Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, Cesvaines novada dome 2017. gada 16. martā pieņēma lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.4, 17.§).

Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, tiks uzsākta Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta 2017. gada martā un ilgs līdz 2018. gada martam.

Attīstības programmas mērķis ir uzlabot Cesvaines novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmējot ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt novada attīstības vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu.

Par Cesvaines novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam Investīciju plāna 2016. gada 11.augusta aktualizēto redakciju

Cesvaines novada dome ir atkārtoti aktualizējusi Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par pieejamajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām un to nosacījumiem. Veiktie papildinājumi neietekmē sākotnēji uzstādītos stratēģiskos novada attīstības mērķus un prioritātes.

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 11.augusta domes sēdē 

Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības un Investīciju plāna 2016. gada aktualizētā redakcija

Pamatojoties uz 2014. gada 14. oktobra  LR MK noteikumiem Nr.628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas paredz Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam un balstoties uz Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību un Investīciju plānu uzraudzības kārtību, kā arī apstiprinot 2016. gada budžetu tiek nolemts

apstiprināt Cesvaines novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Rīcības un Investīciju plāna 2016. gada aktualizēto redakciju.

Cesvaines novada attīstības plāns

Paziņojums par Cesvaines novada attīstības plāna  gala redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2012. gada 15. novembra sēdes lēmumu „Par Cesvaines novada attīstības plāna gala redakcijas apstiprināšanu” Cesvaines novada dome noslēgusi darbu pie ilgtermiņa plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprinājusi to gala redakciju.
Cesvaines novada attīstības plāns sastāv no vairākām daļām. Tajā ietilpst Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2024. gadam, Cesvaines novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam (kas ietver sevī arī Pārskatu par sabiedrības iesaisti plānošanas procesā) un Cesvaines novada situācijas apraksts.
Ilgtermiņa plānošanas dokumenti ir kā nākotnes vīzija, nākotnes darbu saraksts. Pie tā strādājuši speciālisti, novada domes pārstāvji un arī katram sabiedrības pārstāvim bija iespēja paust savas domas par vēlamo turpmākajā attīstības procesā. Cesvaines novada domes vārdā izsaku pateicību visiem, kuri iesaistījās plānošanas procesā un iesniedza savus priekšlikumus. Ne vienmēr viss vēlamais kļūst par esošo, taču aktīvi līdzdarbojoties varam sasniegt daudz.

Cesvaines novada attīstības plāna materiāli:

Kartogrāfiskais materiāls:

Decembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
20
21
22
23 24
25 26 27 28 29 30
31

Seko mums
sociālajos tīklos