Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde

Būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova
   Tālrunis:
+ 371 29422298
   Fakss:
 + 371   64822374
   e-pasts:
buvvalde@cesvaine.lv

Adrese: Madona, Saieta laukums 1, 1. stāvs, 105.kabinets


Arhitekte Silvija Šīre
   Tālrunis:
+371 28371721
   e-pasts:
 silvija.sire@cesvaine.lv

 

 

Pieņemšanas laiks būvvaldē:

       Madonā - ceturtdienās 8:00 – 16.00, pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00
     Cesvainē - vienojoties ar speciālistiem.

No 2014.gada 1.oktobra spēkā stājas jaunais būvniecības regulējums, kurš nosaka būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 ‘’Ēku būvnoteikumi’’ 7.punktu būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

 1. ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas un koplietošanas inženiertīklus;

2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskās ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai – ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus (turpmāk – vienkāršota atjaunošana);

3. pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai (turpmāk – vienkāršota fasādes atjaunošana), ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem;

4. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas logu nomaiņai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 39., 40. vai 41. punktā minētie nosacījumi;

5. otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 42. punktā minētie nosacījumi, izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus;

6. vienas sezonas vieglas konstrukcijas ēkām bez pamatiem (piemēram, siltumnīcas).

 

Uzsākot jebkurus citus būvdarbus ir jākārto būvniecības dokumentācija –paskaidrojumu raksts, apliecinājuma karte vai jāizstrādā būvprojekts (atbilstoši izvēlētajiem būvdarbiem un ēkas grupai).

 Ja būvdarbus veic būvētājs, viņš uzņemas būvdarbu veicēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus.

Būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja:

1. būvētājs savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

2. būvētājs savām vajadzībām veic vienkāršoto atjaunošanu;

3. būvētājs savai pirmās grupas ēkai vai tās daļai vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamai ēkai vai tās daļai un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai veic vienkāršotu fasādes atjaunošanu.

Visu būvniecības procesu regulē Būvniecības likums, MK noteikumi Nr.500 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ un speciālie būvnoteikumi (piem. MK Noteikumi Nr.529 ‘’Ēku būvnoteikumi’’, MK noteikumi Nr.551 ‘’Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi’’, MK noteikumi Nr.550 ‘’Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi’’ u.c. skat. www.likumi.lv).

Sīkāka informācija būvvaldē pie būvvaldes vadītājas Ivetas MEĻEHOVAS m.t.29422298, arhitekta Jāņa LIEPIŅA m.t.26538839 vai Būvvaldē apmeklētāju pieņemšanas laikā.               Septembris 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30  

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos