Cesvaines novadā izsludinātās izsoles

Pārdod automašīnu Citroen Jumpy

Cesvaines novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu Citroen Jumpy, valsts reģistrācijas numurs HB5899.

Automašīnas nosacītā cena – 3300 euro.

Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāiesniedz domē līdz 2016.gada 23.septembrim plkst.11:00.

Izsole notiks 2016.gada 23. septembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.


Pārdod nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,1727 ha ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine

Cesvaines novada dome 2016. gada 4. augustā  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 001 0081, kas sastāv no zemes vienības 0,1727 ha ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0080, ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine, kas atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 2600 euro. Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”. Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2016.gada 4.augustam plkst.11:00. Izsole notiks 2016.gada 4. augustā plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.


Neapdzīvojamo telpu daļas Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē, Cesvaines novadā nomas tiesību izsole


Pārdod nekustamo īpašumu “Dūjas”, kas atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā un sastāv no zemes gabala 0,8076 ha


Pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.6, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 platībā


Pārdod divus nekustamos īpašumus dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,

Cesvaines novada dome 2015.gada 27.novembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod divus nekustamos īpašumus: neapdzīvojamās telpas Nr.601, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 19.9 kv.m platībā un 199/3035 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, (turpmāk - Objekts 1) un neapdzīvojamās telpas Nr.602, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 11 kv.m platībā un 110/3035 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā mājā ar adresi „Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, (turpmāk - Objekts 2)

Izsoles nosacītā cena Objektam 1 – 1250 euro un Objektam 2 – 680 euro. Izsoles dalības maksa EUR 20 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no katra Objekta, kuru vēlas nosolīt, izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17, tālrunis 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2015.gada 27.novembrim plkst.11:00. Izsole notiks 2015.gada 27.novembrī plkst.11:00, domes zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.


Neapdzīvojamo telpu daļas Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā Nomas tiesību izsoles norises kārtība

Pziņojums par izsoles rezultātiem

2015. gada 11. jūnija izsolē, kuras rezultāti apstiprināti Cesvaines novada domes 2015. gada 18. jūnija sēdē Nr.7, pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nosolījusi Nomas tiesības uz neapdzīvojamo telpu daļu Pils ielā 3, Cesvainē, Cesvaines novadā par 46 euro mēnesī, nomas tiesības ieguvusi SIA “Cesvaines vīns”, reģistrācijas numurs 4503042365.


Nekustamā īpašuma „Atkritumu izgāztuve Miķelēni”, Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, meža cirsmas izsoles noteikumi


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Krastā ielā 3 - 18, Cesvainē

Aprīlis 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24 25
26
27
28 29 30

Seko mums
sociālajos tīklos