Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sarmīte Melle
   Tālrunis:
+ 371 64852031
   e-pasts:
barintiesa@cesvaine.lv
   Adrese:
Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads, LV- 4871

   Pieņemšanas laiks:
      Pirmdiena 9.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00
      Otrdiena 9.00 - 13.00
      Ceturtdiena 9.00 - 13.00

Bāriņtiesas locekļi: Sarmīte Šķēla, Iveta Korneta, Rudīte Adamkoviča

 

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi", Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību:

1. Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

2. Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.

3. Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.

4. Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.

5. Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.

6. Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

7. Lemj par adopciju un dod atzinumu.

8. Saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādņus personām vai mantai.

9. Izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu, aizgādņu vai audžuģimenes rīcību.

10. Piedalās lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.

Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

  • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
  • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
  • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

Bāriņtiesai ir šādas tiesības:

1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas - mantojuma atstājēja - kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;

3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

6. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;

7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

8. pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.
Janvāris 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
ceturtdiena, 20.01.2022
piektdiena, 21.01.2022

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos