Skolēnu ēdināšana un maksa par pusdienām

Skolēnu ēdienkarte ir jāsastāda uz nedēļu.

Normatīvie akti nenosaka obligātu prasību, kur un kā ēdienkartei jābūt apskatāmai, taču ir noteikts, ka patērētājam, un šajā gadījumā patērētājs ir skolēns, jābūt informētam. Tātad bērniem ir tiesības zināt, kāda ir ēdienkarte un vai ēdiens ir atbilstošs MK noteikumos paredzētajām uztura normām. Ēdienkarte ir vienīgais un arī optimālais veids, kā šo informāciju padarīt pieejamu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.610 59.punktu izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu un tam paredzēts vismaz 30 minūšu starpbrīdis.
Skolēnu ēdināšanai atļauts izmantot pārtikas produktus, ievērojot to derīguma termiņu, uzglabāšanas režīmu un pagatavošanas noteikumus. MK noteikumos Nr.172 ir noteikta prasība pusdienu ēdienkartē iekļaut otro ēdienu un zupu vai desertu.

Apmaksa par ēdināšanu jāveic līdz katra mēneša 25.datumam (apmaksājot nākošo mēnesi). 

Maksa par pusdienām:
1.-5.klases skolēni saņem pusdienas par brīvu,
5.-12.klase skolēniem – EUR 1.00
Skolotājiem, darbiniekiem – EUR 1.90

 Pusdienu rēķinu apmaksāt, izvēloties vienu no bankas kontiem:

A/S SEB BANKA 
Kods: UNLA LV 2X
Konts: LV47 UNLA 0030 9001 30712

A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV41 HABA 0551 0323 2908 8

Banka "Citadele"
Kods: PARXLV22
Konts: LV21 PARX  0012 4578 2000 1

Maksājuma mērķi norādīt bērna vārdu, uzvārdu vai rēķinā norādīto klienta numuru. 

Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.4
Cesvainē, 2013.gada 30.janvārī
(sēdes protokols Nr.3, 13.§)


Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma „Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīti un
piešķirti atvieglojumi ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs.

II. Tiesības saņemt atvieglojumus

2. Tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines
vidusskolā (turpmāk – vidusskola) ir vidusskolas izglītojamajam, kura ģimene ir atzīta par trūcīgu.
3. Tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines
pirmsskolā „Brīnumzeme" (turpmāk – pirmsskola) ir pirmsskolas piecus un sešus gadus vecam izglītojamajam, kurš tiek sagatavots obligātās pamatizglītības apguvei un kura ģimene ir atzīta par trūcīgu.
4. Tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines
vidusskolā un Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme" ir ģimeņu, kurā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri iegūst vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību, bērniem.
5. Atvieglojumi par ēdināšanas izdevumu samaksu noteikumu 2. punktā noteiktajiem
audzēkņiem pienākas 100% apmērā
6. Atvieglojumi par ēdināšanas izdevumu samaksu noteikumu 3. punktā noteiktajiem
audzēkņiem pienākas 100% apmērā.
7. Atvieglojumi par ēdināšanas izdevumu samaksu noteikumu 4. punktā noteiktajiem
izglītojamiem pienākas 50% apmērā.

III. Atvieglojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

8. Izglītojamā, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt atvieglojumus
par ēdināšanas izdevumu samaksu vidusskolā un pirmsskolā, vecāki iesniedz vidusskolas vai pirmsskolas vadītājam iesniegumu un:
8.1. lai saņemtu saistošo noteikumu 2.un 3.punktā noteiktos atvieglojumus, uzrāda
izziņu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu;
8.2. lai saņemtu saistošo noteikumu 2.un 3.punktā noteiktos atvieglojumus, izziņu par
ģimenes sastāvu un/vai izziņu par mācībām vispārējā vidējā vai vidējā profesionālajā izglītības iestādē vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt atvieglojumus.
9. Vidusskolas vai pirmsskolas vadītājs informāciju par Cesvaines novada
izglītojamajiem un viņu ģimenēm iegūst Cesvaines novada pašvaldībai pieejamās datu bāzēs.
10. Ēdināšanas izdevumu atvieglojumus izglītojamiem piešķir ar vidusskolas vai
pirmsskolas direktora/vadītāja lēmumu.
11. Ja izglītības iestāžu izglītojamo vecāki nav iestādes noteiktajā kārtībā atteikuši
izglītojamā ēdināšanu, iestādes vadītājam ir tiesības pārtraukt atvieglojumu 1 mēnesi.
12. Izglītības iestāde, pamatojoties uz pieņemtajiem lēmumiem, līdz nākamā mēneša
3.datumam iesniedz domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā izglītojamo sarakstu, kuriem piešķirts finansējums ēdināšanas izdevumu samaksai, norādot faktisko ēdienreižu skaitu.
13. Vidusskolas direktora vai pirmsskolas vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var
apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Cesvaines novada domē. Domes lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas".

Jūlijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos