Cesvaines novadā izsludinātās izsoles

Cesvaines novada domes izsola nomas tiesības uz vietu karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai īpašumā Pils ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā pirmā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Informācija par izsoles objektu:

 1. izsoles objekts: vieta karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai īpašumā Pils ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā, kadastra Nr.7007 002 0040 arhitektūras pieminekļa Cesvaines pils  zonā (norādīta pielikumā) mērķis – nodrošināt karsto dzērienu tirdzniecības automāta darbību (automātā iekšā jābūt ūdenim);

2. izsoles sākuma nomas maksa mēnesī EUR 45, papildus nomas maksai Nomnieks samaksā izdevumus par patērēto elektrību.

3. nomas līguma termiņš: Nomas līgums tiks noslēgts uz 1 gadu;

4.  karsto dzērienu tirdzniecības automāts jāizvieto  tā un tādā izskatā, lai tas ar apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti neradītu vizuālās uztveres traucējumu Cesvaines pilij un to ieverošajai dabiskajai un tradicionālajai ainavai, automāta izskats pirms novietošanas jāsaskaņo ar Cesvaines Tūrisma centra vadītāju. Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā;

5. nosacījumi pretendentam: Vieta netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji  ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai ir pretendentam  ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi, vai pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju;

6. pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst.16:00 iesniegt domē vai iesūtīt domes epastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā;

7. pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli;

8. izsoles datums: 2021.gada 27. aprīlis plkst. 11:00, Cesvaines novada domes zālē, izsoles solis EUR 5, dalības maksa EUR 10;

9. Izsoles objekta apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616;


"Vijupi-Dzintari"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.45 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabala „Vijupi-Dzintari”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0087, daļu 4,6 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 269 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.45, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Kraukļi"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.30 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabala „Kraukļi”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 006 0235, daļu 1,9 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas maksa gadā - 106 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.30, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Kraukļi"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.15 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabala „Kraukļi”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 006 0245, daļu 0,79 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 46 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.15, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Dreikas"

Cesvaines novada dome 2021. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu – pašvaldības zemesgabalu „Dreikas”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 015 0077, 5,2 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 314 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.00, Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības maksa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.


"Svīres"

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.45 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „Svīres”, kadastra numurs 7007 004 0125, īpašums sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 9400 euro, izsoles solis – 50 euro. Dalības maksa – 20 euro, izsoles nodrošinājums – 940 euro. Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 21. maija plkst. 16.00.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,

kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


"Kārzdabas mazā skola"

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 11.30 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7027 008 0177, adrese – „Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena – 9200 euro, izsoles solis – 100 euro. Dalības maksa – 20 euro, izsoles nodrošinājums – 920 euro. Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021. gada 21. maijam.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


"Gala bebri" 6

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.15 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 6, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr. 7027 900 0056, un kura sastāvs ir vienistabas dzīvoklis 38,4 m2 platībā un 384/2647 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 380 euro. Izsoles solis – 20 euro. Izsoles dalības maksa – 20 euro, nodrošinājuma apmērs – 38 euro. Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 21. maija plkst. 10.15.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


"Gala Bebri" 2

Cesvaines novada dome 2021. gada 25. maijā plkst. 10.00 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 2, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr. 7027 900 0054, un kura sastāvs ir divistabu dzīvoklis 32,1 m2 platībā un 321/2647 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 400 euro. Izsoles solis – 20 euro. Izsoles dalības maksa – 20 euro, nodrošinājuma apmērs – 40 euro.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 21. maija plkst. 10.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles sākumam samaksājama izsoles dalības maksa un nodrošinājuma summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai
kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 AS „Citadele banka”, vai
kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Lielkaļķenieki”-3

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst.10:30 domes zālē pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļa īpašumu Nr.3,  kura adrese ir “Lielkaļķenieki”-3, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0051, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1334 – 3.

Izsoles nosacītā cena EUR 850, izsoles solis EUR 20. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 85,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai

kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 27. aprīlim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Lielkaļķenieki”-2

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst.10:15 domes zālē pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļa īpašumu Nr.2,  kura adrese ir “Lielkaļķenieki”-2, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0050, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1334 – 2.

Izsoles nosacītā cena EUR 400, izsoles solis EUR 20. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 40,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai

kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 27. aprīlim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķimenes”

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst.10:00 domes zālē pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķimenes”, kadastra numurs 7027 011 0133, kas sastāv no zemes gabala 0,86 ha un atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1720, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 172,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai

kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 27. aprīlim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Svīres”

Cesvaines novada dome 2021. gada 18.martā plkst.10:30 domes Mazajā zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Svīres”, kadastra numurs 7007 004 0125, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 11700, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 1170,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727,

kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 16. martam plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag.

Cesvaines novada dome 2021. gada 18. martā plkst.10:00 domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena 1100,00 euro. Izsoles solis 20,00 euro.

Izsoles dalības maksa 20,00 euro un nodrošinājuma apmērs 110,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 16. martam plkst.10:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Saulrieti"

       Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:45 domes Mazajā zālē otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Saulrieti”, kadastra numurs 7007 004 0104, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 2368, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 236,80 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikšanās izsolei domē līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Cīruļi"

       Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:30 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Cīruļi”, kadastra numurs 7007 005 0139, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 4900, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 490,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz epastu dome@cesvaine.lv līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 3A

Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:15 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 3A, kadastra numurs 7007 001 0088, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1 900, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 190,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz epastu dome@cesvaine.lv līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Izsolē pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 5A

       Cesvaines novada dome 2021. gada 25.februārī plkst.11:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 5A, kadastra numurs 7007 001 0089, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 5 300, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 530,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē vai jānosūta uz epastu dome@cesvaine.lv līdz 2021.gada 23. februārim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Nomas tiesību izsole par nomas tiesībām uz telpu grupu Nr.004 garāžas ēkā Alberta Vītola ielā 2C, Cesvainē, Cesvaines novadā

 

Nomas objekts

Platība
Adrese
Kadastra numurs

Telpu lietošanas veids

Garāžas Telpu grupa 004 un domājamā daļa no zemes

34 kv.m

Alberta Vītola iela 2C, Cesvaine, Cesvaines novads, LV -4871

Kadastra apzīmējums 7007 001 0033 002 004

Zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0082

Esošais: garāža; telpu lietošanas veids būs jānosaka atbilstoši funkcijai

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (Darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām un domājamai daļai zemes 25  euro mēnesī

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 gadi

 

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpu apdrošināšana

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

Nav

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Saglabājot esošo lietošanas veidu (noliktavai)  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiskā izsole

 

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2020. gada 29. decembrim plkst.09:00 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

Izsoles datums

2020. gada 29. decembris

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 10 : 30

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības   

mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

Izsoles solis

0,10  euro 

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Alberta Vītola ielā 2C, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2020. gada 28. decembrim, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616


Otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības iela 13

Cesvaines novada dome 2020. gada 29. decembrī plkst. 10.00 domes zālē otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 004 0121, zemes gabalu 2497 m2 ar kadastra apzīmējumu 7007 004 0118, adrese Brīvības iela 13, Cesvaine, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena EUR 3000, izsoles solis EUR 50. 

Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 300 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 28. decembrim plkst. 16.00. 

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Tālava"

       Cesvaines novada dome 2020. gada 15.decembrī plkst.11:30 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Tālava”, kadastra numurs 7007 004 0078, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 1000, izsoles solis EUR 100. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 100 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikšanās izsolei domē līdz 2020.gada 11.decembrim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu "Saulrieti"

       Cesvaines novada dome 2020. gada 15.decembrī plkst.11:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Saulrieti”, kadastra numurs 7007 004 0104, kas sastāv no zemes gabala un atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 2958, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 295,80 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

       Pieteikšanās izsolei domē līdz 2020.gada 11.decembrim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Augusta Saulieša ielā 9A, Cesvainē, Cesvaines novadā

Cesvaines novada dome 2020. gada 17. novembrī plkst.10:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Augusta Saulieša ielā 9A, Cesvainē, Cesvaines novadā, kadastra numurs 7007 001 0075.

Izsoles sākuma cena EUR 4900, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 490 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 16.novembrim plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616, 29461212.


pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Godiņi”

Cesvaines novada dome 2020. gada 5.novembrī plkst.10:00 domes Mazajā zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Godiņi”, kadastra numurs 7007 003 0061, kas atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles sākuma cena EUR 2300, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 230 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 4.novembrim plkst. 16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu, kas atrodas Brīvības ielā 13, Cesvainē

Cesvaines novada dome 2020. gada 16.jūnijā plkst.12:00 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 004 0121, kas sastāv no zemes gabala 2497 m2 ar kadastra apzīmējumu 7007 004 0118, kas atrodas Brīvības ielā 13, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena EUR 3400, izsoles solis EUR 50.

Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 340 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.jūnijam plkst.16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616

 


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Graši”

Cesvaines novada dome 2020. gada 16.jūnijā plkst. 11:30 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Graši”, kadastra numurs 7027 009 0136, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, kas sastāv no zemes gabala 1,15 ha.

Izsoles nosacītā cena EUR 2100, izsoles solis EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 210 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst. 16:00.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Ceturtajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Rūpkombināta māja 1” - 11

Cesvaines novada dome 2020. gada 16.jūnijā plkst. 11:00 domes zālē ceturtajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena 1100,00 euro. Izsoles solis 20,00 euro.

Izsoles dalības maksa 20,00 euro un nodrošinājuma apmērs 110,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712  AS “SEB banka”, vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst. 10:30.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli nomas tiesībām uz pašvaldības zemesgabalu “Kalna Skrūles”

Cesvaines novada dome 2020. gada 15. maijā plkst. 11:00 Cesvaines Kultūras namā pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz izsoles objektu: pašvaldības zemesgabala “Kalna Skrūles”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 7027 006 0139, daļu 5,6 ha, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

  • Izsoles sākuma nomas maksa gadā 278 euro
  • Iznomāšanas mērķis un nomas līguma termiņš: Zemes gabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām, zemes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem no 2020. gada 1. oktobra;
  • Nosacījumi pretendentam: Zemesgabals netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji  ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai ir pretendentam  ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi;
  • Pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 14.maija plkst.17:00 domē, tos reģistrē saņemšanas kārtībā;
  • Pirmā izsole ar augšupejošu soli
  • Izsoles datums: 2020.gada 15.maijs plkst. 11:00, Cesvaines Kultūras namā, izsoles solis EUR 10, dalības maksa EUR 10.
  • Zemesgabala apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.
  • Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” prasībām un publicē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv

 


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kārzdabas mazā skola”

Cesvaines novada dome 2020. gada 18. februārī plkst. 11.30 domes Mazajā zālē , Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā,  pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7027 008 0177, kura adrese “Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. Izsoles nosacītā cena EUR 9700, izsoles solis EUR 100.  

Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 970 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2020.gada 13.februārim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kārzdaba”

Cesvaines novada dome 2020. gada 18. februārī plkst. 11.00 domes Mazajā zālē , Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7027 008 0173, kura adrese “Kārzdaba”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena EUR 5600, izsoles solis EUR 100. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 560 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā šādi: 10% no nodolītās summas divu nedēļu laikā pēc izsoles, atlikusī summa līdz 2020. gada 31.decembrim, par atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2020.gada 13.februārim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.”


Mutiskā trešajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC

Cesvaines novada dome 2020. gada 21. janvārī plkst. 11.00 domes Mazajā zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, mutiskā trešajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC, valsts reģistrācijas numurs MC252, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 01.09.2010., 9 sēdvietas, ar 2,0 litru dīzeļa dzinēju, transportlīdzekļa tehniskā apskate – 13.02.2020., atrašanās vieta –  Madonas ielā 1, Cesvaine, Cesvaines novads.

Izsoles sākumcena 2500 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 250,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Atkārtotā izsole pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC

Cesvaines novada dome 2019.gada 5.novembrī plkst.11:00 domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC, valsts reģistrācijas numurs MC252, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 01.09.2010., 9 sēdvietas, ar 2,0 litru dīzeļa dzinēju, transportlīdzekļa tehniskā apskate – 13.02.2020., atrašanās vieta –  Madonas ielā 1, Cesvaine, Cesvaines novads.

Izsoles sākumcena 3964 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no automašīnas nosacītās cenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC

Cesvaines novada dome 2019.gada 27.augustā plkst.11:00 domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC, valsts reģistrācijas numurs MC252, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 01.09.2010., 9 sēdvietas, ar 2,0 litru dīzeļa dzinēju, transportlīdzekļa tehniskā apskate – 13.02.2020., atrašanās vieta –  Madonas ielā 1, Cesvaine, Cesvaines novads.

       Izsoles sākumcena 4956 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 496 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

       Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Trešā mutiskā izsolē pārdod dzīvokļa īpašumu

Cesvaines novada dome 2019.gada 21.maijā plkst.11:00 domes zālē trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas,  496/6799 kopīpašuma domājamās daļas no zemes, kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Cesvaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 645 – 11.

       Izsoles sākumcena 1300,00 euro. Izsoles dalības maksa 20,00 euro un nodrošinājuma apmērs 130,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka”. Nosolītā summa jāsamaksā uz nomaksu šādā kārtībā:  10% pie līguma noslēgšanas, pēc mēneša 500 euro, atlikusī summa līdz 2019.gada 31.decembrim, ieskaitot to domes kontā. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Trešā mutiskā izsolē pārdod automašīnu FORD GALAXY

Cesvaines novada dome trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FT6313.

Izsoles sākumcena  – 700 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2019.gada 21.maijam plkst.11:00.

Izsole notiks 2019.gada 21. maijā plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.


Atkārtotā izsolē pārdod automašīnu Ford Galaxy

Cesvaines novada dome otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FT6313.

Izsoles sākumcena  – 1395 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2019.gada 28.martam plkst.11:00.

Izsole notiks 2019.gada 28. martā plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.


Pārdod automašīnu Ford Galaxy

Cesvaines novada dome otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FT6313.

Izsoles sākumcena  – 1743 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2019.gada 31.janvārim plkst.11:00.

Izsole notiks 2019.gada 31. janvārī plkst.11:30, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.


Izsolē pārdod dzīvokļa īpašumu "Rūpkombināta mājā 1"

Cesvaines novada dome 2019.gada 21.februārī plkst.11:30 domes zālē otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas,  496/6799 kopīpašuma domājamās daļas no zemes, kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Cesvaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 645 – 11.

Izsoles sākumcena EUR 1300,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 130,00 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Automašīnas VW Transporter izsole

 Cesvaines novada dome otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu VW TRANSPORTER, reģistrācijas numurs JF3778.

Izsoles sākumcena  – 620 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2019.gada 31.janvārim plkst.11:00.

Izsole notiks 2019.gada 31. janvārī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.


Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11A, Cesvainē, izsole

Cesvaines novada dome 2019.gada 21.februārī domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7007 005 0136, kas sastāv no zemes vienības 3319 m2 platībā un atrodas Brīvības ielā 11A, Cesvainē, Cesvaines novadā, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0057 5476, kura plānotā atļautā izmantošana - dabas pamatne.

Īpašuma nosacītā cena EUR 900,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 90,00 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Dzīvokļa īpašuma "Rūpkombināta māja 1"-11 izsole

Cesvaines novada dome 2018.gada 27.decembrī domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu,  kura adrese ir “Rūpkombināta māja 1”-11, Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0052, kura sastāvs: divistabu dzīvoklis 49.6 m2, 496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas,  496/6799 kopīpašuma domājamās daļas no zemes, kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Cesvaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 645 – 11.

       Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena EUR 1600,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 160,00 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

       Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616


Izsole par nomas tiesībām uz telpu grupu Augusta Saulieša ielā 1, Cesvaine, Cesvaines novads

Cesvaines novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz

uz telpu grupu ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0029 002, kas atrodas ēkā Augusta

Saulieša ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā.

 

1.

 

Nomas objekts

 

 

Platība

Adrese
Kadastra numurs

Telpu lietošanas mērķis

Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0029 002, zemes gabala domājamā daļa – proporcionāli telpu platībai.

26,5 kv.m

Augusta Saulieša iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads

kadastra apzīmējumu 7007 001 0029 001

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā, kultūras pieminekļa aizsargjoslā

2.

Zemes lietošanas mērķis

Publisko objektu apbūves teritorija

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa nomas objektam 1,40

euro par kv.m mēnesī,

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5  gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

Nepieciešams mainīt telpu grupas lietošanas mērķi

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā:  

 

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Masāžu un skaistumkopšanas procedūru veikšanai

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiska izsole

 

8.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Piecu darbdienu laikā pēc izsoles noteikumu publicēšanas

 

9.

Izsoles datums

2018.gada 27. novembrī

10.

Izsoles laiks un vieta

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 09:00

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Sazinoties pa tālruni 28382616


Automašīnas VW TRANSPORTER izsole

Cesvaines novada domes iestāde Cesvaines vidusskola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs JF3778.

Automašīnas nosacītā cena – 765 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no automašīnas nosacītās cenas  līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9.00 - 13.00 un no 14.00 - 17.00, tālrunis, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 30.novembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā


Nekustamais īpašums Saules ielā 2A, Cesvaines novadā, Cesvainē, kas sastāv no zemes vienības un uz tā esoša sporta kompleksa - otrā izsole

Cesvaines novada dome 2018.gada 28.septembrī domes Mazajā zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu, kura adrese ir Saules iela 2A, Cesvaine, Cesvaines novads, kadastra Nr.7007 005 0057, kas sastāv no zemes gabala 2863 m2 platībā un uz tā esoša sporta kompleksa, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.409.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 27 000,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 2 700,00 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17.

Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616, 29461212.


Nekustamais īpašums Saules ielā 2A, Cesvaines novadā, Cesvainē, kas sastāv no zemes vienības un uz tā esoša sporta kompleksa

Nomas objekts, platība, adrese, kadastra numurs

Nekustamais īpašums,  kura adrese ir Saules iela 2A, Cesvaine, Cesvaines novads, kadastra numurs 7007 005 0057, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7007 005 0057 (platība 2863 m2) un uz tās esoša sporta kompleksa ar kadastra apzīmējumu 7007 005 0057 001, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.409

Izsoles nosacītā cena objektam

33 000 euro, tai skaitā, zeme 5100 euro.

Izsoles datums un laiks

2018.gada 26.jūlijā plkst. 11.00

Izsoles vieta

Cesvaines novada dome, mazā zāle

Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads

Izsoles solis

100 euro

Izsoles veids

atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018. gada 26.jūlija plkst. 11:00  pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.09:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 09:00 līdz 13:00,   Cesvaines novada domē, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, pie lietvedes

Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam iemaksā nodrošinājuma naudu 10%  apmērā no objekta izsoles sākumcenas, kā arī dalības naudu 20 euro. Dalības nauda netiek atmaksāta.

Vienoties par objekta apskati iespējams sazinoties ar Cesvaines novada domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu pa tālruni 28382616!


Izsole par nomas tiesībām uz ēkas Augusta Saulieša ielā 12, Cesvainē, Cesvaines novadā 1.stāva telpai Nr.6

1.

 

Nomas objekts

Platība

Adrese
Kadastra numurs
Telpu lietošanas veids

Nekustamā īpašuma Augusta Saulieša ielā 12, Cesvainē, kas sastāv no poliklīnikas ēkas, kadastra apzīmējums 7007 002 0008 001, 1.stāva  telpa Nr.6 (23.9 m2) platībā

zemes gabala domājamā daļa – proporcionāli telpu platībai.

Nomas objekts atrodas jauktā publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijā, kultūras pieminekļa aizsargjoslā

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorija

 

 

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa nomas objektam 1,85 euro par kv.m mēnesī,

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā.

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

Nenodrošinām apkuri,

jāuzstāda kontrolskaitītājs

 

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

 

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Optometrista pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk.,

briļļu pārdošana

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiska izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Piecu darbdienu laikā pēc izsoles noteikumu publicēšanas

 

9.

Izsoles datums

2018.gada 27. martā

10.

Izsoles laiks un vieta

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst.11:30

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Sazinoties pa tālruni 28382616

Ar nomas līgumu var iepazīties sazinoties ar Cesvaines novada domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu pa tālruni 28382616!


Izsole par nomas tiesībām uz ēkas Augusta Saulieša ielā 12, Cesvainē, Cesvaines novadā 1.stāva telpai Nr.4

1.

 

Nomas objekts

Platība

Adrese
Kadastra numurs
Telpu lietošanas veids

Nekustamā īpašuma Augusta Saulieša ielā 12, Cesvainē, kas sastāv no poliklīnikas ēkas, kadastra apzīmējums 7007 002 0008 001, 1.stāva  telpa Nr.4 (29,9 m2) platībā

zemes gabala domājamā daļa – proporcionāli telpu platībai.

Nomas objekts atrodas jauktā publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijā, kultūras pieminekļa aizsargjoslā

2.

Zemes lietošanas mērķis

Jaukta publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorija

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa nomas objektam 1,40 euro par kv.m mēnesī,

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā.

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3  gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

Nenodrošinām apkuri, apkure no blakus iznomātās telpas

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

 

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Biroja telpas apbedīšanas pakalpojumiem

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiska izsole

 

8.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Piecu darbdienu laikā pēc izsoles noteikumu publicēšanas

 

9.

Izsoles datums

2018.gada 27. martā

10.

Izsoles laiks un vieta

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 11:00

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Sazinoties pa tālruni 28382616

Ar nomas līgumu var iepazīties sazinoties ar Cesvaines novada domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu pa tālruni 28382616!


Nomas tiesības uz ēkas Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā 1.stāva neapdzīvojamo telpu daļu

1.

 

Nomas objekts

Platība

Adrese
Kadastra numurs
Telpu lietošanas veids

Nekustamā īpašuma Pils ielā 3, Cesvainē, kas sastāv no noliktavas ēkas, kadastra apzīmējums 7007 002 0039 001, daļa: 1.stāva daļa 124 kv.m platībā

zemes gabala domājamā daļa – proporcionāli telpu platībai.

Nomas objekts atrodas jauktā publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijā, kultūras pieminekļa aizsargjoslā

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Komercdarbības objektu apbūve un sabiedriskas nozīmes objektu apbūve

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa nomas objektam 1,50 euro par kv.m mēnesī,

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā.

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

10 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

 

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpas obligāti jāapdrošina

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Komercdarbība

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiska izsole

 

8.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Piecu darbdienu laikā pēc izsoles noteikumu publicēšanas

 

9.

Izsoles datums

2018.gada 17. janvāris

10.

Izsoles laiks un vieta

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 11:30

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Sazinoties pa tālruni 28382616

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018. gada 17.janvāra mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas nomas tiesības uz ēkas Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā 1.stāva neapdzīvojamo daļu. Uz nomas tiesību izsoli ieradies tikai viens pretendents SIA Cesvaines vīns, kas iegūst tiesības uz nomu par nosacīto sākumcenu EUR 1,50 par kvadrātmetru.


Nomas tiesības uz 2.stāva neapdzīvojamo telpu ēkā Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā

1.

 

Nomas objekts

Platība

Adrese
Kadastra numurs
Telpu lietošanas veids

Nekustamā īpašuma Pils ielā 3, Cesvainē, kas sastāv no noliktavas ēkas, kadastra apzīmējums 7007 002 0039 001, 2.stāvs 143.5 kv.m platībā

zemes gabala domājamā daļa – proporcionāli telpu platībai.

Nomas objekts atrodas jauktā publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijā, kultūras pieminekļa aizsargjoslā

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Komercdarbības objektu apbūve un sabiedriskas nozīmes objektu apbūve

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa nomas objektam 1,00 euro par kv.m mēnesī,

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā.

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

10 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

Telpās nav iekšējie elektrības tīkli

 

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpas obligāti jāapdrošina

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Komercdarbība

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiska izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Piecu darbdienu laikā pēc izsoles noteikumu publicēšanas

 

9.

Izsoles datums

2018.gada 17.janvāris

10.

Izsoles laiks un vieta

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst.11:45

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Sazinoties pa tālruni 28382616

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018. gada 17.janvāra mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas nomas tiesības uz ēkas Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā 2.stāva neapdzīvojamo telpu. Uz nomas tiesību izsoli ieradies tikai viens pretendents SIA Cesvaines vīns, kas iegūst tiesības uz nomu par nosacīto sākumcenu EUR 1,00 par kvadrātmetru.


Nomas tiesības uz noliktavas telpu 003 Garāžas ēkā Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā.

1.

 

Nomas objekts

Platība

Adrese
Kadastra numurs


Telpu lietošanas veids

Garāža Telpu grupa 003

24.4 kv.m

Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871

Kadastra apzīmējums 7007 001 0033 001 003

Zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0033

Zemes gabala domājamā daļa proporcionāli telpu kv.m.

Esošais: garāža; telpu lietošanas veids būs jānosaka atbilstoši funkcijai

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā  un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām 20  euro mēnesī

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

Nav ūdens un kanalizācijas

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpu apdrošināšana

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Saglabājot esošo lietošanas veidu vai mājražošanai - amatniecībai

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiskā izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2018.gada 17. janvārī plkst.12:00 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

9.

