Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2021./2022. mācību gada pirmajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001) ietvaros, Cesvaines vidusskolas pedagogi -O. Ķimele, S. Lukša, M. Šķēle, S. Rimša- sniedza individuālas konsultācijas  divpadsmit 1.-12. klašu skolēniem.

Individuālas konsultācijas tika sniegtas gan klātienē, gan attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī. Mācību gada sākumā katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā ir noteikti mācību pārtraukšanas riski, paredzot pasākumus to mazināšanai. Pedagogi sniedza atbalstu skolēniem mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Pateicoties pedagogu profesionalitātei un  pozitīvai pieejai,  audzēkņiem tika sniegts atbalsts, kas paaugstina motivāciju mācīties. Tas palīdzēja audzēkņiem pārvarēt komunikācijas un  psihoemocionālas grūtības.

Projekts "PuMPuRS"

2019.gada 20.septembrī Cesvaines novadā Cesvaines vidusskolā sāka īstenot projektu ''Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai''.

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa

  • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
  • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Vairāk par projektu, šeit. 

Maijs 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos