir apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvai izmantošanai, mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas, sekmēt visa veida investīciju piesaisti un veicināt Cesvaines novada atpazīstamību.

Galvenās novada problēmas saistās ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas ietekmē citas nozares un veicina to lejupslīdi. Cesvaines novada attīstību varētu veicināt uzņēmējdarbība un tūrisms.

Attīstības programmu nepieciešams izstrādāt, jo iepriekšējās attīstības programmas termiņš tuvojas beigām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

2017. gada marts – 2018. gada marts

7.

Dokumenti

Cesvaines novada attīstības plānošanas dokumenti www.cesvaine.lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/cesvaines-novada-attistibas-plans.html

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesaistoties publiskajā apspriešanā; iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Elektroniski rakstot uz e-pastu ruta.putnina@cesvaine.lv vai klātienē Cesvaines novada domē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, LV-4871 līdz 2017. gada 4. jūnijam, norādot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasts, līdzdarbības veids (izvēle no 8.punkta) un mērķgrupa (izvēle no 4.punkta)

10.

Atbildīgā amatpersona

Teritorijas plānotāja Rūta Putniņa, t. 64852715, e-pasts ruta.putnina@cesvaine.lv


Aicinām Cesvaines iedzīvotājus un uzņēmējus aizpildīt aptauju par turpmākajiem novada attīstības virzieniem

2017. gada martā tika uzsākta Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Aicinām piedalīties ikvienu Cesvaines novada iedzīvotāju un uzņēmēju attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem. Aptauju mērķis ir noskaidrot Cesvaines novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Cesvaines novada attīstības programmas izstrādei, un noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi novadā. Aptaujas ir anonīmas un iegūtie rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 

Anketas iespējams aizpildīt internetā, kā arī Cesvaines novada domes (Pils ielā 1A, Cesvainē) Klientu apkalpošanas centrā katru darbadienu 8:00 – 17:00 (pusdienlaiks 13.00-14.00).

 

Anketa Cesvaines novada iedzīvotājiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo1a-0fibk-MLwpJlX3-LK1O-yI23_ROjYuKyo0tisOnn-Tg/viewform?c=0&w=1

Anketa Cesvaines novada uzņēmējiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQeP1jQrxFA4X4dnfEnkrI2y4cTLTD75tAW9mZsP98RVxpMg/viewform?c=0&w=1

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes teritorijas plānotāja


Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, Cesvaines novada dome 2017. gada 16. martā pieņēma lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.4, 17.§).

Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, tiks uzsākta Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta 2017. gada martā un ilgs līdz 2018. gada martam.

Attīstības programmas mērķis ir uzlabot Cesvaines novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmējot ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt novada attīstības vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu.

Par Cesvaines novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam Investīciju plāna 2016. gada 11.augusta aktualizēto redakciju

Cesvaines novada dome ir atkārtoti aktualizējusi Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par pieejamajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām un to nosacījumiem. Veiktie papildinājumi neietekmē sākotnēji uzstādītos stratēģiskos novada attīstības mērķus un prioritātes.

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 11.augusta domes sēdē 

Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības un Investīciju plāna 2016. gada aktualizētā redakcija

Pamatojoties uz 2014. gada 14. oktobra  LR MK noteikumiem Nr.628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas paredz Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam un balstoties uz Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību un Investīciju plānu uzraudzības kārtību, kā arī apstiprinot 2016. gada budžetu tiek nolemts

apstiprināt Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Rīcības un Investīciju plāna 2016. gada aktualizēto redakciju.

Cesvaines novada attīstības plāns

Paziņojums par Cesvaines novada attīstības plāna  gala redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2012. gada 15. novembra sēdes lēmumu „Par Cesvaines novada attīstības plāna gala redakcijas apstiprināšanu” Cesvaines novada dome noslēgusi darbu pie ilgtermiņa plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprinājusi to gala redakciju.
Cesvaines novada attīstības plāns sastāv no vairākām daļām. Tajā ietilpst Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2024. gadam, Cesvaines novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam (kas ietver sevī arī Pārskatu par sabiedrības iesaisti plānošanas procesā) un Cesvaines novada situācijas apraksts.
Ilgtermiņa plānošanas dokumenti ir kā nākotnes vīzija, nākotnes darbu saraksts. Pie tā strādājuši speciālisti, novada domes pārstāvji un arī katram sabiedrības pārstāvim bija iespēja paust savas domas par vēlamo turpmākajā attīstības procesā. Cesvaines novada domes vārdā izsaku pateicību visiem, kuri iesaistījās plānošanas procesā un iesniedza savus priekšlikumus. Ne vienmēr viss vēlamais kļūst par esošo, taču aktīvi līdzdarbojoties varam sasniegt daudz.

Cesvaines novada attīstības plāna materiāli:

Kartogrāfiskais materiāls:

Jūnijs 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28
29 30  

Seko mums
sociālajos tīklos