Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV - 4871, tālr.: 64852498

Direktore  Inta Stiene
   Tālrunis:
  + 371 26446141
   e-pasts:
inta.stiene@inbox.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Sanita Ozola


Skola dibināta kā Cesvaines mūzikas skola 1991.gadā uz Madonas mūzikas skolas filiāles bāzes pēc Cesvaines pašvaldības iniciatīvas V. Kaprāļa vadībā.

Mācību procesu uzsāka 40 audzēkņi un 4 skolotāji: Rita Briņķe - solfedžo, mūzikas literatūra, kora klase; Velga Sokirka (Vizule) – vijoļspēle; Rita Ozoliņa – akordeona spēle; Inta Stiene – klavierspēle

Skolā strādājuši skolotāji: Dita Lase – klavierspēle; Lāsma Kausa – kokles spēle; Vita Šķipsna – direktores vietniece, solfedžo, kora klase, vijole; Jolanta Grase – koncertmeistare; Līga Cepīte – koncertmeistare; Maija Lisovska – vijoļspēle; Andrejs Cepītis – saksofona spēle Laimdota Andersone – dejas klase; Ilze Butāne – solfedžo, blokflautas spēle; Ērika Aleksejeva – māksla; Sanita Ozola – vizuāli plastiskā māksla; Nadīna Cimuška – koncertmeistare; Sarmīte Melle – mākslas valodas pamati; Egons Kliesmets – trompetes spēle; Iveta Graubiņa – čella spēle; Aigars Krūmiņš – koktēlniecība; Inga Tomsone – vijoļspēle; Gunta Beķere – vispārējās klavieres,koncetmeistare.

No 2017./2018. mācību gada skola atrodas Celtnieku ielā 1


Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Pārskats par 2019./2020. mācību gadu

 I Pamatinformācija. 

Cesvaines Mūzikas skola dibināta 1991. gadā.

Ar 2002. gada akreditācijas komisijas lēmumu to pārdēvē par Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu, jo, līdztekus mūzikas programmām - Klavierspēle, Vijoļspēle, Akordeona spēle, Kora klase, Pūšamizstrumentu spēle, tiek akreditāeta Vizuāli plastiskās mākslas programma.

 

II Skolas darbības rezultāti 2019./2020. mācību gadā. 

 1. 2019./2020.mācību gadu uzsāka 85 audzēkņi:

          Valsts finansējumā -38

          Pašvaldības finansējumā -6

 

Mūzikas programmās -44

         Klavierspēle        10V -15;

         Klavierspēle         20V -4,

         Vijoļspēle             20V –7;

         Klarnetes spēle   20V-6;  

         Flautas spēle       20V -6;

         Saksofona spēle 20V -4;

         Kora klase            20V-3

 

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma

 2 absolventi:

1-   Vijoles spēle;

 1- Flautas spēle spēle

 

Mākslas programmā- 41

Valsts finansējumā – 35

Pašvaldības finansējumā - 6

      1.kl.-10;

      2.kl.- 11

      3.kl. -8

      4. kl.-6;

      5. kl.-6.

 Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma

6 absplventi.

 

 2. Atskaitīti. 

Mūzikas programmā –  2 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ.

                                          1 audzēkne pārcelta Mākslas progr.

Mākslas programmā  ­-  2 audzēkņi ģimenes apstākļu dēļ,

 

3. Piedalīšanās konkursos.

 • Izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla valsts konkursa II kārtā – 4 audzēknes.
 • 1 audzēknei Atzinība

 

4. Pašapmaksas nodarbības pieaugušajiem. 

Nav

 

5. Kolektīvās muzicēšanas formas.

 • Stīgu instrumentu ansamblis
 •  Klarnetistu ansamblis,
 • Saksofonistu ansamblis,
 • Flautistu ansamblis,
 • Vokālais ansamblis
 • Folklora kopa
 • 1. -2. klases koris

 

6. Svarīgākie projekti un radošie pasākumi 2019./2020. m.gadā

 • Mākslas nodaļas audzēkņu piedalīšanās konkursā „Izcilākā būve”
 • Audzēkņu un pedagogu koncerts pirmsskolai „Brīnumzeme”.
 • 3 teātra izrāžu apmeklējumi Valmierā, Cēsīs.
 • Izstāžu apmeklējumi Cesvainē.
 • Publikācijas par skolas darbību novada laikrakstā Cesvaines Ziņas un novada mājas lapā, Laikrakstā Stars

  

III Pesonāls. 

1. Skolā strādāja 11 pedagogi, tai skaitā direktore un direktores vietniece.  

Mūzikas programmās - 7,

Mākslas programmā - 4.

No tiem:

 10 pedagogi ar Pedagoģijas maģistra grādu,

 Visi pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.

 

2. Tehniskie darbinieki. 

2 tehniskie darbinieki.

 

IV Budžeta informācija. 

Apstiprinātais 2020. gadam - 130166

 • Valsts dotācija skolotāju algām                                   50797  
 • Vecāku līdzfinansējums                                               -  4500
 • Pašvaldības atlīdzība                                                   _   55968
 • Pašvaldības finansējums  skolas uzturēšanai               -  18901

 

Apstiprinātais 2019. gadam - 97639 

 • Valsts dotācija skolotāju algām                                   40042 
 • Vecāku līdzfinansējums                                               -  3500
 • Pašvaldības finansējums – atlīdzība                           -  39156
 • Pašvaldības finansējums  skolas uzturēšanai             -  14941

  

I.Stiene
Cesvainē 20.04.2020.

 

Oktobris 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29
30 31
sestdiena, 16.10.2021
pirmdiena, 18.10.2021

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos