Cesvaines novadā izsludinātās izsoles

Nomas tiesības uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā, 1.stāva telpām

Publicējamā informācija par nomas tiesībām
uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā
1.stāva telpām Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un daļa no telpas Nr.13

1.

 

Nomas objekts

 

 

Adrese
Kadastra numurs

Platība

Telpu lietošanas veids

Nomas objekts: internāta ēkas 1.stāva telpas Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9 un (nepieciešamības gadījumā koplietošanas telpas Nr.13 daļa), zemes gabala domājamā daļa -  zemes gabala domājamā daļa -  proporcionāli telpu kv.m.

Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads

Ēkas kadastra apzīmējums 7007 001 0033 001, zemes vienības kadastra apzīmējums 7007 001 0033

80.7 kv.m kopplatība un daļa no telpas Nr.13

 

Esošais: dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

Telpu lietošanas veids būs jānosaka atbilstoši funkcijai

2.

Zemes lietošanas mērķis

 Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (Darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli

3.

Nosacītā nomas maksa

un zemes nomas maksa

Nosacītā nomas maksa telpām 1.45 euro/kv.m

Zemes nomas maksa – 1,5 % gadā no kadastrālās vērtības vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa 28 euro gadā

4.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

12 gadi

 

5.

Cita Objektu raksturojoša informācija

 

Objektam nepieciešami jauni iekšējie elektrības tīkli

6.

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā

 

6.1.

nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā

Iekšējo elektrības tīklu izbūve

 

6.2.

nomas objekta iznomāšanas mērķis

Ārstniecības iestādes darbībai

6.3.

tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju

7.

izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto

pirmā mutiskā izsole

 

8.

Nomas tiesību preten-dentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Pieteikšanās līdz 2017.gada 28. augustam plkst.11:00 katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00, sākot no informācijas publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā

9.

Izsoles datums

2017. gada 28. augusts

10.

Izsoles laiks un vieta,

izsoles norises kārtība

Cesvaines novada domes Mazā zāle plkst. 11:00

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

11.

Izsoles solis

0,10 euro

12.

Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā Izsoles

13.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesenti var apskatīt nomas objektu Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, katru darba dienu, sākot no informācijas publicēšanas mājaslapā līdz 2017. gada 28. augustam, apskates laiku saskaņojot  pa tālruni 28382616 vai 26473032


Pārdod automašīnu Citroen Jumpy

Cesvaines novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu Citroen Jumpy, valsts reģistrācijas numurs HB5899.

Automašīnas nosacītā cena – 3300 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2016.gada 23.septembrim plkst.11:00.

Izsole notiks 2016.gada 23. septembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 23.septembra izsolē, mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīta automašīna Citroen Jumpy par 3350 euro, izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks SIA "Auto Rīga" Reģ. nr. 50103953491.Pārdod nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,1727 ha ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine

Cesvaines novada dome 2016. gada 4. augustā  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 001 0081, kas sastāv no zemes vienības 0,1727 ha ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0080, ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine, kas atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 2600 euro. Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”. Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2016.gada 4.augustam plkst.11:00. Izsole notiks 2016.gada 4. augustā plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 4.augusta izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts nekustamais īpašums "Alberta Vītola iela 2B",  Cesvaine, Cesvaines novadā, kas sastāv no zemes gabala 0.1727 ha ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0081 par 2650 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Guntis Driķis, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Neapdzīvojamo telpu daļas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā nomas tiesību izsole

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016.gada 23.marta izsolē izsoles priekšsēdētājs U.Fjodorovs paziņo, ka izsole nevar notikt, jo nav pieteicies neviens pretendents.


Pārdod nekustamo īpašumu “Dūjas”, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā un sastāv no zemes gabala 0,8076 ha

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 26.februāra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts nekustamais īpašums "Dūjas",  Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, kas sastāv no zemes gabala 0.8076 ha ar kadastra apzīmējumu 2001 010 0096 par 1520 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Rudīte Leiere, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.6, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 platībā

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 26.februāra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts dzīvokļa īpašums Nr.6, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 platībā un 317/319 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045 001, 317/3199 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045 002, 317/3199 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045 003, 317/3199 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0045, un kura adrese ir Rīgas iela 14-6, Cesvaine, Cesvaines novads par 1320 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Jānis Kalve, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Pārdod divus nekustamos īpašumus dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,

Cesvaines novada dome 2015.gada 27.novembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod divus nekustamos īpašumus: neapdzīvojamās telpas Nr.601, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 19.9 kv.m platībā un 199/3035 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, (turpmāk - Objekts 1) un neapdzīvojamās telpas Nr.602, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 11 kv.m platībā un 110/3035 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, (turpmāk - Objekts 2)

Izsoles nosacītā cena Objektam 1 – 1250 euro un Objektam 2 – 680 euro. Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no katra Objekta, kuru vēlas nosolīt, izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2015.gada 27.novembrim plkst.11:00. Izsole notiks 2015.gada 27.novembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2015. gada 27.novembra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas neapdzīvojamās telpas Nr.601, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 19,9 m2 platībā un 199/3035 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā  ar adresi "Kraukļu krejotava", Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā par 1270 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Ikars Āboliņš, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.
2015. gada 27.novembra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolītas neapdzīvojamās telpas Nr.602, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 11 m2 platībā un 110/3035 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā  ar adresi "Kraukļu krejotava", Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā par 680 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks Ikars Āboliņš, izsoles reģistrācijas apliecība nr.1.


Neapdzīvojamo telpu daļas Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā Nomas tiesību izsoles norises kārtība

Pziņojums par izsoles rezultātiem

2015. gada 11. jūnija izsolē, kuras rezultāti apstiprināti Cesvaines novada domes 2015. gada 18. jūnija sēdē Nr.7, pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolījusi Nomas tiesības uz neapdzīvojamo telpu daļu Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā par 46 euro mēnesī, nomas tiesības ieguvusi SIA “Cesvaines vīns”, reģistrācijas numurs 4503042365.


Nekustamā īpašuma „Atkritumu izgāztuve Miķelēni”, Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, meža cirsmas izsoles noteikumi

2014. gada 17.decembra izsolē, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolīts nekustamais īpašums "Atkritumu izgāztuve Miķelēni", ar kadastra apzīmējumu 7027 009 0122, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 009 0122, esošās meža cirsma, stumbra krāja -390.25 m3, 1,5 ha platībā, kas atrodas 1.kvartāla 1.-5 nogabalā par 13 600 euro. Izsolē augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks SIA "Rc Līnija" pārstāvis, izsoles reģistrācijas apliecība nr.5.


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Krastā ielā 3 - 18, Cesvainē

Novembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28 29 30  

Seko mums
sociālajos tīklos