Izsoles datums

2018. gada 17. janvāris

10.

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 12:00

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

11.

Izsoles solis

0,10  euro 

12.

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

13.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2018. gada 17.janvārim, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018. gada 17.janvāra mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas nomas tiesības uz garāžas telpām ar Nr. 003 garāžas ēkā  Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā. Uz nomas tiesību izsoli ieradies tikai viens pretendents Arvis Rubenis, kas iegūst tiesības uz nomu par nosacīto sākumcenu EUR 20 mēnesī.


Nomas tiesības uz garāžas telpām ar Nr.004 garāžas ēkā Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā

1.

 

Nomas objekts

Platība
Adrese
Kadastra numurs

Telpu lietošanas veids

Garāža Telpu grupa 004

34 kv.m

Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, LV -4871

Kadastra apzīmējums 7007 001 0033 001 004

Zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0033

Zemes gabala domājamā daļa proporcionāli telpu kv.m.

Esošais: garāža; telpu lietošanas veids būs jānosaka atbilstoši funkcijai

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (Darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām 25  euro mēnesī

Zemes nomas maksa – 1,5 % no zemesgabala daļas kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

Telpu apdrošināšana

6.1.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

 

6.2.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Saglabājot esošo lietošanas veidu vai mājražošanai - amatniecībai

6.3.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju

7.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

Pirmā mutiskā izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2018.gada 17. janvārī plkst.12:15 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

9.

Izsoles datums

2018. gada 17. janvāris

10.

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 12:15

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības   

mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

11.

Izsoles solis

0,10  euro 

12.

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

13.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2018. gada 17. janvārim, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616

Paziņojums par izsoles rezultātātiem

2018. gada 17.janvāra mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas nomas tiesības uz garāžas telpām ar Nr. 004 garāžas ēkā  Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā. Uz nomas tiesību izsoli ieradies tikai viens pretendents Arvis Rubenis, kas iegūst tiesības uz nomu par nosacīto sākumcenu EUR 25 mēnesī.


Automašīnas DACIA LOGAN izsole

Cesvaines novada domes iestāde Cesvaines vidusskola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu DACIA LOGAN, valsts reģistrācijas numurs FU9326.

Automašīnas nosacītā cena – 590 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9.00 - 13.00 un no 14.00 - 17.00, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

 Izsole notiks 2018.gada 17.janvārī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles noteikumi pievienoti:

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018. gada 17.janvāra mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīta automašīna Dacia Logan par EUR 600, izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Jānis Galejs. 


Nomas tiesības uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā, 1.stāva telpām

Publicējamā informācija par nomas tiesībām
uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā
1.stāva telpām Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un daļa no telpas Nr.13

1.

 

Nomas objekts

 

 

Adrese
Kadastra numurs

Platība

Telpu lietošanas veids

Nomas objekts: internāta ēkas 1.stāva telpas Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un (nepieciešamības gadījumā koplietošanas telpas Nr.13 daļa), zemes gabala domājamā daļa -  zemes gabala domājamā daļa -  proporcionāli telpu kv.m.

Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads

Ēkas kadastra apzīmējums 7007 001 0033 001, zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0033

80.7 kv.m kopplatība un daļa no telpas Nr.13

 

Esošais: dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

Telpu lietošanas veids būs jānosaka atbilstoši funkcijai

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (Darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām 1.45 euro/kv.m

Zemes nomas maksa – 1,5 % gadā no kadastrālās vērtības vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

12 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

Objektam nepieciešami jauni iekšējie elektrības tīkli

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

 

6.1.

nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

Iekšējo elektrības tīklu izbūve

 

6.2.

nomas objekta iznomāšanas mērķis

Ārstniecības iestādes darbībai

6.3.

tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju

7.

izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

pirmā mutiskā izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2017.gada 28. augustam plkst.11:00 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

9.

Izsoles datums

2017. gada 28. augusts

10.

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 11:00

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

13.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2017. gada 28. augustam, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616 vai 26473032

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2017. gada 28.augusta izsolē, mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas nomas tiesības uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā 1.stāva telpām Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un daļa no telpas Nr.13. Uz nomas tiesību izsoli ieradies tikai viens pretendents SIA "Laba prakse", kas iegūst tiesības uz nomu par nosacīto sākumcenu EUR 1.45 par kvadrātmetru.


Pārdod automašīnu Citroen Jumpy

Cesvaines novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu Citroen Jumpy, valsts reģistrācijas numurs HB5899.

Automašīnas nosacītā cena – 3300 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2016.gada 23.septembrim plkst.11:00.

Izsole notiks 2016.gada 23. septembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 23.septembra izsolē, mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīta automašīna Citroen Jumpy par 3350 euro, izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks SIA "Auto Rīga" Reģ. nr. 50103953491.Pārdod nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,1727 ha ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine

Cesvaines novada dome 2016. gada 4. augustā  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 001 0081, kas sastāv no zemes vienības 0,1727 ha ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0080, ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine, kas atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 2600 euro. Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”. Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2016.gada 4.augustam plkst.11:00. Izsole notiks 2016.gada 4. augustā plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 4.augusta izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts nekustamais īpašums "Alberta Vītola iela 2B",  Cesvaine, Cesvaines novadā, kas sastāv no zemes gabala 0.1727 ha ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0081 par 2650 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Guntis Driķis, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Neapdzīvojamo telpu daļas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā nomas tiesību izsole

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016.gada 23.marta izsolē izsoles priekšsēdētājs U.Fjodorovs paziņo, ka izsole nevar notikt, jo nav pieteicies neviens pretendents.


Pārdod nekustamo īpašumu “Dūjas”, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā un sastāv no zemes gabala 0,8076 ha

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 26.februāra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts nekustamais īpašums "Dūjas",  Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, kas sastāv no zemes gabala 0.8076 ha ar kadastra apzīmējumu 2001 010 0096 par 1520 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Rudīte Leiere, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.6, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 platībā

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 26.februāra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts dzīvokļa īpašums Nr.6, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 platībā un 317/319 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045 001, 317/3199 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045 002, 317/3199 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045 003, 317/3199 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045, un kura adrese ir Rīgas iela 14-6, Cesvaine, Cesvaines novads par 1320 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Jānis Kalve, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Pārdod divus nekustamos īpašumus dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,

Cesvaines novada dome 2015.gada 27.novembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod divus nekustamos īpašumus: neapdzīvojamās telpas Nr.601, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 19.9 kv.m platībā un 199/3035 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, (turpmāk - Objekts 1) un neapdzīvojamās telpas Nr.602, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 11 kv.m platībā un 110/3035 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, (turpmāk - Objekts 2)

Izsoles nosacītā cena Objektam 1 – 1250 euro un Objektam 2 – 680 euro. Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no katra Objekta, kuru vēlas nosolīt, izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2015.gada 27.novembrim plkst.11:00. Izsole notiks 2015.gada 27.novembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2015. gada 27.novembra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas neapdzīvojamās telpas Nr.601, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 19,9 m2 platībā un 199/3035 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā  ar adresi "Kraukļu krejotava", Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā par 1270 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Ikars Āboliņš, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.
2015. gada 27.novembra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas neapdzīvojamās telpas Nr.602, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 11 m2 platībā un 110/3035 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā  ar adresi "Kraukļu krejotava", Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā par 680 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Ikars Āboliņš, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Neapdzīvojamo telpu daļas Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā Nomas tiesību izsoles norises kārtība

Pziņojums par izsoles rezultātiem

2015. gada 11. jūnija izsolē, kuras rezultāti apstiprināti Cesvaines novada domes 2015. gada 18. jūnija sēdē Nr.7, pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolījusi Nomas tiesības uz neapdzīvojamo telpu daļu Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā par 46 euro mēnesī, nomas tiesības ieguvusi SIA “Cesvaines vīns”, reģistrācijas numurs 4503042365.


Nekustamā īpašuma „Atkritumu izgāztuve Miķelēni”, Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, meža cirsmas izsoles noteikumi

2014. gada 17.decembra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts nekustamais īpašums "Atkritumu izgāztuve Miķelēni", ar kadastra apzīmējumu 7027 009 0122, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 009 0122, esošās meža cirsma, stumbra krāja -390.25 m3, 1,5 ha platībā, kas atrodas 1.kvartāla 1.-5 nogabalā par 13 600 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks SIA "Rc Līnija" pārstāvis, izsoles reģistrācijas apliecība nr.5.

Maijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos